ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bootlick

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bootlick-, *bootlick*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promise me this, if you get another servant, don't get a bootlicker.รับปากกับข้า ถ้าท่านมีคนรับใช้ใหม่ ท่านต้องไม่ทุบตีเขา Le Morte d'Arthur (2008)
I gotta--I gotta limber up for all this bootlickingฉันได้ ฉันได้รับการยืดหยุ่นสูง ทั้งหมดนี้เหมือนกำลังประจบ Damien Darko (2011)
How is the world's most loyal bootlicker possibly a mistake?กับคนที่เลียแข้งเลียขาเก่งอย่างคุณ เป็นความผิดพลาดได้ยังไง? Going Dutch (2011)
And it won't be awarded based on brownnosing, bootlicking or cupcake making.ไม่ได้ดูจากการประจบสอพลอ เลียแข้งเลียขาหรือคัพเค้ก Witch's Lament (2011)
The rest of these bootlicks are too afraid to hit hard.พวกประจบสอพลอพวกนี้กลัวโดนซ้อมหนัก Soul Train (2012)
It was that bootlicking Chief of Staff, Creasy.ต้องเป็นไอ้ประจบสอพอ เสนาธิการ เควนตั้น ครีซี่ แน่ๆ Power of Persuasion (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
機嫌取り[きげんとり, kigentori] (n) (1) (See 機嫌を取る) currying favour; being anxious to please; (2) bootlicker [Add to Longdo]
吮癰舐痔[せんようしじ, senyoushiji] (exp) (Chinese four-character phrase) currying favour (favor); brown-nosing; bootlicking; lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bootlick \Boot"lick`\, n.
   A toady; a bootlicker. [Low, U. S.] --Bartlett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bootlick
   v 1: try to gain favor by cringing or flattering; "He is always
      kowtowing to his boss" [syn: {fawn}, {toady}, {truckle},
      {bootlick}, {kowtow}, {kotow}, {suck up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top