ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookplate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookplate-, *bookplate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookplate[N] ป้ายชื่อในหนังสือ (ระบุผู้เป็นเจ้าของหนังสือ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)
Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ

ห้องสมุดในประเทศไทยนิยมการประทับตราเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในหน้ารหัส (secret page) ของหนังสือเป็นส่วนมาก กลุ่มผู้ที่เริ่มใช้ bookplate ในประเทศไทย ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์

ตัวอย่างภาพ การแสดงกรรมสิทธิ์ของห้องสมุดหรือเจ้าของหนังสือ

Book-Plate

กรมพระจันทบุรีนฤนาท ทรงใช้พระนาม "กิติยากรวรลักษณ์" เขียนแล้วซับให้เป็นรูปตะขาบ ด้านบนมีข้อความว่า "สุวิชาโน ภวํ โหติ"

ตัวอย่าง ภาพ Book plate ในกรมพระจันทบุรีนฤนาท

Book-Plate2

รายการอ้างอิง

อัมพร ทีขะระ. 2523. ห้องสมุดหนังสือหายาก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Make your own book plate. 2010. http://sew-thrifty.blogspot.com [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蔵書印[ぞうしょいん, zoushoin] (n) ownership mark or stamp; bookplate [Add to Longdo]
蔵書票[ぞうしょひょう, zoushohyou] (n) bookplate; ex libris [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bookplate \Book"plate`\, n.
   A label, placed upon or in a book, showing its ownership or
   its position in a library.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookplate
   n 1: a label identifying the owner of a book in which it is
      pasted [syn: {bookplate}, {ex libris}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top