ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonk

B AA1 NG K   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonk-, *bonk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonk[N] การมีเพศสัมพันธ์
bonkers[ADJ] บ้าคลั่ง
bonkers[SL] เป็นบ้า, See also: วิกลจริต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The Bonkers?บ้า? ไม่ Yellow Submarine (1968)
He's been bonked.เขาได้รับ เคาะ Yellow Submarine (1968)
- That's not long enough for guys to go bonkers.-ตรงนี้บอกไว้ 8 สัปดาห์ พอเถอะ เวลาแค่นั้นมันจะไปพออะไร ไอ้งั่งบวาน่า The Thing (1982)
Bonkers?บ๊อง? Basic Instinct (1992)
He thinks your mom's good for a bonk.เขาคิดว่าแม่นายน่ะน่านอนด้วย Rushmore (1998)
London seems to have gone completely bonkers... 'ดูเหมือนว่าที่ลอนดอนจะ บ้ากันไปใหญ่แล้ว... ' Shaun of the Dead (2004)
My little sister's bonkers. Poor Angus will need even more therapy than me.น้องสาวฉันบ้า แองกัสผู้น่าสงสาร ควรได้รับการรักษามากกว่าฉันอีก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We're going to the Bonker's Buffet and your granddad's coming as well.ปู่ลูกก็มาด้วย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He'll probably like you more 'cause he'll feel bad you've got a mum that's beyond bonkerdom.เขาคงชอบเธอมากขึ้น เพราะสงสารที่ เธอมีแม่ที่ ไม่ค่อยปกติ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Oh, sweetie, those aren't to play with, not unless you wanna see someone go completely bonkers.โอ้ เด็กๆ มันไม่เหมาะจะไปเป็นของเล่นหรอกจ้ะ ไม่อย่างน้อยถ้าเธออยากจะเห็นบางคนเต็มไปด้วยโล่กำบังอ่ระ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Bonkers!พวกบ้าเอ้ย Cook (2009)
Bonkers!โอ้ เย้ น่ารักจัง Everyone (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONK    B AA1 NG K
BONKER    B AO1 NG K ER0
BONKERS    B AA1 NG K ER0 Z
BONKOWSKI    B AH0 NG K AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonkers    (j) bˈɒŋkəz (b o1 ng k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とん[, ton] (adv-to,adv) (on-mim) tap; knock; bonk [Add to Longdo]
カーボンコピー[, ka-bonkopi-] (n) carbon copy [Add to Longdo]
ボカッ;ボカン[, bokatsu ; bokan] (adv,adv-to) (on-mim) bop; pow; bonk; thump [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[, ribonka-torijji] (n) {comp} ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボンケーブル[, ribonke-buru] (n) {comp} ribbon cable [Add to Longdo]
凡器[ぼんき, bonki] (n) ordinary talent [Add to Longdo]
凡骨[ぼんこつ, bonkotsu] (n) ordinary person [Add to Longdo]
盆暗[ぼんくら, bonkura] (n) (1) stupidity; idiocy; (2) blockhead; idiot; dimwit; mediocrity [Add to Longdo]
盆景[ぼんけい, bonkei] (n) miniature garden; tray landscape [Add to Longdo]
盆暮れ;盆暮[ぼんくれ, bonkure] (n) Bon and year-end festivals [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
盆景[ぼんけい, bonkei] Miniaturlandschaft_auf_einem_Tablett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonk
   v 1: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
      everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
      intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in
      the hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with},
      {get laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate},
      {have intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw},
      {fuck}, {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a
      go at it}, {bang}, {get it on}, {bonk}]
   2: hit hard [syn: {sock}, {bop}, {whop}, {whap}, {bonk}, {bash}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bonk /bɔŋk/
  bit; lump; piece

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top