ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonk

B AA1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonk-, *bonk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonk(n) การมีเพศสัมพันธ์
bonkers(adj) บ้าคลั่ง
bonkers(sl) เป็นบ้า, See also: วิกลจริต

CMU English Pronouncing Dictionary
BONK B AA1 NG K
BONKER B AO1 NG K ER0
BONKERS B AA1 NG K ER0 Z
BONKOWSKI B AH0 NG K AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonkers (j) bˈɒŋkəz (b o1 ng k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とん[ton] (adv-to,adv) (on-mim) tap; knock; bonk [Add to Longdo]
カーボンコピー[ka-bonkopi-] (n) carbon copy [Add to Longdo]
ボカッ;ボカン[bokatsu ; bokan] (adv,adv-to) (on-mim) bop; pow; bonk; thump [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[ribonka-torijji] (n) {comp} ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボンケーブル[ribonke-buru] (n) {comp} ribbon cable [Add to Longdo]
凡器[ぼんき, bonki] (n) ordinary talent [Add to Longdo]
凡骨[ぼんこつ, bonkotsu] (n) ordinary person [Add to Longdo]
盆暗[ぼんくら, bonkura] (n) (1) stupidity; idiocy; (2) blockhead; idiot; dimwit; mediocrity [Add to Longdo]
盆景[ぼんけい, bonkei] (n) miniature garden; tray landscape [Add to Longdo]
盆暮れ;盆暮[ぼんくれ, bonkure] (n) Bon and year-end festivals [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
盆景[ぼんけい, bonkei] Miniaturlandschaft_auf_einem_Tablett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonk
   v 1: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
      everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
      intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in
      the hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with},
      {get laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate},
      {have intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw},
      {fuck}, {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a
      go at it}, {bang}, {get it on}, {bonk}]
   2: hit hard [syn: {sock}, {bop}, {whop}, {whap}, {bonk}, {bash}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bonk /bɔŋk/
  bit; lump; piece

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top