ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bogy

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogy-, *bogy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bogy[N] สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
bogyman[N] ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
bogyman[N] ผีในจินตนาการที่ใช้ขู่หลอกเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit

English-Thai: Nontri Dictionary
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bogy    (n) bˈougiː (b ou1 g ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブギーマン[, bugi-man] (n) bogeyman; boogeyman; bogyman; boogieman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogey \Bo"gey\, n.; pl. {Bogeys}. [Also {bogie} and {bogy},
   plural {bogies}.]
   1. A goblin; a bugbear.
 
   Syn: bogeyman.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
        I have become a sort of bogey -- a kill-joy. --Wm.
                          Black.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Golf) a score one stroke over par for a hole; formerly,
    the definition of bogey was the same as that now used for
    {par}, i.e., an ideal score or number of strokes, for each
    hole, against which players compete; -- it was said to be
    so called because assumed to be the score of an imaginary
    first-rate player called Colonel Bogey. Now the standard
    score is called {par}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   3. (Mil.) an unidentified aircraft; in combat situations,
    such craft not identified as friendly are assumed to be
    hostile.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogy \Bo"gy\, n.; pl. {Bogies}. [See {Bogle}.]
   A specter; a hobgoblin; a bugbear. "Death's heads and
   bogies." --J. H. Newman. [Written also {bogey}.]
   [1913 Webster]
 
      There are plenty of such foolish attempts at playing
      bogy in the history of savages.     --C. Kingsley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bogy
   n 1: an unidentified (and possibly enemy) aircraft [syn: {bogy},
      {bogie}, {bogey}]
   2: an evil spirit [syn: {bogey}, {bogy}, {bogie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top