ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boggle

B AA1 G AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boggle-, *boggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boggle[VT] ทำให้งุนงง, See also: ทำให้สับสน, Syn. baffle
boggle[VI] รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
boggle[VT] ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
boggle at[PHRV] ประหลาดใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can not defeat me. I am the Boggle master.คุณไม่สามารถเอาชนะฉัน ฉันต้นแบบเกรงกลัว Balls of Fury (2007)
And I want to let you know that I got your message... you want less Boggle and more bingo.และผมอยากจะบอกคุณว่า ผมได้รับข้อความของคุณด้วยนะ คุณอยากลดความกังวล และก็อยากได้เกมบิงโก เพิ่มมาอีก The House Bunny (2008)
So I say we play boggle or watch a trashy movie.คือฉันอยากจะบอกว่ามาเล่นเกมส์ต่อคำกันดี หรือว่าจะดูหนังขยะๆสักเรื่องดีไหม Gone with the Will (2009)
There's the beer Boggle and fountain yoga.อะไรนะ ดูก่อน ก็มี... ดวนเบียร์ และ การเล่นโยคะ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I mean, last week we had fondue and played boggle because Shirley's niece took her bath.อย่างสัปดาห์ก่อนที่พวกเรากินฟองดูว์ และเล่นเกม Boggle เพราะหลานสาวของเชอร์ลีย์ อาบน้ำเป็นครั้งแรก Mixology Certification (2010)
I mean, it seriously boggles the mind.คำนั้นมันน่ารังเกียจ มันออกมมาผิดที่ Glease (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOGGLE    B AA1 G AH0 L
BOGGLED    B AA1 G AH0 L D
BOGGLES    B AA1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boggle    (v) bˈɒgl (b o1 g l)
boggled    (v) bˈɒgld (b o1 g l d)
boggles    (v) bˈɒglz (b o1 g l z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boggle \Bog"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Boggled}; p. pr. & vb. n.
   {Boggling}.] [ See {Bogle}, n.]
   1. To stop or hesitate as if suddenly frightened, or in
    doubt, or impeded by unforeseen difficulties; to take
    alarm; to exhibit hesitancy and indecision.
    [1913 Webster]
 
       We start and boggle at every unusual appearance.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
       Boggling at nothing which serveth their purpose.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To do anything awkwardly or unskillfully.
    [1913 Webster]
 
   3. To play fast and loose; to dissemble. --Howell.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To doubt; hesitate; shrink; stickle; demur.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boggle \Bog"gle\, v. t.
   To embarrass with difficulties; to make a bungle or botch of.
   [Local, U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogle \Bo"gle\, n. [Scot. and North Eng. bogle, bogill, bugill,
   specter; as a verb, to terrify, fr. W. bwgwl threatening,
   fear, bwg, bwgan, specter, hobgoblin. Cf. {Bug}.]
   A goblin; a specter; a frightful phantom; a bogy; a bugbear.
   [Written also {boggle}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boggle
   v 1: startle with amazement or fear
   2: hesitate when confronted with a problem, or when in doubt or
     fear
   3: overcome with amazement; "This boggles the mind!" [syn:
     {flabbergast}, {boggle}, {bowl over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top