ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobcat

B AA1 B K AE2 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobcat-, *bobcat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobcat[N] แมวป่าแถบอเมริกาเหนือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet's canceled. Someone saw a bobcat on the trail.ประชุมยกเลิก มีคนเห็นแมวป่าตรงถนน The Quarry (2010)
You know, I heard in the news a bobcat has been spotted in her neighborhood.ฉันจะลืมได้ยังไง นายไม่ยอมหยุดพูดถึงมัน! ทุกคนเจ็บ The Isolation Permutation (2011)
If you'd like to take your mind off what's troubling you, uh, word on the street is a bobcat has been spotted.ท่าทางฉันจะเก่งเรื่องนี้ ก็แค่ ฉันคิดว่า พวกเขาชอบออกไปไหนกับฉัน The Isolation Permutation (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBCAT B AA1 B K AE2 T
BOBCATS B AA1 B K AE2 T Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotluch {m} [zool.]bobcat [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボブキャット[, bobukyatto] (n) bobcat (Lynx rufus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bobcat \bob"cat\ (b[o^]b"k[a^]t`), n.
   1. small lynx ({Lynx rufus}) of North America.
 
   Syn: bay lynx.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bobcat
   n 1: small lynx of North America [syn: {bobcat}, {bay lynx},
      {Lynx rufus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top