หรือคุณหมายถึง blüst?
Search result for

bluest

(22 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluest-, *bluest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluestocking[N] หญิงที่มีการศึกษาดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bluestoneบลูสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In his free time, he likes hunting and fishing up in the Bluestone valley.ในช่วงเวลาพักผ่อนของเขา ขาชอบล่าสัตว์และตกปลาที่หุบเขาบลูสโตน Mr. Monk and the Game Show (2004)
Her car went off the road in Bluestone valley.รถของเธอลื่นไถลจากถนน ที่หุบเขาบลูสโตน Mr. Monk and the Game Show (2004)
- Bluestone valley?- หุบเขาบลูสโตนงั้นเหรอ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Val birch goes fishing in Bluestone valley.วอล บริด ชอบไปตกปลาที่หุบเขาบลูสโตน Mr. Monk and the Game Show (2004)
Mr. Birch, you were in Bluestone valley the night she died.คุณบริด คุณไปตกปลาที่หุบเขาบลูสโตน ในคืนที่เธอเสียชีวิต Mr. Monk and the Game Show (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUEST    B L UW1 AH0 S T
BLUESTEIN    B L UH1 S T AY0 N
BLUESTEIN    B L UH1 S T IY0 N
BLUESTINE    B L UW1 S T AY2 N
BLUESTONE    B L UW1 S T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bluest    (j) (b l uu1 i s t)
bluestocking    (n) (b l uu1 s t o k i ng)
bluestockings    (n) (b l uu1 s t o k i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
ブルーストッキング[, buru-sutokkingu] (n) (obsc) (See 青鞜) bluestocking [Add to Longdo]
四條笛鯛[よすじふえだい;ヨスジフエダイ, yosujifuedai ; yosujifuedai] (n) (uk) bluestripe snapper (Lutjanus kasmira); bluestripe seaperch [Add to Longdo]
青鞜[せいとう, seitou] (n) bluestocking [Add to Longdo]
本染分倍良[ほんそめわけべら;ホンソメワケベラ, honsomewakebera ; honsomewakebera] (n) (uk) bluestreak cleaner wrasse (Labroides dimidiatus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blue \Blue\ (bl[=u]), a. [Compar. {Bluer} (bl[=u]"[~e]r);
   superl. {Bluest}.] [OE. bla, blo, blew, blue, livid, black,
   fr. Icel.bl[=a]r livid; akin to Dan. blaa blue, Sw. bl[*a],
   D. blauw, OHG. bl[=a]o, G. blau; but influenced in form by F.
   bleu, from OHG. bl[=a]o.]
   1. Having the color of the clear sky, or a hue resembling it,
    whether lighter or darker; as, the deep, blue sea; as blue
    as a sapphire; blue violets. "The blue firmament."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Pale, without redness or glare, -- said of a flame; hence,
    of the color of burning brimstone, betokening the presence
    of ghosts or devils; as, the candle burns blue; the air
    was blue with oaths.
    [1913 Webster]
 
   3. Low in spirits; melancholy; as, to feel blue.
    [1913 Webster]
 
   4. Suited to produce low spirits; gloomy in prospect; as,
    thongs looked blue. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. Severe or over strict in morals; gloom; as, blue and sour
    religionists; suiting one who is over strict in morals;
    inculcating an impracticable, severe, or gloomy mortality;
    as, blue laws.
    [1913 Webster]
 
   6. Literary; -- applied to women; -- an abbreviation of
    {bluestocking}. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The ladies were very blue and well informed.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {Blue asbestus}. See {Crocidolite}.
 
   {Blue black}, of, or having, a very dark blue color, almost
    black.
 
   {Blue blood}. See under {Blood}.
 
   {Blue buck} (Zool.), a small South African antelope
    ({Cephalophus pygm[ae]us}); also applied to a larger
    species ({[AE]goceras leucoph[ae]us}); the blaubok.
 
   {Blue cod} (Zool.), the buffalo cod.
 
   {Blue crab} (Zool.), the common edible crab of the Atlantic
    coast of the United States ({Callinectes hastatus}).
 
   {Blue curls} (Bot.), a common plant ({Trichostema
    dichotomum}), resembling pennyroyal, and hence called also
    {bastard pennyroyal}.
 
   {Blue devils}, apparitions supposed to be seen by persons
    suffering with {delirium tremens}; hence, very low
    spirits. "Can Gumbo shut the hall door upon blue devils,
    or lay them all in a red sea of claret?" --Thackeray.
 
   {Blue gage}. See under {Gage}, a plum.
 
   {Blue gum}, an Australian myrtaceous tree ({Eucalyptus
    globulus}), of the loftiest proportions, now cultivated in
    tropical and warm temperate regions for its timber, and as
    a protection against malaria. The essential oil is
    beginning to be used in medicine. The timber is very
    useful. See {Eucalyptus}.
 
   {Blue jack}, {Blue stone}, blue vitriol; sulphate of copper.
    
 
   {Blue jacket}, a man-of war's man; a sailor wearing a naval
    uniform.
 
   {Blue jaundice}. See under {Jaundice}.
 
   {Blue laws}, a name first used in the eighteenth century to
    describe certain supposititious laws of extreme rigor
    reported to have been enacted in New Haven; hence, any
    puritanical laws. [U. S.]
 
   {Blue light}, a composition which burns with a brilliant blue
    flame; -- used in pyrotechnics and as a night signal at
    sea, and in military operations.
 
   {Blue mantle} (Her.), one of the four pursuivants of the
    English college of arms; -- so called from the color of
    his official robes.
 
   {Blue mass}, a preparation of mercury from which is formed
    the blue pill. --McElrath.
 
   {Blue mold} or {Blue mould}, the blue fungus ({Aspergillus
    glaucus}) which grows on cheese. --Brande & C.
 
   {Blue Monday},
    (a) a Monday following a Sunday of dissipation, or itself
      given to dissipation (as the Monday before Lent).
    (b) a Monday considered as depressing because it is a
      workday in contrast to the relaxation of the weekend.
      
 
   {Blue ointment} (Med.), mercurial ointment.
 
   {Blue Peter} (British Marine), a blue flag with a white
    square in the center, used as a signal for sailing, to
    recall boats, etc. It is a corruption of blue repeater,
    one of the British signal flags.
 
   {Blue pill}. (Med.)
    (a) A pill of prepared mercury, used as an aperient, etc.
    (b) Blue mass.
 
   {Blue ribbon}.
    (a) The ribbon worn by members of the order of the Garter;
      -- hence, a member of that order.
    (b) Anything the attainment of which is an object of great
      ambition; a distinction; a prize. "These
      [scholarships] were the --blue ribbon of the college."
      --Farrar.
    (c) The distinctive badge of certain temperance or total
      abstinence organizations, as of the --Blue ribbon
      Army.
 
   {Blue ruin}, utter ruin; also, gin. [Eng. Slang] --Carlyle.
 
   {Blue spar} (Min.), azure spar; lazulite. See {Lazulite}.
 
   {Blue thrush} (Zool.), a European and Asiatic thrush
    ({Petrocossyphus cyaneas}).
 
   {Blue verditer}. See {Verditer}.
 
   {Blue vitriol} (Chem.), sulphate of copper, a violet blue
    crystallized salt, used in electric batteries, calico
    printing, etc.
 
   {Blue water}, the open ocean.
 
   {Big Blue}, the International Business Machines corporation.
    [Wall Street slang.] PJC
 
   {To look blue}, to look disheartened or dejected.
 
   {True blue}, genuine and thorough; not modified, nor mixed;
    not spurious; specifically, of uncompromising
    Presbyterianism, blue being the color adopted by the
    Covenanters.
    [1913 Webster]
 
       For his religion . . .
       'T was Presbyterian, true blue.    --Hudibras.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top