Search result for

bleu

(27 entries)
(0.6289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleu-, *bleu*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will have a Cobb salad, no bleu cheese.ฉันเอาคอบสลัด ไม่เอาเบลอ ชีส Julie & Julia (2009)
Dear Avis, I'm in my third week at Le Cordon bleu, and I'm in utter bliss.เดียร์เอวิส มันเป็นอาทิตย์ที่สามที่ฉันเรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอร์ และฉันมีความสุขมาก Julie & Julia (2009)
When you finish your term, you'll be teaching at Cordon Bleu.พอเธอจบคอร์สนี้นะ เธอสอนที่กอร์ดอน เบลอได้เลย Julie & Julia (2009)
It's from a letter that Paul Child wrote to his twin brother Charlie in 1 949 , when Julia was just starting classes at Le Cordon Bleu.มันมาจากจดหมายที่พลอ ชิลด์เขียนถึงชาร์ลี แฝดน้องของเขาเมื่อปี 1949 เมื่อตอนที่จูเลียเริ่มไปเรียนที่ เลอ กอร์ดอน เบลอ Julie & Julia (2009)
But I am ready to graduate from the Cordon Bleu.แต่ฉันพร้อมจะจบคอร์สที่กอร์ดอน เบลอแล้ว Julie & Julia (2009)
You got a stamp here from the club at the Ciel Bleu Hotel.คุณมีตราประทับที่นี่ จากคลับที่โรงแรมซีเอล บลู Dude, Where's My Groom? (2009)
Aconit napel bleu nordique.อโคนิค นาเปล เบลอ นอร์ดิคก์ Magic Bullet (2011)
Aconit napel bleu nordique.อโคนิค นาเปล เบลอ นอร์ดิคก์ Magic Bullet (2011)
Grew up in Georgia cooking in her dad's diner. Cordon Bleu, class of '05.ทำอาหารที่ร้านของพ่อ เข้าเรียนที่กอร์ดองเบลอ ปี 2005 Super (2012)
Google says she's executive editor at Couture Bleu Magazine.เฮ้ บอสคะ กูเกิลบอกว่าเธอเป็นบรรณาธิการใหญ่ ที่ คูเทียลบลู แม็กกาซีน Pilot (2012)
Bleu, Blanc, Rouge?Bleu, Blanc, Rouge เหรอ Heroic Origins (2013)
Bleu cheese?ชีสเละๆ หรือเปล่า? Gamma Zeta Die! (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บลู[adj.] (blū) EN: blue   FR: bleu
ช้ำ[n.] (cham) EN: contusion ; bruise   FR: contusion [f] ; bleu [m]
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ดิบ ๆ[adj.] (dip-dip) FR: saignant ; bleu
ฟ้า[adj.] (fā) EN: blue   FR: bleu
ฟกช้ำดำเขียว[adj.] (fokcham dam-khīo) EN: bruised ; black and blue   FR: contusionné ; couvert de bleus
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches   FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
ขาบ[n.] (khāp) EN: dark blue colour   FR: bleu foncé [m]
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEU    B L UW1

French-Thai: Longdo Dictionary
bleu(adj) |f. -e| ที่มีสีฟ้า

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bleu
      n 1: cheese containing a blue mold [syn: {bleu}, {blue cheese}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  bleu [blø]
     blue
  

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  bleu
  bleu	(adj) |f. -e| ที่มีสีฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top