ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bipedal

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bipedal-, *bipedal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bipedal(ไบ'เพดเดิล) adj. มีสองเท้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda) [Add to Longdo]
二足歩行[にそくほこう, nisokuhokou] (n,adj-no) bipedal walking; walking on two legs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bipedal \Bip"e*dal\, a. [L. bipedalis: cf. F. bip['e]dal. See
   {Biped}, n.]
   1. Having two feet; biped.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to a biped.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bipedal
   adj 1: having two feet [syn: {bipedal}, {biped}, {two-footed}]
       [ant: {four-footed}, {quadruped}, {quadrupedal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top