ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biparous

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biparous-, *biparous*, biparou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา biparous มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *biparous*)
English-Thai: Nontri Dictionary
biparous(adj) มีลูกแฝด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sebiferous; sebiparous-สร้างไขมัน, -นำไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sebiparous; sebiferous-สร้างไขมัน, -นำไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biparousแยกเป็นสอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biparous \Bip"a*rous\, a. [L. bis twice + parere to bring
   forth.]
   Bringing forth two at a birth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biparous
   adj 1: producing two offspring at a time [syn: {biparous},
       {twinning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top