หรือคุณหมายถึง big tö?
Search result for

big toe

(20 entries)
(0.1816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -big toe-, *big toe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big toe    [N] หัวแม่เท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
big toen. นิ้วเท้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Shoot me, in my big toe. I can, you know, shoot you, and him.ฉันสามารถที่คุณรู้ว่ายิงคุณและ เขา How I Won the War (1967)
Big toe.หัวแม่เท้าเป้ง Ken Park (2002)
It was all forgotten until a few weeks later when suddenly his big toe started... curling in.มันก็ไม่เป็นไรหรอก จนกระทั่งหลายอาทิตย์ต่อมา นิ้วของเขาก็เกิดบวมขึ้นทันทีทันใด บวนฉึ่งเลย Hope Springs (2003)
- What? You had fungus behind your big toenail.คุณเคยเป็นเชื้อราที่เล็บเท้า Goal! The Dream Begins (2005)
Hey, that was my big toe.เฮ้ย! นั่นนิ้วแม่โป้งฉันนะ Happily N'Ever After (2006)
- good morning. - oh,betty,i'm so glad you're here. big toe-please scratch.อรุณสวัสดิ์\ โอ้ เบทตี้ ดีใจมากเลยที่เธอมา ช่วยเกานิ้วโป้งให้หน่อย How Betty Got Her Grieve Back (2007)
And he said just the weight of a sheet on his big toe was too much to bear.แกบอกว่าแค่โดนน้ำหนักผ้า ที่หัวแม้เท้ายังไม่ได้เลย Escape from Dragon House (2008)
His second toe is longer than his big toe.นิ้วชี้เท้าเขายาวกว่านิ้วหัวแม่เท้า Birthmarks (2008)
Because your machine was used to remove Nick's thumbs and big toes.เพราะเครื่องมือของคุณถูกใช้ตัดนิ้วหัวแม่มือและหัวแม่เท้าของนิก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Uh, let's see, I could watch it here with you and stare at your big toe sticking out or I could go to Sean's and watch it on a TV from this century.เอ่อ.. ผมคงนั่งดูกับพ่อ.. ..และจ้องไปที่เท้าใหญ่ของพ่อ.. Super Sunday (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวแม่เท้า    [N] big toe, Syn. หัวแม่ตีน, Example: หมอกำลังกดนวดเร่งรอบๆ ข้อนิ้วหัวแม่เท้าโดยค่อยๆ กดค่อยๆ ปล่อย, Thai definition: นิ้วใหญ่ของเท้า
หัวแม่ตีน    [N] big toe, Syn. หัวแม่เท้า, นิ้วโป้งเท้า, Example: เขาเจ็บหัวแม่ตีนจนไม่อยากจะลงแข่งเลย, Count unit: นิ้ว, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวแม่เท้า[n.] (hūamaēthāo) EN: big toe   FR: gros orteil [m]
หัวแม่ตีน[n.] (hūamaētīn) EN: big toe   FR: gros orteil [m]
นิ้วหัวแม่เท้า[n. exp.] (niū hūamaēthāo) EN: big toe   FR: gros orteil [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拇指;母指[ぼし, boshi] (n) thumb; big toe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拇趾[mǔ zhǐ, ㄇㄨˇ ㄓˇ, ] big toe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  big toe
      n 1: the first largest innermost toe [syn: {big toe}, {great
           toe}, {hallux}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top