Search result for

beys

(480 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beys-, *beys*, bey
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obey[VT] เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. follow, give in, Ant. disobey, reject, ignore
obey[VI] เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. comply, conform, accede, Ant. disobey
abbey[N] วัด, See also: สำนักสงฆ์
beyond[ADV] ที่อยู่ไกลออกไป, See also: ยังไกลออกไป, Syn. further
beyond[PREP] ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด), See also: มากกว่า
beyond[PREP] อยู่ทางนั้น, See also: เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป (ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง)
beyond[N] ที่ที่อยู่ไกล, See also: ที่ที่ห่างไกล, สุดขอบฟ้า
beyond[PREP] นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม), Syn. apart from, Ant. including
beyond[PREP] ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา), See also: หลัง
disobey[VT] ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Syn. break, defy, Ant. obey
abeyance[N] การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause
be beyond[PHRV] อยู่ไกลกว่า, See also: อยู่เลยออกไป
be beyond[PHRV] มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้, See also: นอกเหนือความคาดหมาย, Syn. go beyond
be beyond[PHRV] ยากเกินไปสำหรับ(บางคน)เข้าใจหรือทำได้, See also: ยากที่จะทำได้
go beyond[PHRV] อยู่ต่ำกว่า
go beyond[PHRV] เกินกว่า, See also: ยิ่งใหญ่กว่า, ดีกว่า, Syn. be beyond
go beyond[PHRV] ก้าวหน้ากว่า, See also: ไปไกลกว่า, Syn. get beyond, get past
go beyond[PHRV] ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ, Syn. get past
go beyond[PHRV] เลิกสนใจเกี่ยวกับ, Syn. go past
go beyond[PHRV] ทนไม่ไหว, See also: ยากจะทน, Syn. get beyond
go beyond[PHRV] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: ไม่ตลกอีกแล้ว, Syn. be beyond
get beyond[PHRV] อยู่ไกลกว่า, See also: อยู่ไกลโพ้น, Syn. go past
get beyond[PHRV] ทำให้ก้าวหน้ากว่า, See also: ทำให้ไปได้ไกลกว่า, Syn. get past, go beyond
get beyond[PHRV] ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, See also: ยากเกินกว่าจะหาพบ, Syn. get past
get beyond[PHRV] เลิกสนใจ, See also: เลิกห่วงใย, ไม่ต้องดูแล, Syn. go past
get beyond[PHRV] สุดจะทนได้, Syn. be beyond, get past
get beyond[PHRV] ไม่ขำ, See also: ไม่ใช่เรื่องตลก, Syn. be beyond, get past
lie beyond[PHRV] เกิดขึ้นต่อจากนั้น
lie beyond[PHRV] อยู่ไกลออกไป
lie beyond[PHRV] ยิ่งใหญ่กว่า, See also: มีคุณภาพกว่า
see beyond[PHRV] มองไปไกลกว่า
see beyond[PHRV] เล็งเห็น, See also: มองเห็น, เข้าใจ, Syn. look beyond
live beyond[PHRV] มีบ้านอยู่ไกลออกไปกว่า
look beyond[PHRV] มองเลยออกไป, See also: มองไกลออกไป, Syn. see beyond
beyond words[IDM] เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
be in abeyance[IDM] ยังไม่ต้องใช้, Syn. go into
beyond measure[IDM] เกินกว่าจะวัดได้, See also: มีปริมาณมากมาย, เหลือคณานับ
beyond the pale[IDM] นอกกฎหมาย, See also: ผิดกฎหมาย
be beyond a joke[IDM] เลิกเล่นสนุก, See also: เอาจริงเอาจังเกินไป, เลิกตลก, Syn. be past a joke
be beyond caring[IDM] เลิกสนใจ, See also: ไม่สนใจ, Syn. be past caring
beyond one's ken[IDM] ยากจะรู้ได้, See also: เกินกว่าจะเข้าใจ
Westminster Abbey[N] วิหารเวสท์มินสเตอร์ ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน
back of the beyond[IDM] สถานที่ไกลที่สุด, See also: สถานที่ที่ไกลมาก
be beyond question[IDM] มีอยู่จริง, See also: เป็นจริง, ไม่ต้องสงสัย
beyond one's means[IDM] เกินกว่าจะหาได้, See also: เกินความสามารถ
be beyond endurance[IDM] เกินกว่าจะทนได้, Syn. be past endurance, get beyond
be beyond one's ken[IDM] ยากเกินกว่าจะเข้าใจหรือมีความรู้ในเรื่อง
be beyond redemption[IDM] ยากเกินกว่าจะแก้ไข, See also: ยากเกินกว่าจะช่วยเหลือ, ยากเกินกว่าจะกลับคืน (เหมือนเดิม), Syn. be past redemption
beyond reasonable doubt[IDM] ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย), See also: ไม่มีข้อกังขา
live beyond one's means[IDM] ใช้จ่ายอย่างอิสระเกินไป, See also: ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย, Syn. live beyond one's means

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง
obey(โอเบ') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เชื่อฟัง,ยอมตาม, See also: obeyer n. obeyingly adv.
westminster abbeyn. ชื่อโบสถ์ในกรุงลอนดอนเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์อังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
abbey(n) วัด,โบสถ์
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
beyond(adv) ถัดไป,นอกจาก
beyond(pre) ไกลจาก,พ้นจาก,โพ้น,เหนือ
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
obey(vt) เชื่อฟัง,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proof beyond reasonable doubtการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sea, beyond theโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะที่ทรัพย์มรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะงัน (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beyond controlพ้นอำนาจ, พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beyond the seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilfully disobeyจงใจไม่ปฏิบัติตาม, จงใจขัดคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crabeye Beanมะกล่ำตาหนู [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beyond beliefเหลือเชื่อ
beyond helpช่วยไม่ได้แล้ว
beyond hopeสิ้นหวัง
ิback of beyondไกลมากๆๆๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She loses those things, She's gonna be a terrific date, But beyond that-เธอจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้น เธอจะเผชิญกับวันที่แย่ แต่นอกเหนือจากนั้น ... Not Cancer (2008)
There's a world beyond you.มีโลกกั้นระหว่างนาย Not Cancer (2008)
This is a level of risk taking beyond anonymous girl-On-Girl action.นี่มันเสี่ยงระดับเดียว\ กับการหิ้วสาวแปลกหน้า\ มามีเซ็กซ์ที่บ้านเลยนะ Last Resort (2008)
Guess she does have a life beyond her career.เดาว่าเธอคงมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากงานนะ Dying Changes Everything (2008)
The Jedi have positioned a fleet beyond the planetary rings.ยานของพวกเจไดอยู่ถัดจาก วงแหวนของดาวเคราะห์นั่น Downfall of a Droid (2008)
Hurry, they will not follow us beyond the nebula.เร็วเข้า ถ้าผ่านเนบิวล่าไปแล้ว พวกเราก็รอด Shadow of Malevolence (2008)
Anything. But so far the remedy is beyond what I can achieve.ลุงก็หวังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเหมือนกัน แต่ทว่าลุงยังหาหนทางที่จะรักษาไม่ได้เลย The Mark of Nimueh (2008)
But he won't want to disobey the king.แต่เขาไม่อยากที่จะขัดคำสั่งพระราชา The Mark of Nimueh (2008)
Ealdor lies beyond the ridge of Aesctir.เอลดอร์อยู่ตรงแนวเทือกเขาของเอสเทียร์ The Moment of Truth (2008)
But beyond the line of duty.แต่อย่าให้มันล้ำเส้นของหน้าที่ Excalibur (2008)
I can't disobey a direct order and leave my post,ข้าไม่สามารถขัดคำสั่งและละทิ้งหน้าที่นี่ Cloak of Darkness (2008)
It will last long beyond the time of men.นับเป็นเวลายาวนานมากแล้ว ก่อนที่มนุษย์จะกำเนินขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
There is an island beyond the white mountains...มีเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่หลังภูเขาสีขาว.. Le Morte d'Arthur (2008)
'You must travel to the place that men call the Isle of the Blessed, 'beyond the white mountains, through the Valley of the Fallen Kings."เจ้าต้องมุงหน้าไปยังเกาะแห่งภาวนา" ข้ามผ่านเทือกเขาสีขาว ผ่านสุสานแห่งบรรพกษัตริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
Beyond what you see every week.ต่างจากสิ่งที่คุณได้ชมทุกๆอาทิตย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
For its world of content beyond tv.สำหรับรูปแบบการนำเสนอที่นอกไปจากทีวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
A unique experience beyond imagination,ประสพการณ์เฉพาะที่แตกต่างเกินจะจินตนาการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He is... He is beyond awesome. He...เขาข้ามเขตคำว่าเยี่ยมไปแล้ว แต่เค้าคืออะไรที่เยี่ยมมากกกก Bolt (2008)
...in the near future, and possibly beyond.ในอนาคตอันใกล้ \และบางทีเกินกว่านั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Obeying your master is not weakness!การเชื่อฟังอาจารย์ ไม่ใช่ความอ่อนแอ Kung Fu Panda (2008)
They say you're from a place far beyond the ice.เขาพูดกันว่าเจ้ามาสถานที่ ไกลห่างเหนือน้ำแข็งไปอีก Outlander (2008)
You obeyed your king's orders.เจ้าฟังคำสั่งของราชา Outlander (2008)
Before I subject a good woman to such an ordeal I need to be satisfied that the woman I'm replacing her with is beyond reproach.ก่อนที่ข้าจะทำให้หญิงดีๆคนหนึ่ง ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ข้าก็ต้องแน่ใจได้ก่อนว่า หญิงคนใหม่ที่จะมาแทนนาง\ อยู่เหนือข้อกล่าวหานั้น The Other Boleyn Girl (2008)
I assumed it was your usual reason for socializing beyond myself and the scum of Gotham's underbelly:ผมเดาว่ามันเป็นปกติวิสัยที่คุณอยากพบคนอื่นบ้าง นอกจากผม และ อาชญากรเมืองกอทแธม The Dark Knight (2008)
Let me show you what happens to those who disobey me around here.งั้นมาดูกันดีกว่าว่าคนที่ขัดขืนข้า จะต้องเจอกับอะไร Inkheart (2008)
Beyond these woods, I'm a prince.นอกเหนือจากป่านี่, ข้าเป็นเจ้าชาย. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Anyone who refuses to obey these instructions...ใครที่ปฎิเสธที่จะทำตามคำสั่งนี้... Episode #1.7 (2008)
You're the one who should obey your father's words, and hold on to the phoenix (Mike).คุณคือคนที่ต้องเชื่อฟังคำของพ่อคุณ, และจับนกฟินิกซ์ให้มั่นๆ (ไมค์). Episode #1.9 (2008)
It was beyond sexy.เหนือกว่าคำว่าเซ็กซี่อีก New York, I Love You (2008)
All right, even an unruly dog... likes to obey his leader.เอาล่ะ, แม้แต่สุนัขที่ดื้อด้าน ก็ยังสามารถทำตามคำสั่งได้ Marley & Me (2008)
They establish beyond any reasonable doubt the circumstances and the nature of these heinous crimes;พวกเขาตั้งหลักฐาน นอกเหนือจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล หลักฐานแวดล้อมของ อาชญากรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้ Changeling (2008)
/The Emperor's answer was here /along with other magic beyond imagining.คำตอบที่ฮ่องเต้ต้องการอยู่ที่นี่ พร้อมของวิเศษอื่นๆที่มิมีผู้ใดคาดฝัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Beyond it is a golden tower.เมื่อเข้าไปจะมีเจดีย์ทองคำ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The later didn't obey the Jade Emperor's command. The Warlord challenged the Monkey King to a duel.ตัวแม่ทัพก็ได้ท้าประลอง กับราชาวานร The Forbidden Kingdom (2008)
But what was left of them were bits and pieces far beyond recognitionนอกจากสิ่งนี้แล้ว ที่เหลือกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนจำไม่ได้ Three Kingdoms (2008)
Even if you can't imagine the explanation, Sister, remember there are things beyond your knowledge.หากว่าคุณไม่สามารถคาดเดาขยายต่อได้,ซิสเตอร์ จำไว้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง อยู่ไกลเกินกว่าที่คุณจะหยั่งรู้ได้ Doubt (2008)
Mariah Carey. Beyoncé. Gwen Stefani.มาราย แครี่ , บียอนเซ่ , เกว็น สเตฟานี่ .. Taken (2008)
Really? Who's Beyoncé?จริงเหรอ , ว่าแต่ใครคือบียอนเซ่? Taken (2008)
We will fail to acknowledge that there are forces at work beyond our understanding.เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า มันมีสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจของเรา The Happening (2008)
Just because I did something so beyond the Valley of Sad City last night it doesn't give you the right, as my parents, to humiliate me further.แค่เพราะหนูทำเรื่อง น่าอายที่สุด ในโลกเมื่อคืน ไม่ได้ทำให้พ่อแม่มีสิทธิ มาทำให้หนูรู้สึกอายไปมากกว่านี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Who are those fitties? - They're well beyond fit, they're lush.พวกนั่นใคร หล่อสุดๆไปเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
My mum is so beyond the Valley of the Thick.แม่ฉันไม่ไหวเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
They're both beyond the Valley of the Gorgeous.หล่อมากๆทั้งคู่แหละ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He'll probably like you more 'cause he'll feel bad you've got a mum that's beyond bonkerdom.เขาคงชอบเธอมากขึ้น เพราะสงสารที่ เธอมีแม่ที่ ไม่ค่อยปกติ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Way beyond all the stuff you're supposed to have.ต่อไปก็ต้องจัดเต็ม เธอน่าจะมี Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I'm so beyond the Valley of Loserville because of you and your big mouth.ฉันกำลังก้าวข้ามไปในดินแดนไอ้ขี้แพ้ เพราะปากพล่อยๆของเธอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It was beyond pants, and I really am sorry.มันเกินกว่าแผนไป ฉันเสียใจจริงๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And if I was amind to it I could prove with mathematical certainty and beyond reasonable doubt that you were the one that did it.และถ้าผมสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยความเป็นไปได้อย่างแน่นอนทางคณิตศาสตร์ และเป็นที่แน่ชัดอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าคุณต้องเป็นคนทำแน่ๆ Pathology (2008)
Look, your work has been beyond reproach exemplary.ว่าผลงานของคุณนั้นดีเยี่ยม Pathology (2008)
Beyond Ember, the darkness goes on forever in all directions.นอกจากแอมเบอร์แล้วทุกทิศทางมีแต่ความมืดมิด City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beyHe urged us to obey the rule.
beyThis job is beyond my ability.
beyChildren are to obey their parents.
beyThere is nothing for it but to obey.
beyThe beauty of the lake was beyond description.
beyHis novel is beyond my comprehension.
beyThe farm is three miles beyond the river.
beyWe should obey the law.
beyHe lives six houses beyond my house.
beyNo heat or cold lasts beyond the equinox.
beyThe traffic rules are not often obeyed.
beyNature is beyond mortal control.
beyIt's beyond my comprehension.
beyHis work is beyond comparison.
beyHe is beyond doubt the best athlete in our school.
beyThe question is left in abeyance.
beyThe scenery is beautiful beyond description.
beyBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
beyIt is our duty to obey the law.
beyAlways obey your father.
bey"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
beyIt is beyond the boundaries of human intellect.
beyThe beauty of the sight is beyond description.
beyWe ought to obey the law.
beyThe princess was beautiful beyond description.
beyThis is luxury beyond my income.
beyThe patient is sick beyond all hope.
beyThe troops refused to obey the command.
beyIn any case you had better obey your parents.
beyThere is a cottage beyond the bridge.
beyLet not the cobbler go beyond his last.
beyWe should obey our parents.
beyHe is beyond hope.
beyThis furniture is superior beyond comparison.
beyIt's beyond me.
beyThis is beyond the compass of my ability.
beyI advise you never to live beyond your income.
beyHis house is beyond the usual hour.
beyThey didn't obey their parents.
beyThis problem is beyond me.
beySuch things are beyond my powers.
beyDo you disobey me?
beyI know nothing about him beyond what you told me.
beyThis is beyond the scope of my imagination.
beyWe are bound to obey laws.
beyThe problem is beyond my grasp.
beyThis problem is beyond my powers.
beyThe view is beautiful beyond words.
beyYou may not obey such a law.
beyShe came an hour beyond the appointed time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดฝีมือ[ADV] beyond one's capability, See also: (do) one's best, Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ, Example: หล่อนทำอาหารให้สามีรับประทานอย่างสุดฝีมือ, Thai definition: ทำอย่างเต็มความสามารถ, ทำโดยใช้ความสามารถทั้งหมดที่มี
ฝืน[V] disobey, See also: infringe, resist, defy, disregard, violate, Syn. ฝ่าฝืน, ขัด, Example: ผู้ใดที่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงหรือประกาศของรัฐมนตรีจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท, Thai definition: ไม่ทำตาม
เกินต้องการ[ADV] too much, See also: over, beyond, Example: โครงการนี้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อของมามากเกินต้องการ
ขัดคำสั่ง[V] disobey an order, Syn. ละเมิดคำสั่ง, ฝ่าฝืนคำสั่ง, Ant. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง, Example: ในครอบครัวทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณปู่แต่เพียงผู้เดียว ทุกคนห้ามขัดคำสั่ง ห้ามเถียง
ไม่มีที่เปรียบ[ADV] be incomparable, See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare, Syn. หาที่เปรียบมิได้, Example: ความงามของนครวัดนั้นไม่มีที่เปรียบ
ล่วง[V] go beyond, See also: exceed, precede, pass, go in advance, overstep, Syn. ล่วงพ้น, ล่วงเลย, ผ่านพ้น, เลย, พ้น, Example: สถานการณ์ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนอีกครั้งหลังจากล่วงผ่านหน้าฝนนี้ไปแล้ว, Thai definition: ผ่านข้ามจากจุดหนึ่งเข้าไปยังอีกจุดหนึ่ง
สุดวิสัย[ADJ] beyond one's capability, See also: beyond one's power, Example: อย่าไปโทษเขาเลย เพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆ, Thai definition: ที่พ้นกำลังความสามารถ, ที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
เหนือ[ADV] over, See also: above, beyond, upon, on top of, Example: ในสมัยโบราณผู้เป็นนายมีอำนาจเหนือทาสตามกฎหมายโดยมีสิทธิใช้ให้ทำงานได้ทุกอย่าง, Thai definition: ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง
เหลือกำลัง[ADV] beyond one's capacity, See also: beyond one's strength, Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง, Example: ถ้างานนี้หนักเหลือกำลังก็หาผู้ช่วยเสีย, Thai definition: พ้นความสามารถ, เกินความสามารถ
เหลืออดเหลือทน[ADV] beyond endurance, See also: beyond all bearing, Syn. เหลืออด, Example: พ่อระเบิดเสียงขึ้นมาอย่างเหลืออดแล้วบ้านทั้งหลังก็เงียบกริบไม่ได้ยินแม้เสียงลมพัด, Thai definition: สุดที่จะทนได้, สุดที่จะกลั้นได้
โพ้น[ADV] beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
เกินคน[ADV] extremely, See also: beyond human's power, presumptuously, excessively, Example: ความสามารถพิเศษในเกือบทุกๆ ด้าน เขาสามารถทำได้หมด เขาเก่งเกินคนจริงๆ, Thai definition: ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป
ขืน[V] disobey, See also: object, defy, resist, oppose, Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Ant. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม, Example: กรรมกรพยายามรวมตัวเพื่อขืนอำนาจของพวกนายทุน, Thai definition: ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม
ขัดแข็ง[V] be obstinate, See also: disobey, defy, Syn. ไม่อ่อนน้อม, Ant. อ่อนน้อม, Example: หากเธอยังขัดแข็งเวลาเข้าหาผู้ใหญ่ ฉันว่ามันไม่เหมาะแน่ๆ, Thai definition: มีท่าทางกระด้างกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
ขัดขืน[V] defy, See also: resist order, disobey, rebel, Syn. ดื้อ, ต่อต้าน, ต่อสู้, Ant. ยอม, ยอมสยบ, ยอมตาม, Example: ถ้าแกขัดขืนแม้แต่นิดเดียวฉันยิงแกแน่, Thai definition: ไม่ประพฤติตาม, ไม่ทำตาม
ฝ่าฝืน[V] break, See also: infringe, violate, disobey, resist, go against, Syn. ขัดขืน, ละเมิด, Example: มาตรา 301 ของสหรัฐถือเป็นกฎหมายที่ฝ่าฝืนกติการะหว่างประเทศ
ฝืน[V] force, See also: resist, disobey, Syn. บังคับ, ฝืนใจ, Ant. ตามใจ, Example: ถ้าคนป่วยไม่ยอมกินข้าวก็ไม่ต้องฝืน ให้ดื่มนมแทนก็ได้
พ้น[V] pass, See also: go beyond, be past, be exempt from, escape, be free from, Syn. ผ่านพ้น, หลุดพ้น, ผ่าน, Example: ภรตเข้าใจชีวิตดีขึ้นก็เมื่อเขาพ้นจากความทุกข์อันแสนสาหัสในครั้งนั้น, Thai definition: นอกเขตออกไป
พ้นวิสัย[ADJ] beyond one's power/help, See also: beyond human control, be impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณได้, Thai definition: เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้, Notes: (กฎหมาย)
พยศ[V] refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
ฟัง[V] obey, See also: comply with, Syn. เชื่อ, เชื่อฟัง, Example: เธอฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างก็ดี ยังไงเขาก็ผ่านมาก่อนเรา, Thai definition: ทำตามถ้อยคำที่บอก
อ่อนหู[V] obey, See also: comply, Thai definition: ยอมเชื่อฟัง
ทำตาม[V] imitate, See also: copy, obey, follow, Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม, Ant. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น, Example: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม
เบาไม้[V] obey, Thai definition: ว่านอนสอนง่าย ไม่ค่อยถูกเฆี่ยนถูกตีนัก (ใช้แก่เด็ก)
ไม่ฟังเสียง[V] disobey, See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be d, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน, Example: เขาไม่ฟังเสียงใครเลย, Thai definition: ไม่ยอมเชื่อฟัง
เชื่อ[V] believe, See also: obey, Syn. เชื่อฟัง
กระด้างกระเดื่อง[V] disobey, See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ขณะนี้มีประชาชนบางกลุ่มกระด้างกระเดื่อง และก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai definition: ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
กระด้างกระเดื่อง[ADJ] rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
กรอม[V] cover, See also: reach down beyond, overlay, Syn. ปก, คลุม, Ant. หด, สั้น, Example: กระโปรงของเธอยาวกรอมข้อเท้า, Thai definition: ปกคลุมยาวลงมาเกินควร
ทู้[V] submit, See also: be submissive, surrender, yield, capitulate, resign, relinquish, obey, Thai definition: ยอมอยู่ในอำนาจ
นอกจากนี้[CONJ] besides, See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond, Syn. ยิ่งไปกว่านี้, Example: เมืองที่เราจะไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมาก นอกจากนี้เมืองนี้ยังส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมพื้นเมืองอีกด้วย
นอกเหนือ[PREP] beyond, See also: on the other side, on the far side, over there, Syn. เหนือ, Example: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ
หนักมือ[ADV] heavy-handedly, See also: beyond the proper limit, intensely, aggressively, Example: เธอชอบการฝีมือประเภทปัก เพราะไม่มีการช้ำชอก จะลงเข็มหนักมือไปหน่อยก็ไม่เป็นไร, Thai definition: กำเริบ, แรงไป, เกินไป
เหลือขอ[V] be incorrigible, See also: be intractable, be unruly, be beyond control, be refractory, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: เด็กคนนี้เหลือขอจริงๆ, Thai definition: เอาไว้ไม่อยู่
เหลือทน[V] be unbearable, See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาทำร้ายผมจนผมเหลือทนแล้ว คราวนี้ต้องตอบโต้กลับไปบ้าง, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
เหลือทน[ADV] intolerably, See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาโพล่งออกมาอย่างเหลือทน จนเพื่อนๆ ในห้องเงียบกริบ, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
เหลือมือ[V] be beyond one's power, See also: be beyond one's ability/capacity, , Syn. เหลือกำลัง, เหลือวิสัย, Example: ในกรณีที่เหตุการณ์เหลือมือ เราก็ต้องยอมแพ้, Thai definition: มากเกินที่จะทำได้, เกินกำลังความสามารถ
เหลือรับ[V] be beyond the capacity, See also: be more than that can be accepted, Example: น้ำหนักของวัตถุเหลือรับที่จะบรรทุกได้, Thai definition: สุดที่จะรับได้, เกินกว่าที่จะรับได้
เหลือวิสัย[V] be beyond one's power, See also: be impracticable, be powerless, be impossible, Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง, Example: ปัญหาของบ้านเมืองเวลานี้ยังไม่เหลือวิสัยที่รัฐบาลจะแก้ไขเองได้, Thai definition: พ้นขอบเขตที่พึงจะกระทำ, เกินความสามารถที่จะกระทำได้
เหลืออด[V] be beyond endurance, See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: ปกติฝ่ายสามีมักจะทนฟัง นอกจากเขาจะเหลืออดจริงๆ, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
เหลืออด[ADV] beyond endurance, See also: unbearably, intolerably, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาร้องโวยวายออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
สุดวิสัย[ADV] beyond one's capability, See also: beyond one's power, beyond one's ability, out of control, Example: ศัตรูพืชดื้อยามากขึ้นทุกที จนสุดวิสัยที่จะทำลายได้, Thai definition: พ้นกำลังความสามารถ, พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
หวือหวา[V] be exciting, See also: beyond expectation, be unexpected, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปีนี้คงไม่มีอะไรหวือหวามากนัก
เหนือคำบรรยาย[ADV] beyond description, See also: cannot be put into words, Example: ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใดๆ
เหลือบ่ากว่าแรง[V] be beyond one's capacity, See also: be beyond one's ability/power, be more than one can handle, Syn. เกินกำลัง, เหลือกำลัง, Ant. พอแรง, Example: ชาวบ้านเห็นว่าถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็เต็มใจจัดหาให้, Thai definition: เกินความสามารถที่จะทำได้
สุดวิสัย[ADV] beyond one's capability, See also: beyond one's power, beyond one's ability, out of control, Example: ศัตรูพืชดื้อยามากขึ้นทุกที จนสุดวิสัยที่จะทำลายได้, Thai definition: พ้นกำลังความสามารถ, พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
หวือหวา[V] be exciting, See also: beyond expectation, be unexpected, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปีนี้คงไม่มีอะไรหวือหวามากนัก
เหนือคำบรรยาย[ADV] beyond description, See also: cannot be put into words, Example: ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใดๆ
เกินคาด[V] be beyond expectation, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบผลสำเร็จที่เกินคาด, Thai definition: เกินกว่าที่คาดหวังไว้
แตกแถว[V] not conform to, See also: not follow, not obey, be a nonconformist, Example: สมาชิกของสังคมที่อยู่ในสังคมที่ถูกควบคุมมากไม่กล้าที่จะแตกแถวแสดงความคิดที่แตกต่างออกไป, Thai definition: ไม่ประพฤติตัวตามระเบียบกฎเกณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง [v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนคำสั่ง[v. exp.] (fāfeūn khamsang) EN: disobey an order   
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
จงใจขัดคำสั่งศาล[v. exp.] (jongjai khat khamsang sān) EN: disobey a court order   
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsang) EN: disobey an order   FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder   FR: contrevenir ; désobéir
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter   FR: s'opposer
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass   FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
กรอม[v.] (krøm) EN: reach down beyond ; cover ; overlay   FR: arriver à ; atteindre
กรอมข้อเท้า[v. exp.] (krøm khøthāo) EN: reach beyond the ankle   FR: arriver à la cheville
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
เหลือ[prep.] (leūa) EN: beyond ; past ; surplus   FR: au-delà de
เหลือบ่ากว่าแรง[X] (leūabākwāraēng) EN: be beyond one's capacity ; be beyond one's ability/power ; be more than one can handle   
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
เหลือมือ[v.] (leūamoē) EN: be beyond one's power ; be beyond one's ability/capacity   
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
เหลือทน[v.] (leūathon) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance   FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance   
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond   FR: dépasser ; excéder ; surpasser
เลย[adv.] (loēi) EN: further on ; beyond ; past   FR: outre ; au-delà
ล่วง[v.] (lūang = luang) EN: pass ; over ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep   FR: dépasser ; outrepasser
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์[n. prop.] (Mahāwihān Wēsminstoē) EN: Westminster Abbey   FR: abbaye de Westminster [f]
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
ไม่เชื่อฟัง [v. exp.] (mai cheūafang) EN: disobey   FR: désobéir
ไม่มีทางทาบติด[xp] (mai mī thāng thāp tit) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk saphāpwaētløm thī mai eūa-amnūay) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control   
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance   FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond   FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
อ่อนหู[v.] (ønhū) EN: obey ; comply   
ปฏิบัติตามคำสั่ง[v. exp.] (patibat tām khamsang) EN: obey an order ; follow an order   FR: se conformer aux ordres
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām kotmāi) EN: abide by law ; obey the law   FR: respecter la loi
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious   
พ้น[X] (phon) EN: past ; be past ; escape ; be beclear of ; be out of ; be beyond ; free oneself   FR: au-delà de ; hors de
โพ้น[adj.] (phōn) EN: beyond ; there   FR: au-delà ; outre-
สุดเอื้อม[X] (sut eūam) EN: out of reach ; beyond reach   FR: hors de portée
สุดวิสัย[v. exp.] (sut wisai) EN: can do nothing ; be powerless ; be beyond one's control ; can't help   
สุดวิสัย[adv.] (sut wisai) EN: beyond one' s capability   
ทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (tham phit kotmāi) EN: break the law ; violate the law ; disobey the law   
ทำตาม[v. exp.] (tham tām) EN: imitate ; copy ; obey ; follow ; act according   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEY    B EY1
BEYL    B EY1 L
EBEY    EH1 B IY0
OBEY    OW0 B EY1
SABEY    S EY1 B IY0
OBEYS    OW0 B EY1 Z
MABEY    M EY1 B IY0
CABEY    K EY1 B IY0
COBEY    K OW1 B IY0
DUBEY    D AH1 B IY0
ABBEY    AE1 B IY0
DOBEY    D AA1 B IY0
RABEY    R EY1 B IY0
TOBEY    T OW1 B IY0
ROBEY    R OW1 B IY0
RUBEY    R UW1 B IY0
BEYER    B EY1 ER0
SOBEY    S OW1 B IY0
GILBEY    G IH1 L B IY0
GODBEY    G AA1 D B IY0
LIBBEY    L IH1 B IY0
SCOBEY    S K OW1 B IY0
OBEYED    OW0 B EY1 D
RIMBEY    R IH1 M B IY0
OWNBEY    AW1 N B IY0
KIBBEY    K IH1 B IY0
BEYOND    B IH0 AA1 N D
BEYMER    B EY1 M ER0
BEYOND    B IY2 AO1 N D
TRUBEY    T R UW1 B IY0
BUSBEY    B AH1 S B IY0
DALBEY    D AE1 L B IY0
BEYERS    B EY1 ER0 Z
BEYNON    B EY1 N AH0 N
ABEYTA    AA0 B EY1 T AH0
OVERBEY    OW1 V ER0 B IY0
ABBEY'S    AE1 B IY0 Z
TRIBBEY    T R IH1 B IY0
BEYERLE    B AY1 R AH0 L
OBEYING    OW0 B EY1 IH0 NG
BEYTOUT    B EY1 T AW2 T
CROSBEY    K R AA1 S B IY0
DISOBEY    D IH2 S AH0 B EY1
FORMBEY    F AO1 R M B IY0
ELCHIBEY    EH1 L CH AH0 B EY0
ABEYANCE    AH0 B EY1 AH0 N S
SACIRBEY    S AA1 K ER0 B IY0
DISOBEYED    D IH2 S OW0 B EY1 D
BEYERLEIN    B AY1 R L AY0 N
SACIRBEY'S    S AA1 K ER0 B IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bey    (n) (b ei1)
beys    (n) (b ei1 z)
obey    (v) (@1 b ei1)
Beyer    (n) (b ei1 @ r)
abbey    (n) (a1 b ii)
obeys    (v) (@1 b ei1 z)
abbeys    (n) (a1 b i z)
beyond    (a) (b i1 y o1 n d)
obeyed    (v) (@1 b ei1 d)
disobey    (v) (d i2 s @ b ei1)
obeying    (v) (@1 b ei1 i ng)
abeyance    (n) (@1 b ei1 @ n s)
disobeys    (v) (d i2 s @ b ei1 z)
disobeyed    (v) (d i2 s @ b ei1 d)
disobeying    (v) (d i2 s @ b ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong, #49 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] to listen; to hear; to obey; a can (loan from English tin); classifier for canned beverages, #307 [Add to Longdo]
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, / ] to obey; to follow; to arrange; to make reasonable; along; favorable, #2,456 [Add to Longdo]
服从[fú cóng, ㄈㄨˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to obey (an order), #7,822 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] to exceed; to go beyond; to transcend; to cross over; to jump over, #8,257 [Add to Longdo]
出线[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] out of bounds; over the line; beyond the pale, #8,900 [Add to Longdo]
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to, #9,131 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] to disobey; to violate; to separate; to go against, #10,122 [Add to Longdo]
无从[wú cóng, ˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] not to have access; beyond one's authority or capability; sth one has no way of doing, #11,919 [Add to Longdo]
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated, #13,877 [Add to Longdo]
听从[tīng cóng, ㄊㄧㄥ ㄘㄨㄥˊ, / ] to listen and obey; to comply with; to heed; to hearken, #14,609 [Add to Longdo]
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, ] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development, #16,874 [Add to Longdo]
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, / ] excessive; beyond reasonable limits; irregular, #17,410 [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] to observe; to obey; to follow, #17,587 [Add to Longdo]
焕然一新[huàn rán yī xīn, ㄏㄨㄢˋ ㄖㄢˊ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] to look completely new (成语 saw); brand new; changed beyond recognition, #23,350 [Add to Longdo]
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, / ] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic, #25,535 [Add to Longdo]
绝伦[jué lún, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] outstanding; peerless; beyond compare, #27,695 [Add to Longdo]
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, ] inestimable; incalculable; beyond measure, #32,687 [Add to Longdo]
越权[yuè quán, ㄩㄝˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] to go beyond one's authority; arrogation, #33,921 [Add to Longdo]
不外[bù wài, ㄅㄨˋ ㄨㄞˋ, ] not beyond the scope of; nothing more than, #34,153 [Add to Longdo]
塞外[sài wài, ㄙㄞˋ ㄨㄞˋ, ] beyond the Great Wall, #36,659 [Add to Longdo]
听命[tīng mìng, ㄊㄧㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] to obey an order; to take orders; to accept a state of affairs, #38,014 [Add to Longdo]
安分[ān fèn, ㄢ ㄈㄣˋ, ] not go beyond one's bounds; be law-abiding, #38,880 [Add to Longdo]
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended, #43,428 [Add to Longdo]
违抗[wéi kàng, ㄨㄟˊ ㄎㄤˋ, / ] to disobey, #43,656 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] a sign in the trigram; obey, #45,324 [Add to Longdo]
病入膏肓[bìng rù gāo huāng, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ ㄍㄠ ㄏㄨㄤ, ] lit. the disease has attacked the vitals (成语 saw); fig. beyond cure; the situation is hopeless, #49,796 [Add to Longdo]
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless, #52,251 [Add to Longdo]
大乘[dà chéng, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, ] Mahayana, the Great Vehicle; Buddhism based on the Mayahana sutras, as spread to Central Asia, China and beyond, #52,620 [Add to Longdo]
从命[cóng mìng, ㄘㄨㄥˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] to obey an order; to comply; to do sb's bidding; to do as requested, #56,645 [Add to Longdo]
弦外之音[xián wài zhī yīn, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ , ] overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines, #61,914 [Add to Longdo]
鞭长莫及[biān cháng mò jí, ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧˊ, / ] lit. the whip cannot reach (成语 saw); beyond one's influence; too far to be able to help, #62,016 [Add to Longdo]
越俎代庖[yuè zǔ dài páo, ㄩㄝˋ ㄗㄨˇ ㄉㄞˋ ㄆㄠˊ, ] lit. to go beyond the sacrificial altar and take over the kitchen (成语 saw); fig. to exceed one's place and meddle in other people's affairs; to take matters into one's own hands, #64,131 [Add to Longdo]
服法[fú fǎ, ㄈㄨˊ ㄈㄚˇ, ] to submit to the law; to obey the law, #65,364 [Add to Longdo]
打肿脸充胖子[dǎ zhǒng liǎn chōng pàng zi, ㄉㄚˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄆㄤˋ ㄗ˙, / ] (set phrase) to look fat by slapping one's face until it is swollen; to puff oneself up; to satisfy one's vanity by passing off as what one is not; to do sth beyond one's means in order to look impressive, #65,951 [Add to Longdo]
依从[yī cóng, ㄧ ㄘㄨㄥˊ, / ] to comply with; to obey, #68,566 [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功, #68,873 [Add to Longdo]
遵行[zūn xíng, ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] to follow; to obey; compliance, #73,967 [Add to Longdo]
莫测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, / ] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable, #74,512 [Add to Longdo]
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition, #75,757 [Add to Longdo]
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, ] against orders; to disobey; to refuse to accept orders, #76,077 [Add to Longdo]
信从[xìn cóng, ㄒㄧㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] to trust and obey, #79,069 [Add to Longdo]
违逆[wéi nì, ㄨㄟˊ ㄋㄧˋ, / ] to disobey; to defy an edict; to violate; to go against; to run counter to, #83,754 [Add to Longdo]
违拗[wéi ào, ㄨㄟˊ ㄠˋ, / ] to disobey; to defy; deliberately going against (rule, convention, sb's wishes etc), #102,166 [Add to Longdo]
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable; beyond description, #104,695 [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, ] stare at sth beyond reach, #107,867 [Add to Longdo]
违令[wéi lìng, ㄨㄟˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to disobey; to go against orders, #108,164 [Add to Longdo]
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, ] conform; faithfully obey, #113,673 [Add to Longdo]
断线风筝[duàn xiàn fēng zhēng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄓㄥ, 线 / ] a kite with cut string (成语 saw); fig. gone beyond recall, #123,094 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過ぎる[すぎる, sugiru] Thai: เกินไป English: to go beyond
兼ねる[かねる, kaneru] Thai: (ทำ)ไม่ได้ English: to be beyond one's ability

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtei {f}; Klosterkirche {f} [relig.]abbey [Add to Longdo]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
jenseits des menschlichen Fassungsvermögensbeyond the compass of the human mind [Add to Longdo]
Gefolgschaft {f} | Gefolgschaften {pl} | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft kündigenfollowing; followers {pl} | followings | to refuse to follow sb. | to refuse to give sb. one's allegiance | to refuse to obey sb. any longer [Add to Longdo]
Jenseits {n}hereafter; beyond [Add to Longdo]
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
in der Schwebe seinto be undecided; to be in the balance; to be abeyant [Add to Longdo]
in der Schwebein abeyance [Add to Longdo]
Sichtweite {f} | außer Sichtweite | in Sichtweitevisual range; range of vision | beyond the range of vision; outside the range of vision | within the range of vision [Add to Longdo]
nach dem Todebeyond the veil [Add to Longdo]
über den Tod hinausbeyond the grave [Add to Longdo]
Unentschiedenheit {f}abeyance [Add to Longdo]
Unkenntlichkeit {f} | bis zur Unkenntlichkeit entstelltunrecognizable condition | disfigured beyond recognition [Add to Longdo]
Vorwurf {m}; Vorhaltung {f} | vorwurfsvoller Blick | über jeden Vorwurf erhaben sein | jdn. mit Vorwürfen überhäufenreproach | look of reproach | to be above reproach; to be beyond reproach | to heap reproaches on [Add to Longdo]
ausführento obey [Add to Longdo]
außer Zweifelbeyond question [Add to Longdo]
befolgento obey [Add to Longdo]
jdm. gehorchen | gehorchend | gehorcht | gehorchteto obey someone | obeying | obeyes; obeys | obeyed [Add to Longdo]
nicht gehorchen | gehorcht nichtto disobey | disobeyes [Add to Longdo]
hoffnungslos {adj}beyond retrieval [Add to Longdo]
jenseits {prp; +Genitiv} | jenseits des Gebirges | jenseits der Möglichkeitenon the other side of; beyond | on the other side of the mountains | beyond the means [Add to Longdo]
jenseits {adv}on the other side; beyond [Add to Longdo]
jenseits; über; darüber hinausbeyond [Add to Longdo]
missachten | missachtend | missachtet | missachteteto disobey | disobeying | disobeys | disobeyed [Add to Longdo]
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt [Add to Longdo]
ungehorsamdisobeying [Add to Longdo]
unglaublich; unglaubwürdigbeyond belief [Add to Longdo]
weiterhinbeyond [Add to Longdo]
zweifellos; außer Zweifelbeyond doubt [Add to Longdo]
zweifelsfrei beweisen (feststellen)to prove (ascertain) beyond doubt [Add to Longdo]
Das Projekt ist in den Anfangsstadien stecken geblieben.The project didn't get beyond the early stages. [Add to Longdo]
Das steht nicht in meiner Macht.That's beyond my power. [Add to Longdo]
Er ist in Wartestellung.He fell into abeyance. [Add to Longdo]
Er lebt über seine Verhältnisse.He lives beyond his means. [Add to Longdo]
Es geht über ihren Verstand.It's beyond her grasp. [Add to Longdo]
Ihm ist nicht mehr zu helfen.He's beyond help. [Add to Longdo]
Ihre Hilfe ist nicht mit Gold zu bezahlen.Your help is beyond price. [Add to Longdo]
Wir leben ständig über unsere Verhältnisse.We're constantly living beyond our means. [Add to Longdo]
bis zur Unkenntlichkeit verstümmeltFUBAR : fouled/fucked up beyond all recognition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]
ころコンベア;ころコンベヤ[, koro konbea ; koro konbeya] (n) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
その先;其の先[そのさき, sonosaki] (exp) beyond that point; after that [Add to Longdo]
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
めためた[, metameta] (adj-na,adv,adv-to) beyond repair [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
コンベヤー;コンベヤ;コンベア[, konbeya-; konbeya ; konbea] (n) conveyor [Add to Longdo]
コンベヤーに乗らない搬送物[コンベヤーにのらないはんそうぶつ, konbeya-ninoranaihansoubutsu] (n) nonconveyable product; nonconveyable load [Add to Longdo]
コンベヤーシステム[, konbeya-shisutemu] (n) conveyor system [Add to Longdo]
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer [Add to Longdo]
ベルトコンベヤー(P);ベルトコンベアー[, berutokonbeya-(P); berutokonbea-] (n) conveyor belt; belt conveyor; (P) [Add to Longdo]
ロラコンベヤ[, rorakonbeya] (n) (See ころコンベヤ) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
以遠[いえん, ien] (n,n-suf) beyond; further than [Add to Longdo]
以遠権[いえんけん, ienken] (n) (aeronautical) beyond right [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) [Add to Longdo]
夷蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China [Add to Longdo]
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
異能[いのう, inou] (n) unusual power; superpower; ability beyond that of humans [Add to Longdo]
違勅[いちょく, ichoku] (n) disobeying the emperor's order [Add to Longdo]
一人部屋[ひとりべや, hitoribeya] (n) single room [Add to Longdo]
隠し部屋[かくしべや, kakushibeya] (n) hidden room; secret chamber [Add to Longdo]
越し[ごし, goshi] (n-suf) across; over; beyond; (P) [Add to Longdo]
越権[えっけん, ekken] (n,adj-no) going beyond authority; unauthorized; unauthorised; ultra vires; (P) [Add to Longdo]
延床面積[のべゆかめんせき, nobeyukamenseki] (n) total floor space [Add to Longdo]
翁恵比須[おきなえびす;オキナエビス, okinaebisu ; okinaebisu] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii) [Add to Longdo]
翁戎貝;翁恵比須貝[おきなえびすがい;オキナエビスガイ, okinaebisugai ; okinaebisugai] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii) [Add to Longdo]
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft [Add to Longdo]
化粧部屋[けしょうべや, keshoubeya] (n) lavatory; dressing room [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
過ぎ者;過ぎ物;過者;過物[すぎもの, sugimono] (n) someone (e.g. a woman) who is out of one's league; something beyond one's means [Add to Longdo]
角部屋[かどべや, kadobeya] (n) corner room [Add to Longdo]
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P) [Add to Longdo]
及びもつかない[およびもつかない, oyobimotsukanai] (exp) (See 及びもつかぬ) far beyond one's power; not at all equal; no match for [Add to Longdo]
及びもつかぬ;及びも付かぬ[およびもつかぬ, oyobimotsukanu] (exp) (See 及びもつかない) far beyond one's power; not at all equal; no match for [Add to Longdo]
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
救いようがない;救い様がない[すくいようがない, sukuiyouganai] (exp,adj-i) (See 救いようのない) beyond saving [Add to Longdo]
牛鍋屋[ぎゅうなべや, gyuunabeya] (n) (See 牛鍋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]
空き部屋;空部屋[あきべや, akibeya] (n) available room (hotel); vacancy; room to let [Add to Longdo]
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
見違える(P);見ちがえる[みちがえる, michigaeru] (v1,vt) to be beyond recognition; to be quite different; (P) [Add to Longdo]
言うに言われぬ[いうにいわれぬ, iuniiwarenu] (n) beyond expression; unspeakable; inexpressible; indescribable [Add to Longdo]
言語に絶する[げんごにぜっする, gengonizessuru] (exp,vs-s) to be beyond words; to defy description [Add to Longdo]
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit [Add to Longdo]
御用部屋[ごようべや, goyoubeya] (n) room in Edo castle where the shogun's council of elders attended to governmental affairs [Add to Longdo]
向こう[むこう, mukou] (n) (1) opposite side; other side; opposite direction; (2) over there; that way; far away; beyond; (3) the other party; the other person; (4) future (starting now); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top