ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestehen auf

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestehen auf-, *bestehen auf*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bestehen auf มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bestehen auf*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, there are many questions to which we want the answers.Es gibt 'ne Menge Fragen. Wir bestehen auf die Antworten. The Innocent (1970)
They're also my customers. They're entitled to their privacy.Meine Geschäftspartner bestehen auf ihre Privatsphäre. The Bride (1972)
Our Russian friends insist the exchange be handled by civilians.Die Russen bestehen auf Übergabe durch Zivilisten. Condorman (1981)
So if you want to martyr yourself, go ahead and press for an enquiry.Aber wenn Sie den Märtyrer spielen wollen, dann tun Sie es und bestehen auf eine Untersuchung. The Whisky Priest (1982)
Backers insisted on the changes, so I made them.Die Sponsoren bestehen auf die Änderungen, also nahm ich sie vor. All the World's a Stage (1986)
We insist on sooner.Wir bestehen auf früher. The Boy Who Could Be King (1986)
I am constrained to abide by the terms of our agreement.Wir bestehen auf den getroffenen Vereinbarungen. Symbiosis (1988)
They refuse to speak to me, only to a Federation mediator. They say they will brook no excuses.Sie bestehen auf einem Unterhändler der Föderation und lassen keine Kompromisse zu. Too Short a Season (1988)
- However, it is rather expensive, and we must insist on a cash payment up front.Wir bestehen auf BarzahIung im voraus. Simpsons Roasting on an Open Fire (1989)
Territories!Sie bestehen auf Grenzen! The Enemy (1989)
Don't insist!Sie bestehen auf gar nichts! Tango & Cash (1989)
We don't have enough arms for South America.Die Amerikaner bestehen auf schneller Lieferung. Hard Boiled (1992)
Fraternities have standards and they have traditions, you know?Burschenschaften bestehen auf ihre Regeln und Traditionen. Luck of the Bundys (1993)
Ambassador G'Kar!lloyd's schätzte die Chance für ein längeres Bestehen auf 500 zu 1 . Born to the Purple (1994)
You want to do protective custody?Sie bestehen auf Schutzhaft? Bad Boys (1995)
Until they get a psych evaluation, they don't have enough for probable cause.Die bestehen auf einer psychischen Beurteilung des Opfers. The Well-Worn Lock (1996)
Some people insist on giving live chicks as presents.Einige Leute bestehen auf mit Live-Küken als Geschenk. The One with the Chick and the Duck (1997)
I can send this case back to the state court... and you can present the evidence... or, ifyou insist... on, uh, proceeding... this evidence will be lost to you forever.Ich verweise die Sache an das Gericht des Staates... und Sie legen die Beweise dort vor. Oder... Sie bestehen auf einer Fortsetzung. The Hurricane (1999)
After the incident with Ensign Kim, they insisted we keep our crews segregated.Sie bestehen auf strikte Trennung. - Sehr streng. The Disease (1999)
Our policy requires that students tuck in their shirts, making the beltline visible at all times.Wir bestehen auf reingesteckte Hemden, so dass die Gürtellinie stets sichtbar ist. Bowling for Columbine (2002)
Now, did that proviso come before or after you insisted on cash in advance?Haben wir diese Festlegung vor oder nach Ihrem Bestehen auf Vorbezahlung gemacht? Suspect (2003)
You insist on maintaining this story?Sie bestehen auf dieser Geschichte? Disclosure (2003)
"My friends will not hear of me returning home until I am better."Meine Freunde bestehen auf meinem bleiben bis zur Besserung. Pride & Prejudice (2005)
You pretend to be ignorant of it?Sie bestehen auf Ihrer Unwissenheit? Pride & Prejudice (2005)
The authorities insist the psychologist Niels to investigate.Die Behörden bestehen auf eine Untersuchung durch den Psychologen Niels. The Quiet Storm (2007)
And we do insist on transcripts.Und wir bestehen auf Kopien. Pilot (2009)
This insistence on hand-holding is preposterous.Dein Bestehen aufs Händchenhalten ist lächerlich. The Decoupling Fluctuation (2012)
It is your mill, Ma'am.Sie bestehen auf diese regelmäßigen Inspektionen, mir wäre es gleich. The King Came Calling (2013)
They insist on paying out Walter's life insurance policy.Sie bestehen auf die Auszahlung von Walters Lebensversicherung. The Undertaking (2013)
Cameras were on the backup Genny, but the lawyers for the zoo want a written request for the footage.Die Kameras liefen auf Notstrom, aber die Anwälte des Zoos bestehen auf einer schriftlichen Anfrage. Deliver Us from Evil (2014)
- You left one off the list, and as soon as they realize that we bought out everyone else, they'll know we have a deal and they'll call in their debt and the whole thing will blow up.- Du hast einen auf der Liste vergessen, und sobald sie bemerken, dass wir jeden anderen aufgekauft haben, wissen sie, dass wir einen Deal haben und bestehen auf die Zahlung ihrer Schulden und der ganze Plan geht in die Luft. Denial (2015)
We demand the right to be ourselves.Wir bestehen auf unserem Recht, wir selbst zu sein. The Zygon Invasion (2015)
They do not own it, but they are entitled to its yield. Indeed, they demand its yield, even when crops fail and Danes raid.Es gehört ihr nicht, aber sie haben Anspruch auf den Ertrag, sie bestehen auf den Ertrag, auch wenn es Fehlernten gibt und Raubzüge von den Dänen. Episode #1.4 (2015)
- Free drinks. - We must have free drinks.- Wir bestehen auf Free Drinks! The Greasy Strangler (2016)
They're insisting on a gag clause.Sie bestehen auf einer Schweigeklausel. Fabrication (2016)
I insisted on that second bottle of champagne.I bestehen auf dieser zweite Flasche Champagner. Don't Tell Annalise (2016)
They're insisting that fair wage is $10 a day.Sie bestehen auf $10 am Tag als fairen Lohn. Tattoo You (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehen auf(vi) |bestand, hat bestanden, auf +D| ยืนกราน เช่น Sie besteht auf einer Herabsetzung der Rechnung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestehen aufto stand on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bestehen (auf) /bəʃteːənauf/
   to insist (on)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bestehen auf /bəʃteːənauf/
   to stand on

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top