ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beholden

B IH0 HH OW1 L D AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beholden-, *beholden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beholden[ADJ] เป็นหนี้บุญคุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged

English-Thai: Nontri Dictionary
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know I'm beholden to report employees misbehaving.You know l'm beholden to report employees misbehaving. Maid in Manhattan (2002)
My father was a punctual man, beholden to time.พ่อฉันเป็นคนตรงต่อเวลา Birthmarks (2008)
Honestly, it is kind of fun. You know I'm beholden by duty to convey your blasphemy to the authority...จริงๆแล้ว มันก็สนุกดี ผมทราบซึ้งในตำแหน่งหน้าที่ Hitting the Ground (2010)
And I wanna be more like that, and not be beholden toและฉันแค่ไม่อยากถูกมองว่า Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Lois, since I've had my abilities, I haven't been beholden to anyone.ลูอิส ตั้งแต่ฉันมีความสามารถ ฉันไม่ได้ห่วงใยใคร Supergirl (2010)
A werewolf who isn't beholden to the moon, a vampire who doesn't burn in the sun.มนุษย์หมาป่าที่ไม่ยอมสยบ ต่อดวงจันทร์ แวมไพร์ที่ไม่ถูกแผดเผา ท่ามกลางดวงอาทิตย์ The Hybrid (2011)
Well, with Chuck and Blair beholden to me,อืม เพราะแบลร์กับชัคเป็นหนี้บุญคุณฉัน The Princess Dowry (2012)
My guess is Trevor authorized that because he feels beholden to Preston.ฉันเดาว่าเป็นเทรเวอร์ เพราะเขารู้สึก เป็นหนี้บุญคุณเพรสตัน  ()
But still, you're beholden to your people.แต่ถึงยังไง คุณคุมคนของคุณ Arrow on the Doorpost (2013)
The only person around here that isn't beholden to Miss Guthrie for their livelihood.แถวๆนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ติดหนี้บุญคุณ ต่อคุณนายกูทรี สำหรับการทำมาหากินของพวกเขา III. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEHOLDEN B IH0 HH OW1 L D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beholden (j) bˈɪhˈouldən (b i1 h ou1 l d @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal [Add to Longdo]
御用学者;ご用学者[ごようがくしゃ, goyougakusha] (n) a scholar beholden to the government [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behold \Be*hold"\, v. t. [imp. & p. p. {Beheld}(p. p. formerly
   {Beholden}, now used only as a p. a.); p. pr. & vb. n.
   {Beholding}.] [OE. bihalden, biholden, AS. behealdan to hold,
   have in sight; pref. be- + healdan to hold, keep; akin to G.
   behalten to hold, keep. See {Hold}.]
   To have in sight; to see clearly; to look at; to regard with
   the eyes.
   [1913 Webster]
 
      When he beheld the serpent of brass, he lived. --Num.
                          xxi. 9.
   [1913 Webster]
 
      Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of
      the world.                --John. i. 29.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To scan; gaze; regard; descry; view; discern.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beholden \Be*hold"en\, p. a. [Old p. p. of behold, used in the
   primitive sense of the simple verb hold.]
   Obliged; bound in gratitude; indebted.
   [1913 Webster]
 
      But being so beholden to the Prince.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beholden
   adj 1: under a moral obligation to someone

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top