ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

begins

B IH0 G IH1 N Z   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begins-, *begins*, begin
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the band begins to playและวงดนตรีที่เริ่มต้นที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว Airplane! (1980)
I best be getting on home ... before Alicia begins to think I got a girlfriend.ผมกลับบ้านดีกว่า ก่อนที่อลิเซียจะคิดว่าผมมีอีหนู Field of Dreams (1989)
But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an "I."ในอักษรภาษาลาติน, ยะโฮวา เริ่มด้วย "I." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม Mannequin: On the Move (1991)
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม" Mannequin: On the Move (1991)
It begins on a dark night where a dark man waits, with a dark purpose.มันเริ่มต้นในค่ำคืนที่มืดมิด ที่ซึ่งชายผู้ชั่วร้ายได้รอคอยพร้อมกับเจตนาอันชั่วร้าย Aladdin (1992)
It begins with a stranger.ทั้งหมดเริ่มต้นด้วยคนแปลกหน้า Wuthering Heights (1992)
But at last, I think she begins to know me.แต่ในที่สุด ฉันว่า หล่อนเริ่มรู้จักตัวฉันแล้วล่ะ Wuthering Heights (1992)
Your life begins with her... and without her it must surely end.ชีวิตคุณเริ่มต้นกับเธอ หากไม่มีเธอ มันต้องจบแน่นอน Don Juan DeMarco (1994)
"You're almost there with much at stake... but now the ground begins to quake."เจ้าเกือบถึงจุดหมาย เข้าไปทุกที... ...เสียแต่บัดนี้แผ่นดินกำลังจะไหว? Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beginsSchool begins at eight-thirty.
beginsSchool begins at half past eight.
beginsSchool begins the day after tomorrow.
beginsEvery sound begins playing a heartfelt melody.
begins2001 is the year when the 21st century begins.
beginsAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
beginsThe meeting begins at three.
beginsThe play begins at six this evening.
beginsA soon as man is born he begins to die.
beginsThe first class begins at 8:30.
beginsSoon the plane begins to move, and then it takes off.
beginsPlay begins at 2 p.m.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGINS    B IH0 G IH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
begins    (v) bˈɪgˈɪnz (b i1 g i1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
新年になる[しんねんになる, shinnenninaru] (exp,v5r) the new year begins; the new year starts [Add to Longdo]
千里の行も足下に始まる[せんりのこうもそっかにはじまる, senrinokoumosokkanihajimaru] (exp) (id) (See 千里の道も一歩から) a journey of a thousand miles begins with a single step [Add to Longdo]
千里の道も一歩から[せんりのみちもいっぽから, senrinomichimoippokara] (exp) (id) (See 千里の行も足下に始まる) a journey of a thousand miles begins with a single step [Add to Longdo]
前方一致[ぜんぽういっち, zenpouicchi] (n) {comp} (See 部分一致,後方一致) left-hand match; begins-with match; matching a sub-string with the beginning of a field [Add to Longdo]
年が改まる[としがあらたまる, toshigaaratamaru] (exp,v5r) the New Year begins; the New Year starts [Add to Longdo]
年が明ける[としがあける, toshigaakeru] (exp,v1) the New Year begins; the New Year starts [Add to Longdo]
年が立つ[としがたつ, toshigatatsu] (exp,v5t) (id) (See 年が明ける,年が改まる,新年になる) the New Year begins [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top