Search result for

beggaring

(143 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beggaring-, *beggaring*, beggar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beggaring มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beggaring*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beggar[N] คนขอทาน, Syn. cadger, panhandler
beggar[N] คนจน, Syn. down-and-out, Ant. millionaire
beggar[VT] ทำให้ยากจนลง, See also: ทำให้เป็นคนขอทาน
beggarly[ADJ] ไม่เคยพอ, See also: ขี้เหนียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน,คนจน, See also: beggarly adj.
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
beggar(vt) ทำให้ยากจน,ทำให้หมดตัว,ทำให้หมดเกลี้ยง
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The saint that lived as a beggar to look after the poor all his life?นักบวชที่ใช้ชีวิตแบบขอทาน เพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตนั่นเอง Portrait of a Beauty (2008)
Recently, I heard that many kids have become beggars in the streetข้าได้ยินว่ามีเด็กมายมายที่ต้องกลายเป็นขอทาน Iljimae (2008)
- How can a beggar have a house?- ขอทาน จะมีบ้านได้ยังไง? Episode #1.7 (2008)
The toilet is for beggars too!ห้องน้ำก็เป็นของขอทานเหมือนกัน! Episode #1.7 (2008)
Beggar!ขอทาน! Episode #1.7 (2008)
He thinks you're a beggar, so he gave you those.เขาคิดว่าคุณเป็นขอทาน, เขาถึงให้สิ่งนั้นกับคุณ. Episode #1.7 (2008)
Beggar?ขอทาน? Episode #1.7 (2008)
I am a beggar, alright.ผมเป็นขอทาน,น่ะใช่ . Episode #1.7 (2008)
How can a beggar be a chooser?ขอทานจะช่างเลือกได้อย่างไร? Episode #1.7 (2008)
A very, very useless beggar ahjussi.ไร้ค่า, คุณเป็นขอทานไร้ค่าจริงๆ. Episode #1.7 (2008)
You who serve that famous prince, which kind of beggar are you then?คุณ.. คนที่ปรนนิบัติเจ้าชายนั่น, เป็นขอทานแบบไหนกัน? Episode #1.7 (2008)
Am I a beggar?ฉันเป็นขอทานหรือ? Episode #1.7 (2008)
I'm sure your girlfriend isn't aware of the beggar lifestyle you're living.ฉันมั่นใจ ว่าแฟนของคุณ ต้องไม่รู้ว่า คุณมีชีวิตอยู่เหมือนขอทานแบบนี้ Episode #1.7 (2008)
He doesn't know you live like a beggar too.เขาไม่รู้ว่า คุณอยู่เหมือนขอทาน หรอกหรือ? Episode #1.7 (2008)
Even your temper is like a beggar's.แม้แต่โมโห ก็เหมือนขอทาน Episode #1.7 (2008)
You're the real beggar, you know.คุณ.. นี่ คุณเป็นขอทานตัวจริง, รู้มัย. Episode #1.7 (2008)
Do beggars still have time to care for others?ขอทาน ยังจะมีเวลามาห่วงคนอื่นอีกหรือ? Episode #1.7 (2008)
You're a beggar, but you're very handsome.คุณเป็นขอทาน, แต่... คุณหล่อมากเลยนะ. Episode #1.7 (2008)
Thanks for sending me back, Beggar Ahjussi.ขอบคุณที่ส่งฉันกลับมา, คุณขอทาน. Episode #1.7 (2008)
Although you're a beggar, you can't say so.ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นขอทาน, คุณก็บอกไม่ได้นะ. Episode #1.7 (2008)
If you get me, you'd get a phoenix, Beggar Ahjussi.ถ้าคุณได้ฉัน, เท่ากับคุณได้นกฟินิกซ์นะ, คุณขอทาน Episode #1.7 (2008)
The beggar gets the rich girl and becomes successful.ขอทานได้แฟนรวย และกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จl. Episode #1.7 (2008)
Geez, you beggar...ยี้, คุณมันขอทาน... Episode #1.8 (2008)
What an arrogant beggar.เป็นขอทานที่หยิ่ง จริงๆ. Episode #1.8 (2008)
Beggar Ahjussi.คุณขอทาน Episode #1.8 (2008)
Aren't there stories when beggars make a living after meeting the daughter of a rich family?มันมีเรื่องเกี่ยวกับขอทานที่หาเงินเลี้ยงชีวิต หลังจากพบกับลูกสาวเศรษฐี ไม่ใช่หรือ? Episode #1.8 (2008)
Beggar smell...กลิ่นขอทาน... Episode #1.8 (2008)
A beggar is a beggar.ขอทานก็ต้องเป็นขอทาน Episode #1.8 (2008)
How would a beggar know?ขอทานคนหนึ่ง จะรู้ได้อย่างไร? Episode #1.8 (2008)
How would a beggar have a car?ขอทานจะมีรถได้อย่างไร? Episode #1.8 (2008)
You heartless beggar.ไอ้ขอทานไม่มีหัวใจ Episode #1.8 (2008)
What do you live for, beggar Ahjussi?คุณมีชีวิตเพื่ออะไร, คุณขอทาน? Episode #1.8 (2008)
Beggar Ahjussi, you have some talent.คุณขอทาน, คุณมีความสามารถพิเศษนี้ Episode #1.8 (2008)
Hurry up and say it, beggar Ahjussi.เร็วๆเข้า พูดสิ, คุณขอทาน. Episode #1.8 (2008)
A beggar can only survive by forsaking his pride.ขอทานสักคนสามารถมีชีวิตดยู่ได้ โดยการละทิ้งศักดิ์ศรี Episode #1.9 (2008)
The greedier, the better for a beggar like you.ยิ่งละโมบมาก,ยิ่งดีสำหรับ ขอทานอย่างคุณ Episode #1.9 (2008)
Just like what you said, a beggar is definitely a NO.ก็เหมือนกับที่ลูกบอก, ถ้าเป็นขอทาน ก็ตอบว่าไม่ อย่างเดียว. Episode #1.9 (2008)
Who said he's a beggar?ใครบอกว่าเขาเป็นขอทาน? Episode #1.9 (2008)
Beggar... no way.ขอทาน.. ไม่มีทาง. Episode #1.9 (2008)
What can a beggar do with pride?ขอทานจะทำอะไรกับศักดิ์ศรีได้? Episode #1.9 (2008)
A beggar can only survive by learning how to hide his pride.ขอทานจะมีชีวิตรอดได้ ต้องรู้จักซ่อนศักดิ์ศรีเอาไว้ Episode #1.9 (2008)
In other parts, I'm known as the beggar.ส่วนอื่นๆ เขาว่ากันว่า ข้าเป็นขอทาน The Forbidden Kingdom (2008)
It beggars belief to think that these brave owlets would fly here by themselves to spin a fairy tale.มันควรจะเชื่อเพราะฮูกน้อยผู้กล้า เหล่านี้จะบินมาที่นี่โดยลำพัง ..เพื่อปลุกปั่นเรื่องโกหกนะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Steal ducks you dirty beggarไอ้ขโมยขอทานโสโครก Ip Man 2 (2010)
Allowing these beggar kids to come freely wander around.ปล่อยให้เด็กเหลือขอทำอะไรแบบนี้ได้ The Man from Nowhere (2010)
You don't have a bag, you beggar.แกไม่มีกระเป๋าซักหน่อย ยัยขอทาน The Man from Nowhere (2010)
You are worse than the fat son of bitch who calls me a beggar.คุณน่ะแย่ยิ่งกว่าไอ้อ้วนที่ด่าหนูว่าขอทานซะอีก The Man from Nowhere (2010)
We could work for the Black Lotus, or starve on the streets, like beggars.เราต้องเลือกทำงานให้กลุ่มดอกบัวดำ หรือจะเลือกอดตายอยู่ข้างถนนเหมือนขอทาน The Blind Banker (2010)
Don't ask like a beggar.อย่ามาถามอะไรเหมือนขอทานแบบนั้น Cinderella's Sister (2010)
Even though you're a beggar to the bone, don't you even have any pride or conscience at all to pretend?แม้เธอจะเป็นขอทาน เธอก็ควรละอายใจในสิ่งที่เธอทำบ้าง Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beggarA female beggar was begging with five or six children following along.
beggarA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
beggarBeggars can't be choosers.
beggarBeggars can't be choosers. [Proverb]
beggarHe is little better than a beggar.
beggarHe is no better than a beggar.
beggarHe is no better than a beggar is.
beggarHe is rich, and lives like a beggar.
beggarI am no better than a beggar.
beggarIf wishes were horses, beggars might ride.
beggarI gave the beggar what money I had.
beggarOnce a beggar, always a beggar.
beggarShe gave what few coins she had to the beggar.
beggarThe beggar accosted me for money.
beggarThe beggar turned out a thief.
beggarThe beggar was dizzy with hunger and fatigue.
beggarThe confusion beggars description.
beggarThe poet was no richer than a beggar.
beggarWhen a man becomes poor, the beggar in him will come out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วนิพก[N] beggar (who sings to obtain money), See also: minstrel beggar, Syn. วณิพก, ขอทาน, คนขอทาน, Ant. เศรษฐี, คหบดี, Example: ทุกคนต้องมีอาชีพเพื่อความอยู่รอด จะเป็นขอทาน ยาจก วณิพกหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัด หรือมีความรู้ความสามารถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ขอทานโดยร้องเพลง หรือดีดสีตีเป่าให้ฟัง
กระจอกงอกง่อย[ADJ] poor, See also: beggarly, humble, shabby, inferior, Syn. ยากจน, Example: ฐานะกระจอกงอกง่อยอย่างเรามีแต่คนเขารังเกียจ, Thai definition: ยากจนเข็ญใจ
กระยาจก[N] beggar, Syn. ขอทาน, ยาจก, วณิพก, Example: กระยาจกคนนั้นดูน่าสงสารจัง, Count unit: คน, Thai definition: คนขอทาน
ขอทาน[N] beggar, Syn. ยาจก, วณิพก, Example: ระยะนี้มีขอทานข้ามชาติเข้ามามากทั้งพม่า เขมร และปากีสถาน บังกลาเทศ, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอย่างนั้นว่า ขอทาน
ความยากจน[N] poverty, See also: beggary, impoverishment, Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขอทาน[n.] (khonkhøthān) EN: beggar   FR: mendiant [m]
ขอทาน[n.] (khøthān) EN: beggar ; mendicant   FR: mendiant [m] ; mendiante [f] ; mendigot [m] (fam. - vx)
ความยากจน[n.] (khwām yākjon) EN: poverty ; beggary ; impoverishment   FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]
ยาจก[n.] (yājok) EN: beggar ; pauper ; por man   FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGGAR    B EH1 G ER0
BEGGARS    B EH1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beggar    (v) (b e1 g @ r)
beggars    (v) (b e1 g @ z)
beggary    (n) (b e1 g @ r ii)
beggared    (v) (b e1 g @ d)
beggarly    (j) (b e1 g @ l ii)
beggaring    (v) (b e1 g @ r i ng)
beggarman    (n) (b e1 g @ m a n)
beggarmen    (n) (b e1 g @ m e n)
beggarwoman    (n) (b e1 g @ w u m @ n)
beggarwomen    (n) (b e1 g @ w i m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armseligkeit {f}beggarliness [Add to Longdo]
Bettler {m} | Bettler {pl}beggar | beggars [Add to Longdo]
an den Bettelstab bringento beggar [Add to Longdo]
Glückspilz {m}lucky beggar [Add to Longdo]
Kerl {m}; Bursche {m}beggar [Add to Longdo]
ein kleiner Schelma naughty little beggar [Add to Longdo]
arm {adv}beggarly [Add to Longdo]
erschöpfen; übersteigento beggar [Add to Longdo]
Das geht auf keine Kuhhaut.It beggars description. [Add to Longdo]
Einem Bettler kann man nichts aus der Tasche ziehen.A beggar may sing before a pick-pocket. [Add to Longdo]
Es lässt sich nicht mit Worten beschreiben.It beggars description. [Add to Longdo]
Es spottet jeder Beschreibung.It beggars description. [Add to Longdo]
Hast du ein Schwein!You're a lucky beggar! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レゲエおじさん[, regee ojisan] (n) (col) beggar; homeless [Add to Longdo]
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise) [Add to Longdo]
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars [Add to Longdo]
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
御薦;お薦[おこも, okomo] (n) (arch) (See 薦被り) beggar [Add to Longdo]
乞食[こじき(P);こつじき, kojiki (P); kotsujiki] (n) (1) (sens) beggar; (n,vs) (2) begging; (P) [Add to Longdo]
乞食を三日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar [Add to Longdo]
乞丐[こつがい;かたい;かったい;きっかい, kotsugai ; katai ; kattai ; kikkai] (n) beggar; bum [Add to Longdo]
薦;菰[こも, komo] (n) (1) (abbr) woven straw mat (orig. made of wild rice leaves); (2) (See 薦被り) beggar; (3) (arch) (See 真菰) Manchurian wild rice (Zizania latifolia) [Add to Longdo]
薦被り[こもかぶり, komokaburi] (n) cask wrapped in straw matting; beggar [Add to Longdo]
袖乞い[そでごい, sodegoi] (n,vs) beggar [Add to Longdo]
陪堂;乞児;乞食[ほいとう(陪堂);ほいと, hoitou ( bai dou ); hoito] (n) (1) (ほいとう only) (arch) being served food outside the meditation hall (at a Zen temple); (2) (ほいとう only) (arch) serving food; food served; (3) (arch) begging; beggar [Add to Longdo]
物乞い;物ごい;物乞(io)[ものごい, monogoi] (n,vs) beggar; begging [Add to Longdo]
物貰い[ものもらい, monomorai] (n) (1) (uk) beggar; (2) (col) (See 麦粒腫) sty (on the eyelid) [Add to Longdo]
立ちん坊;立ちんぼ;立ちんぼう[たちんぼう(立ちん坊;立ちんぼう);たちんぼ(立ちん坊;立ちんぼ), tachinbou ( tachi n bou ; tachi nbou ); tachinbo ( tachi n bou ; tachi nbo )] (n) (1) being kept standing (without doing anything); (2) beggar; tramp [Add to Longdo]
瞽女[ごぜ, goze] (n) blind female beggar who sings or plays shamisen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乞丐[qǐ gài, ㄑㄧˇ ㄍㄞˋ, ] beggar, #12,605 [Add to Longdo]
[gài, ㄍㄞˋ, ] beg for alms; beggar, #20,785 [Add to Longdo]
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, / ] beggars' union; a group of beggars, #22,367 [Add to Longdo]
花子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, ] beggar (old term), #46,437 [Add to Longdo]
乞儿[qǐ r, ㄑㄧˇ ㄖ˙, / ] beggar, #61,490 [Add to Longdo]
饥不择食[jī bù zé shí, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕˊ, / ] when hungry, you can't pick what you eat (成语 saw); beggars can't be choosers; When matters are urgent, don't spend time choosing alternatives., #63,343 [Add to Longdo]
饥不择食[jī bù zé shí, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕˊ, / ] when hungry, you can't pick what you eat (成语 saw); beggars can't be choosers; When matters are urgent, don't spend time choosing alternatives., #63,343 [Add to Longdo]
乞人[qǐ rén, ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, ] beggar [Add to Longdo]
化子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, ] beggar (old term); same as 花子 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beggar \Beg"gar\, v. t. [imp. & p. p. {Beggared}; p. pr. & vb.
   n. {Beggaring}.]
   1. To reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared
    himself. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to seem very poor and inadequate.
    [1913 Webster]
 
       It beggared all description.     --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top