ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beatification

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beatification-, *beatification*
English-Thai: Nontri Dictionary
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beatification (n) bˈɪˌætɪfɪkˈɛɪʃən (b i1 a2 t i f i k ei1 sh @ n)
beatifications (n) bˈɪˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (b i1 a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seligsprechung {f} | Seligsprechungen {pl}beatification | beatifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
列福[れっぷく, reppuku] (n,vs) beatification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beatification \Be*at`i*fi*ca"tion\
   (b[-e]*[a^]t`[i^]*f[i^]*k[=a]"sh[u^]n), n. [Cf. F.
   b['e]atification.]
   The act of beatifying, or the state of being beatified; esp.,
   in the R. C. Church, the act or process of ascertaining and
   declaring that a deceased person is one of "the blessed," or
   has attained the second degree of sanctity, -- usually a
   stage in the process of canonization. "The beatification of
   his spirit." --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beatification
   n 1: a state of supreme happiness [syn: {blessedness},
      {beatitude}, {beatification}]
   2: the action of rendering supremely blessed and extremely happy
   3: (Roman Catholic Church) an act of the Pope who declares that
     a deceased person lived a holy life and is worthy of public
     veneration; a first step toward canonization

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top