ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bated

B EY1 T IH0 D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bated-, *bated*, bat, bate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bated[ADJ] ซึ่งน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง
unbated(อันเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่ทื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're all just waiting with bated breathพวกเราต่างรอคอย Safe and Sound (2008)
As the human world waits with bated breath, the makers of Tru Blood promise to rebuild all five of their destroyed plants.ดูเหมือนว่าโลกมนุษย์กำลังรอความตาย ผู้สร้างทรูบลัด ได้ให้สัญญาว่า จะสร้างโรงงานใหม่ขึ้นอีกครั้ง โรงงานที่ถูกทำลายไปทั้งห้าแห่ง Gone, Gone, Gone (2012)
Tragic situation, and of course this is affecting the state and the entire country as we wait with bated breath.สถานการณ์เศร้าสลด และแน่นอนว่านี่ส่งผลต่อรัฐ และตอนนี้ทั่วประเทศ เรารอด้วยความวิตกกังวล Hacker (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่ว[adj.] (phaeo) EN: sof ; light ; bated ; gentle   FR: léger

CMU English Pronouncing Dictionary
BATED B EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bated (v) bˈɛɪtɪd (b ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]
屏息;閉息[へいそく, heisoku] (n,vs) bated breath; being cowed into silence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, v. t. [imp. & p. p. {Bated}; p. pr. & vb. n.
   {Bating}.] [From abate.]
   1. To lessen by retrenching, deducting, or reducing; to
    abate; to beat down; to lower.
    [1913 Webster]
 
       He must either bate the laborer's wages, or not
       employ or not pay him.        --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To allow by way of abatement or deduction.
    [1913 Webster]
 
       To whom he bates nothing of what he stood upon with
       the parliament.            --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To leave out; to except. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bate me the king, and, be he flesh and blood,
       He lies that says it.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. To remove. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       About autumn bate the earth from about the roots of
       olives, and lay them bare.      --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. To deprive of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When baseness is exalted, do not bate
       The place its honor for the person's sake.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bated \Bat"ed\, a.
   Reduced; lowered; restrained; as, to speak with bated breath.
   --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bated
   adj 1: diminished or moderated; "our bated enthusiasm"; "his
       bated hopes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top