ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bastardized

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bastardized-, *bastardized*, bastardiz, bastardize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our republic has been bastardized and royally screwed up thanks to you jackasses.สาธารณรัฐของเราถูกย่ำยี และฉิบหายวอดวายสุด ก็เพราะแก ไอ้งั่ง Excellence in Broadcasting (2010)
A bastardized version of a grandparent.รุ่น bastardized ของปู่ย่าตายาย The Longest Night (2010)
The super-villains we've been encountering were actual test subjects from Chiles' bastardized experiments.คุณวินนิค No Ordinary Sidekick (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bastardized    (v) bˈæstədaɪzd (b a1 s t @ d ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bastardize \Bas"tard*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Bastardized}
   (?); p. pr. & vb. n. {Bastardizing}.]
   1. To make or prove to be a bastard; to stigmatize as a
    bastard; to declare or decide legally to be illegitimate.
    [1913 Webster]
 
       The law is so indulgent as not to bastardize the
       child, if born, though not begotten, in lawful
       wedlock.               --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To beget out of wedlock. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. to change something (for example, art forms) so that its
    value declines; to debase.
 
   Syn: bastardise.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bastardized \bastardized\ adj. (Arts)
   deriving from more than one source or style. impure (vs.
   pure) --- (combined with extraneous elements)
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bastardized
   adj 1: deriving from more than one source or style [syn:
       {bastardized}, {bastardised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top