ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basilisks

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basilisks-, *basilisks*, basilisk
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา basilisks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *basilisks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basilisk[N] สัตว์เลื้อยคลาน, Syn. lizard

English-Thai: Nontri Dictionary
basilisk(n) กิ้งก่าขนาดใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Of the many fearsome beasts that roam our land none is more deadly than the basilisk.ในบรรดาสัตว์ร้ายที่อยู่ในดินแดนเรา ไม่มีอะไรร้ายกาจกว่า บาซิลิสก์ ซึ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หลายร้อยปี Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The monster in the Chamber of Secrets is a basilisk.สัตว์ร้ายในห้องแห่งความลับก็คือ บาซิลิสก์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Justin... Justin must have seen the basilisk through Nearly Headless Nick.จัสตินคงเห็นบาซิลิสก์ ผ่านตัวนิกหัวเกือบขาด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
There was water on the floor that night. She only saw the basilisk's reflection.คืนนั้นมีน้ำนองอยู่ทั่วพื้นห้อง มันเห็นแค่เงาบาซิลิสก์ในน้ำนั่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- But how's a basilisk been getting around?- แต่บาซิลิสก์ไปไหนมาไหนได้ไง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You've got to help me, Tom. There's a basilisk.คุณต้องช่วยผมนะ ในนี้มีบาซิลิสก์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It was Ginny who set the basilisk on the Mudbloods and Filch's cat Ginny who wrote the threatening messages on the walls.จินนี่ปล่อยบาซิลิสก์ ให้จัดการเลือดสีโคลนกับแมว จินนี่เป็นผู้เขียนคำขู่ไว้บนกำแพง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Your bird may have blinded the basilisk, but it can still hear you.นกเจ้าอาจทำให้บาซิลิสก์ตาบอดได้ แต่มันยังได้ยินเสียงเจ้า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Remarkable, isn't it how quickly the venom of the basilisk penetrates the body?ยอดเยี่ยมทีสุด จริงมั้ย พิษของบาซิลิสก์ จะแทรกซึมทั่วร่างอย่างรวดเร็ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
With a basilisk fang.- ด้วยเขี้ยวของเจ้าบาซิลิสก์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
In The Chamber of Secrets, you stabbed the Basilisk with the sword of Gryffindor.เข้าใจมั้ย ที่ห้องแห่งความลับ สมุดบันทึกถูกทำลายด้วยเขี้ยของบาซิลิส Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Its blade is impregnated with basilisk venom.ใบมีดของมันดูดสารพิษบาซิลิสก์นั้นไว้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
You destroyed Tom Riddle's diary with a Basilisk's fang, right?นายเคยทำลายบันทึกของทอม ริดเดิ้ล ด้วยเขี้ยวบาซิลิสก์ใช่มั้ย? Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
The big talker who survived basilisk poisoning gets TKO'd by a broom?คนที่รอดชีวิตจาก การถูกวายาโดนน็อคโดยไม้กวาดเนี่ยนะ Scream a Little Dream (2011)
If you sailed all the way to the Basilisk Isles, his spies would tell him.หากท่านล่องเรือ ไปจนถึงเกาะบาซิลิสก์ สายสืบจะกระซิบบอกเขา You Win or You Die (2011)
Basilisk venom, widow's blood, wolfsbane, essence of nightshade, sweetsleep, tears of Lys, demon's dance... blind eye--พิษงูบาซิลิสก์ เลือดแม่หม้าย วูลฟ์สเบน The Laws of Gods and Men (2014)
Basilisk!BasiliskChimes at Midnight (1965)
- Thank you, Mr. Sable Basilisk.- Danke, Mr. Sable BasiliskOn Her Majesty's Secret Service (1969)
And the suckling child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice' den.Und ein Kind, noch Säugling, wird seine Lust haben am Loch der Otter. Und ein Entwöhnter wird seine Hand strecken in eines Basilisken Höhle. The Company of Wolves (1984)
"Basilisk" is a monster with fatal breath.Und ein Basilisk ist 'ne Art Eidechse mit tödlichem Atem... Cookie's Fortune (1999)
"Of the many fearsome beasts that roam our land none is more deadly than the basilisk."Von all den Bestien, die unser Land durchstreifen, ist keine tödlicher als der BasiliskHarry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The monster in the Chamber of Secrets is a basilisk.Das Monster im Innern der Kammer ist ein BasiliskHarry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Justin - Justin must have seen the basilisk through Nearly Headless Nick.Und Justin hat den Basilisken wohl durch den fast kopflosen Nick gesehen. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- How's the basilisk been getting around?- Wie bewegt sich der Basilisk fort? Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
There's a basilisk.Hier gibt's einen Basilisken. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
RIDDLE: Ginny set the basilisk on the Mudbloods and Filch's cat Ginny wrote the threatening messages on the walls.(Riddle) Ginny hat den Basilisken auf die Katze und die Schlammblüter losgelassen. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And everyone who was Petrified will be all right again.Und alle, die vom Basilisken versteinert wurden, wachen wieder auf. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Your bird may have blinded the basilisk, but it can still hear you.Der Basilisk mag geblendet worden sein, aber er kann dich immer noch hören. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Remarkable, isn't it how quickly the venom of the basilisk penetrates the body?Wie schnell das Gift des Basilisken den Körper durchströmt. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Why do you run away? - I saw an asp, a hydra, a basilisk!- Ich habe eine Viper gesehen, eine Hydra, einen Basilisken! Cosi Fan Tutte (2005)
It's a basilisk, they re almost extinct.Das ist ein Basilisk. So etwas gibt es kaum noch. Sheitan (2006)
And he killed a basilisk, with the sword in Dumbledore's office.Und er hat 'nen Basilisken getötet. Mit 'nem Schwert aus Dumbledores Büro. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Cockatrice.Ein BasiliskThe Poisoned Chalice (2008)
With a Basilisk fang.Mit einem Basilisken-Giftzahn. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
In the Chamber of Secrets, you stabbed the Basilisk with the sword of Gryffindor.Als du den Basilisken erstochen hast, in der Kammer des Schreckens, hast du das Schwert von Gryffindor benutzt. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Its blade is impregnated with Basilisk venom.Seine Klinge ist mit Basilisken-Gift getränkt. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
You destroyed Tom Riddle's diary with a basilisk fang, right?Du hast doch Tom Riddles Tagebuch mit einem Basilisken-Zahn zerstört. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
If you sailed all the way to the Basilisk Isles, his spies would tell him.Wenn Ihr den ganzen Weg zu den Basilisk Inseln segelt, seine Spione würden ihm berichten. You Win or You Die (2011)
We are now glad to behold your eyes. Your eyes, which hitherto have borne in them against the French, that met them in their bent, the fatal balls of murdering basilisks.Wir sind jetzt froh, Euch in die Augen zu sehen, die Augen, die sonst wider die Franzosen, die ihre Richtung traf, nur in sich trugen die Bälle mörderischer Basilisken. Henry V (2012)
You are a Mexican West Coast rattlesnakes, and they call you "fang-tastic."Du bist eine Basilisken-Klapperschlange, und sie nennen dich "Fang-tissimo". Eggs (2012)
The jaculus, basilisk, or maybe the nga.Den Jaculus, den Basilisk und zum Beispiel die Naga. Dragonwolf (2013)
I think I need more Basilisk blood.Vielleicht zu wenig Basiliskenblut. Mythica: A Quest for Heroes (2014)
Although, I-I think it could've... used some more Basilisk blood.Ich finde, er könnte ein wenig mehr Basiliskenblut vertragen. Mythica: A Quest for Heroes (2014)
And what the Basilisk blood project?Und was hat das Basiliskenblut hervorgebracht? Mythica: A Quest for Heroes (2014)
That's fascinating. I'm certain Basilisk blood would result in a fireball.Das ist seltsam, Basiliskenblut hat eigentlich einen Feuerball zur Folge. Mythica: A Quest for Heroes (2014)
So. Битцевски парк. Contact with Vasilisk.Achtung, Bitsa Park, Kontakt mit einem Basilisken. Guardians of the Night (2016)
- Vasilisk ? !- BasiliskGuardians of the Night (2016)
Vampires, witches, goblins. I do not believe.Vampire, Werwölfe, Basilisken, ich glaub nicht dran. Guardians of the Night (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basilisk    (n) bˈæsɪlɪsk (b a1 s i l i s k)
basilisks    (n) bˈæsɪlɪsks (b a1 s i l i s k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basilisk {m}basilisk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バシリスク[, bashirisuku] (n) basilisk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top