ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basilicas

B AH0 Z IH1 L AH0 K AH0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basilicas-, *basilicas*, basilica
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา basilicas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *basilicas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basilica[N] โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Archbasilica (n ) อัครมหาวิหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After that you injected the potassium into the basilica vein under her armpitหลังจากนั้น คุณฉีดโปแตสเซียมเข้าไปใน เส้นเลือดตรงรักแร้ Pathology (2008)
Michelangelo designed the Basilica.พิธี, ประเพณี, ดังนั้นกรอกสำคัญของชีวิตของเรา. Angels & Demons (2009)
The cornerstone of St. Peter's basilica was laid in 1506, April 18th.ศิลาฤกษ์ในวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถูกสร้างขึ้นในปี1506 วันที่18เมษายน A New Hope (2012)
No, no, no, in the basement of Giancarlo's, there is an old tunnel that leads directly into the bowels of the basilica.ไม่ ไม่ ไม่ ในชั้นใต้ดินของจีอันคาร์โลนี่ มีอุโมงค์เก่าที่จะพาเราเข้าไปในมหาวิหารได้ A New Hope (2012)
Are we in the wrong basilica?เรามาอยู่ผิดที่ใช่มั้ย Inferno (2016)
And then we'll celebrate till dawn, all together, right here... just as happy, as we are now.Deshalb wollen wir noch dieses Jahr heiraten. Ihr alle seid am 9. April in die Basilica Santa Maria eingeladen. Dann feiern wir bis zum Morgengrauen. Life Is Beautiful (1997)
My customer will meet the Thief Lord in the confessional... at the back left of the Basilica San Marco.Mein Kunde trifft sich mit dem Herrn der Diebe in einem Beichtstuhl im linken hinteren Teil der Basilica von San Marco. The Thief Lord (2006)
3:00, back left chapel... basilica, confessional.3 Uhr im hinteren linken Beichtstuhl, Basilica San Marco. Alles klar. The Thief Lord (2006)
I'll cannulate the basilic vein.Ich punktiere die BasilicaMurmurs of the Heart (2007)
The upper church of the Basilica Papale di San Francesco. It stands five stories.Die der oberen Kirche der Basilica Papale di San Francesco ist fünf Etagen hoch. The Scholar's Pen (2014)
One of these, the SATOR, was found in Rome in the Basilica of Santa Maria Maggiore.Eine davon, den SATOR, fand man in Rom, in der Basilica Santa Maria Maggiore. Violent Shit: The Movie (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASILICA    B AH0 Z IH1 L AH0 K AH0
BASILICA    B AH0 S IH1 L AH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basilica    (n) bˈəzˈɪlɪkə (b @1 z i1 l i k @)
basilicas    (n) bˈəzˈɪlɪkəz (b @1 z i1 l i k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basilika {f} | Basiliken {pl}basilica | basilicas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バシリカ[, bashirika] (n) basilica (church) [Add to Longdo]
バジリカ[, bajirika] (n) basilica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basilica \Ba*sil"i*ca\, n.; pl. {Basilicas}; sometimes
   {Basilic[ae]} (-s[=e]). [L. basilica, Gr. basilikh` (sc.
   o'iki`a or stoa` fr. basiliko`s royal, fr. basiley`s king.]
   1. Originally, the palace of a king; but afterward, an
    apartment provided in the houses of persons of importance,
    where assemblies were held for dispensing justice; and
    hence, any large hall used for this purpose.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) A building used by the Romans as a place of public
      meeting, with court rooms, etc., attached.
    (b) A church building of the earlier centuries of
      Christianity, the plan of which was taken from the
      basilica of the Romans. The name is still applied to
      some churches by way of honorary distinction.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top