ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bareback

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bareback-, *bareback*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bareback[ADV] หลังม้าที่ไม่มีอาน, See also: หลังเปล่าๆ ของม้า
bareback[ADV] หลังม้าที่ไม่มีอาน, See also: หลังเปล่าๆ ของม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bareback(แบร์'แบค) adj. ไม่มีอานม้า, Syn. barebacked -Conf. bear

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# I think you'd be a prude to say nay. # # misconstrued are my views on the sabbath # # as we shimmy bareback to Roberta Flack. # # fresh-shampooed are our pubes and our rectums. ##มันกะไรอยู่ที่จะล่อนจ้อน ระหว่างการฟังธรรม# #ผมรู้ว่าคุณคงจองหองเกินไป ที่จะปฏิเสธ# #ความเข้าใจผิดคือวิสัยทัศน์ของผม ในการฟังฑรรม# The Ten (2007)
For 500 I want a bareback blowjob.500 ผมอยากเลิกหลังเปล่า Young & Beautiful (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barebackThe sensitivity certainly drops if I use a condom, so if possible I'd like to do it bareback.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bareback (a) bˈɛəʳbæk (b e@1 b a k)
barebacked (j) bˈɛəʳbækt (b e@1 b a k t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bareback \Bare"back`\ (b[^a]r"b[a^]k`), adv.
   On the bare back of a horse, without using a saddle; as, to
   ride bareback.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bareback
   adv 1: without a saddle; "she prefers to ride her horse
       bareback" [syn: {bareback}, {barebacked}]
   adj 1: riding without a saddle; "a bareback rider" [syn:
       {bareback}, {barebacked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top