ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

b.i.d.

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -b.i.d.-, *b.i.d.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา b.i.d. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *b.i.d.*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
b.i.d.abbr. bis in die, วันละสองครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello? Yes.Ja, hier spricht Nummer 909, B.I.D. Live Bait (1969)
KBID, you never go to sleep in Vegas.(Radio) K.B.I.D. In Vegas geht man niemals schlafen. So, Endstation! Showgirls (1995)

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bid \Bid\ (b[i^]d), v. t. [imp. {Bade} (b[a^]d), {Bid}, (Obs.)
   {Bad}; p. p. {Bidden}, {Bid}; p. pr. & vb. n. {Bidding}.]
   [OE. bidden, prop to ask, beg, AS. biddan; akin to OS.
   biddian, Icel. bi[eth]ja, OHG. bittan, G. bitten, to pray,
   ask, request, and E. bead, also perh. to Gr. teiqein to
   persuade, L. fidere to trust, E. faith, and bide. But this
   word was early confused with OE. beden, beoden, AS.
   be['o]dan, to offer, command; akin to Icel. bj[=o][eth]a,
   Goth. biudan (in comp.), OHG. biotan to command, bid, G.
   bieten, D. bieden, to offer, also to Gr. pynqa`nesqai to
   learn by inquiry, Skr. budh to be awake, to heed, present
   OSlav. bud[=e]ti to be awake, E. bode, v. The word now has
   the form of OE. bidden to ask, but the meaning of OE. beden
   to command, except in "to bid beads." [root]30.]
   [1913 Webster]
   1. To make an offer of; to propose. Specifically : To offer
    to pay ( a certain price, as for a thing put up at
    auction), or to take (a certain price, as for work to be
    done under a contract).
    [1913 Webster]
 
   2. To offer in words; to declare, as a wish, a greeting, a
    threat, or defiance, etc.; as, to bid one welcome; to bid
    good morning, farewell, etc.
    [1913 Webster]
 
       Neither bid him God speed.      --2. John 10.
    [1913 Webster]
 
       He bids defiance to the gaping crowd. --Granrille.
    [1913 Webster]
 
   3. To proclaim; to declare publicly; to make known. [Mostly
    obs.] "Our banns thrice bid !" --Gay.
    [1913 Webster]
 
   4. To order; to direct; to enjoin; to command.
    [1913 Webster]
 
       That Power who bids the ocean ebb and flow. --Pope
    [1913 Webster]
 
       Lord, if it be thou, bid me come unto thee. --Matt.
                          xiv. 28
    [1913 Webster]
 
       I was bid to pick up shells.     --D. Jerrold.
    [1913 Webster]
 
   5. To invite; to call in; to request to come.
    [1913 Webster]
 
       As many as ye shall find, bid to the marriage.
                          --Matt. xxii.
                          9
    [1913 Webster]
 
   {To bid beads}, to pray with beads, as the Roman Catholics;
    to distinguish each bead by a prayer. [Obs.]
 
   {To bid defiance to}, to defy openly; to brave.
 
   {To bid fair}, to offer a good prospect; to make fair
    promise; to seem likely.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To offer; proffer; tender; propose; order; command;
     direct; charge; enjoin.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bid \Bid\,
   imp. & p. p. of {Bid}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bid \Bid\, n.
   An offer of a price, especially at auctions; a statement of a
   sum which one will give for something to be received, or will
   take for something to be done or furnished; that which is
   offered.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bid \Bid\, v. i. [See {Bid}, v. t.]
   1. To pray. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a bid; to state what one will pay or take.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BID
     Bugtraq IDentification (Securityfocus)
     

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 bid
  bite

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top