ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

axiomatical

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axiomatical-, *axiomatical*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
axiomatically    (a) ˌæksɪəʳmˈætɪkliː (a2 k s i@ m a1 t i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axiomatic \Ax`i*o*mat"ic\, Axiomatical \Ax`i*o*mat"ic*al\, a.
   [Gr. ?.]
   Of or pertaining to an axiom; having the nature of an axiom;
   self-evident; characterized by axioms. "Axiomatical truth."
   --Johnson.
   [1913 Webster]
 
      The stores of axiomatic wisdom.     --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 axiomatical
   adj 1: of or relating to or derived from axioms; "axiomatic
       physics"; "the postulational method was applied to
       geometry"- S.S.Stevens [syn: {axiomatic}, {axiomatical},
       {postulational}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

axiomatical

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top