ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

automatism

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automatism-, *automatism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automatism(ออทอม'มะทิสซึม) n. ภาวะอัตโนมัติ, ขบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับ. -automatist n. (involuntary action)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
automatismภาวะอัตโนมัติ [มีความหมายเหมือนกับ telergy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatismชีวยนตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatismภาวะอัตโนมัติ, การกระทำโดยอัตโนมัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatismภาวะอัตโนมัติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automatismการกระทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ตั้งใจ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートマティスム[, o-tomateisumu] (n) automatism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Automatism \Au*tom"a*tism\, n.
   The state or quality of being automatic; the power of
   self-moving; automatic, mechanical, or involuntary action.
   Specifically: (Metaph.) A theory as to the activity of
   matter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 automatism
   n 1: any reaction that occurs automatically without conscious
      thought or reflection (especially the undirected behavior
      seen in psychomotor epilepsy)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top