ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

autolysis

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autolysis-, *autolysis*, autolysi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autolysis(ออทอส'ลิซิส) n. การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์โดยเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อนั้น. -autolytic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autolysisการสลายตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autolysisการสลายตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autolysisการละลายตัวเอง, การเสื่อมสลายตัวเอง, การแตกเอง, สลาย, ตายหมด, ละลายตัวเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Decomposed due to autolysis, the destruction of cells as a result of an aseptic chemical process.ย่อยสลายตัว! เปื่อยยุ่ยได้ด้วยตัวเอง การพังสลายของเซลส์ ที่เป็นผลมาจาก The Body and the Bounty (2010)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 autolysis \autolysis\ n.
   1. lysis of cells or tissues due to enzymatic activity from
    within the cell, as contrasted with externally induced
    lysis.
 
   Note: Autolysis occurs to tissues of higher animals when they
      are detached from the organism.
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autolysis
   n 1: lysis of plant or animal tissue by an internal process
      [syn: {autolysis}, {self-digestion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top