Search result for

ausreichend

(62 entries)
(0.7736 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausreichend-, *ausreichend*, ausreichen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ausreichend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ausreichend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, this will have to do.Na ja, für den Zweck ist sie ausreichendCaligula (1979)
Its proximity to the sun provides the only climate in the galaxy comfortably able to support life as we know it.Sein Abstand zur Sonne gibt ihm ein Klima ausreichend um Leben wie wir es kennen zu unterstützen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
It hasn't been thoroughly tested yet and is dangerous as hell.Sie wäre nicht ausreichend getestet und verteufelt gefährlich. Altered States (1980)
One child is enough.Ein Kleiner ist völlig ausreichend. Tja. Loulou (1980)
- Why not someone who has it?- Wieso nicht jemand der es ausreichend hat? Downtown 81 (1981)
A pair of them is quite enough.Ein Paar ist völlig ausreichendThe Gold Watch (1981)
Have you had sufficient consultation with yourofficials?Haben Sie sich inzwischen ausreichend mit Ihren Beamten beraten, Minister? A Question of Loyalty (1981)
Yes, this is enough postage.Ja, das Porto ist ausreichendEndless Love (1981)
No matter what nourishment we give him, It just isn't enough.Ganz egal, wie wir ihn ernähren, es ist nie ausreichendThe Beast Within (1982)
The man, after offering various thanks and pleasantries... admitted that with sufficient patronage he probably could.Der Mann gab Dankesbekundungen von sich und gestand schließlich, bei ausreichender Förderung würde er es wohl können. The Draughtsman's Contract (1982)
Surely the light is now too poor to see adequately.Sicherlich ist das Licht zu schwach, um ausreichend sehen zu können. The Draughtsman's Contract (1982)
As his agent, his bailiff, his notary... his one-time friend, the close... though not close enough confidant of his wife. I would have thought you would be the best person to answer that.Als sein Agent, sein Verwalter, sein Notar, sein einstmaliger Freund, der enge, aber nicht ausreichend enge Vertraute seiner Gattin, solltet Ihr das am besten beantworten können. The Draughtsman's Contract (1982)
There's no reason for increased volume.Ihre Lautstärke ist ausreichendKnight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Isn't my word good enough?Ist das nicht ausreichendThe King of Comedy (1982)
We've got a contract!Ihr Vertrag garantierte ausreichende Sicherheit. Custom K.I.T.T. (1983)
Without sufficient reason?Ohne ausreichenden Grund? Soul Survivor (1983)
"Without sufficient reason" is the definition of "hooky. ""Ohne ausreichenden Grund" ist die Definition von "blau machen". Soul Survivor (1983)
- The congressman never feels secure.Kongressabgeordneter Fremont, Sie können sich ganz sicher fühlen, es gibt - ausreichend Sicherheitspersonal. - Der Kongressabgeordnete ist nie sicher. Magic Bus (1983)
If he's desperate enough, sometimes the temptation's too much.Wenn er ausreichend gestresst ist, ist die Versuchung manchmal zu hoch. The ACM Kid (1983)
Thanks, pal. We'll just hang back until they rendezvous.Wir verfolgen sie weiter mit ausreichendem Abstand. The Rotten Apples (1984)
It's very important that the glasses are clean and that we don't run short.Lee. Die Gläser müssen immer sauber und ausreichend vorhanden sein. Charity Begins at Home (1984)
Do we have enough ice for all the bars, Amanda?Haben wir ausreichend Eis für alle Bars, Amanda? Charity Begins at Home (1984)
There is plenty of food.Wir haben ausreichend Lebensmittel. Dead Ringer (1984)
Should give me a nice head start.Das sollte mir ausreichend Vorsprung geben. Double Agent (1984)
He does not want to serve in another Parliament, giving his successor a good run-up to the next election.Er erklärte, er wolle keine weitere Legislaturperiode hindurch im Amt bleiben und möchte seinem Nachfolger eine ausreichende Vorbereitungsphase bis zur nächsten Wahl ermöglichen. Party Games (1984)
There are more than enough openings for our job.Welche Leute meinst du? Wir haben hier eh nie ausreichend Personal. Wild beasts - Belve feroci (1984)
A series that, in spite of poor direction... simplistic writing and, at best, adequate acting by the lead... is enjoying phenomenal success in syndication today.Eine Serie, die trotz schlechter Regie, einfacher Texte und nur ausreichenden Schauspielkünsten bis heute unglaublich erfolgreich ist und immer wieder ausgestrahlt wird. Stronger Than Steele (1985)
I commend your efforts... but I'm afraid it's too little, too late.Deine Bemühungen in Ehren, aber leider sind diese nicht ausreichendWar of Illusions (1985)
It is good land, enough for all.Es ist gutes Land, ausreichend für alle. Out of Africa (1985)
You'd sleep decent hours.Ausreichend schlafen. Year of the Dragon (1985)
They wanted to make more dishes using human flesh but they didn't have enough time. So some human body parts are served raw.Sie wollten mehr Gerichte aus menschlichem Fleisch machen, aber sie hatten nicht ausreichend Zeit. Ginî piggu 4: Pîtâ no akuma no joi-san (1986)
The closet'll do just fine. Yes, of course.- Eine Abstellkammer ist ausreichendA Prisoner of Conscience (1986)
I think you'II find that this is more than sufficient.- Das sollte mehr als ausreichend sein. Three for the Road (1986)
"...when there's reasonable suspicion of unlawful activities therein.""wenn ausreichend Verdacht illegitimer Aktivitäten in demselben besteht." Legal Eagles (1986)
You have the working knowledge the girl?Hast du ausreichend Erfahrung? Short Circuit (1986)
If the voltage was strong enough, I'd have just what I needed to move the lock:Bei ausreichender Spannung hätte ich mein Ziel erreicht: Phoenix Under Siege (1987)
Even the liming of the dead bodies, has turned out to be not sufficient due to the lack of lime supplies.Auch das gewissenhafte Kalken der Leichen, hat sich mangels ausreichender Kalkmengen als unzulängliche Schutzmaßnahme erwiesen Leere Welt (1987)
- Did he get what he deserved?Konntest du dich ausreichend rächen? Pelle the Conqueror (1987)
It's not a big enough word for how I feel about my wife.Es beschreibt meine Gefühle für meine Frau nicht ausreichendPlanes, Trains & Automobiles (1987)
I believe that will do.Das ist wohl ausreichendSuperman IV: The Quest for Peace (1987)
I can't promise to change the system overnight, but I guarantee you that if I'm elected mayor, there will be enough books in the schoolrooms and the kids will be able to play in their schoolyard without fear.Ich kann nicht versprechen, das System über Nacht zu ändern, aber ich garantiere: Wählen Sie mich zum Bürgermeister, gibt es ausreichend Lehrmittel in den Klassenräumen und die Kinder können gefahrlos auf den Schulhöfen spielen. Whose Trash Is It Anyway? (1988)
We have the only mobile computer large enough.Wir haben den einzigen ausreichend großen Computer. 11001001 (1988)
I will function sufficiently...Ich funktioniere ausreichend... Datalore (1988)
- Minimum for our needs, sir.- Für uns gerade ausreichendSkin of Evil (1988)
You haven't given me a good enough reason.Dafür habt ihr mir keinen ausreichenden Grund genannt. Skin of Evil (1988)
The only words that fit are too pale because the images are so vibrant.Die Worte, die uns zur Verfügung stehen, sind nicht ausreichendWe'll Always Have Paris (1988)
Two days. That's what you've got to give me the help I need.Sie haben zwei Tage, mir ausreichend Personal zur Seite zu stellen. Cop (1988)
The object of this game is to dare to fall with a noose round your neck from a place officially high enough off the ground such that the fall will hang you.Ziel dieses Spiels ist es, sich mit einem Strick um den Hals fallen zu lassen, und zwar aus ausreichender Höhe, damit der Tod durch den Strang eintritt. Drowning by Numbers (1988)
It was that the murderer was not sufficiently intimate with Mrs Boynton... just to enter the tent and to tamper with the medicine.Der Mörder war mit Mrs. Boynton nicht ausreichend vertraut, um einfach ins Zelt zu gehen und die Medizin zu manipulieren. Appointment with Death (1988)
Two is already more than enough!Zwei sollten mehr als ausreichend sein! Tiger on Beat (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angemessen; entsprechend; ausreichend {adj}adequate [Add to Longdo]
ausreichen | ausreichendto suffice; to be sufficient; to be enough | sufficing [Add to Longdo]
ausreichend {adj}sufficient [Add to Longdo]
nicht ausreichend gelagertimmature [Add to Longdo]
genug; ausreichendenough [Add to Longdo]
hinausreichen | hinausreichendto reach out | reaching out [Add to Longdo]
unzureichend; nicht ausreichendinsufficient [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
充分[じゅうぶん, juubun] genug, ausreichend [Add to Longdo]
十分[じゅうぶん, juubun] ausreichend, genuegend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ausreichend [ausraiçənt]
     adequate; sufficing
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top