ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ausreichend

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausreichend-, *ausreichend*, ausreichen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ausreichend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ausreichend*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is she doused down good, Gramby?Ausreichend bestückt, Gramby? The Buccaneer (1958)
Not much, but enough.Für mich ausreichendIndiscreet (1958)
Let's hope it was good enough.Hoffentlich war das ausreichendTouch of Evil (1958)
Your ravishing dress is one to start with.Ihr hinreißendes Kleid ist ausreichend. Danke. Back to the Wall (1958)
Yes. I'm of the opinion that he was in sufficient possession of his faculties so he was not dominated by his unconscious mind.Ich bin der Meinung, dass er im ausreichenden Besitz seiner geistigen Kräfte war, also nicht von seinem Unterbewusstsein geleitet wurde. Anatomy of a Murder (1959)
That's something to think about!Und habt ihr ausreichend nachgedacht? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
If you feel that I didn't train you right, speak up!Sagt mir, war meine Disziplin nicht ausreichendThe Human Condition II: Road to Eternity (1959)
His name was real enough, and his profession.Sein Name war ausreichend reell, und sein Beruf. Our Man in Havana (1959)
WELL, AT THE TABLE YOU SEEMED TO SHOW A REMARKABLE WORKING KNOWLEDGE OF GERMAN SUBMARINES.Nun, bei Tisch schienen Sie ausreichende Kenntnisse über deutsche U-Boote zu haben. Judgment Night (1959)
It takes 832 crossings To supply enough thread To go around one spool.Es benötigt 832 Rundflüge, um ausreichend Garn für eine Rolle zusammen zu tragen. One for the Angels (1959)
I HAVE ENOUGH FOOD AND I'M REALLY VERY FORTUNATE.Ich habe ausreichend Nahrung und ich bin sehr glücklich. Time Enough at Last (1959)
As far as I'm concerned that's insufficient reason.Aber dieser Grund ist nicht ausreichend für mich. The Grass Is Greener (1960)
The rest is all right for a public spectacle in Rome... but here at Capua we expect more than simple butchery... and we get it.Der Rest ist ausreichend für ein öffentliches Spektakel in Rom... aber hier in Capua erwarten wir mehr als einfaches Gemetzel... und wir kriegen es. Spartacus (1960)
IT'LL PASS.AusreichendThe Chaser (1960)
It is sufficient.Das ist ausreichendThe Devil at 4 O'Clock (1961)
Gentlemen, if we're through admiring Mr. Webster's trophies, I'd like to ask Miss Davis to tell us about that wild partyMeine Herren, wenn sie Mr. Websters Trophäen ausreichend bewundert haben, wüsste ich gern etwas über die wilde Party, Lover Come Back (1961)
For the faithless, the hopeless, the misery-laden there is time, ample time to engage in one of the other pursuits of men.Für die Ungläubigen, die Hoffnungslosen und für die Leidgeplagten gibt es ausreichend Zeit, um einer anderen Beschäftigung des Menschen nachzugehen. Dust (1961)
If not, use your time to move supplies of food, water and medicine to a central place....organisieren Sie ausreichend Nahrung, Wasser, Medikamente und andere Vorräte. The Shelter (1961)
I don't have any room, jerry. There's not near enough room or supplies. It's designed for three people.Jerry, wir haben weder genug Platz, noch ausreichend Vorräte für alle. The Shelter (1961)
I'm afraid that this speech really isn't very much in response to your generosity, but I...Ich fürchte, diese Rede kann Ihre Großzügigkeit nicht ausreichend würdigen... Carry on Cruising (1962)
Even in the most harmonious households such as ours not all the decisions are taken by the female especially when the male partner has fulfilled his obligations beyond the line of duty.In harmonischen Ehen, also auch in unserer, sollen Entscheidungen nicht nur von der Frau getroffen werden! Vor allem nicht, wenn der Mann seine Verpflichtungen mehr als ausreichend erfüllt! HUMBERT: Lolita (1962)
For money, enough to get out of the country.Wegen Geld, ausreichend, um das Land zu verlassen. The Notorious Landlady (1962)
Each one big enough to last us a week.Jeder groß genug, um für eine Woche ausreichend zu sein. Panic in Year Zero (1962)
I wish that the slaves get enough to eat and drink.Ich wünsche, dass die Sklaven ausreichend zu Essen und zu Trinken bekommen. Pontius Pilate (1962)
And I have to ration food. Particularly mustard is in short supply.Ich muss die Lebensmittel rationieren, besonders Mostrich ist nicht ausreichendThe Indian Scarf (1963)
It's unlikely that they would have left the ship, if they had an ample supply of food.Es wäre unwahrscheinlich das sie das Schiff verlassen hätten wenn sie ausreichend Nahrung gehabt haben. Matango (1963)
"In some cases, household duties, important as they are, are not sufficient to gratify a woman's desire for expression."Haushaltspflichten sind in einigen Fällen..." "...nicht ausreichend, eine Hausfrau innerlich ganz auszufüllen und sie zu befriedigen." The Thrill of It All (1963)
Unless you feel the offer itself is enough.Außer, Sie betrachten das Angebot allein als ausreichendFail-Safe (1964)
You portrayed me as an idiot in an interview that was entirely made up.- Man sollte denken, ich hätte sie ausreichend bewiesen. Fantomas (1964)
We find that's quite enough, ma'am.- Wir halten das für ausreichendMurder Ahoy (1964)
Besides, he poured so much down his own throat he knew the good of it.Außerdem hatte er selbst die heilsame Wirkung schon ausreichend erprobt. My Fair Lady (1964)
That's an excellent reason to kill Isabella.Das wäre ein ausreichendes Motiv Isabella zu beseitigen Blood and Black Lace (1964)
Not enough to stop you from getting to Germany.Nicht ausreichend, um Sie aufzuhalten. The Train (1964)
I mean we aren't ready, nor do we have the time for further research work.Die Forschungseinrichtungen hier sind nicht ausreichend und wir haben keine Zeit für weitere Untersuchungen. Frankenstein Conquers the World (1965)
If the protein supply is sufficient, the active cells will quickly mend the body.Vor Ende des Krieges gelang mir die Entdeckung, dass sich die Zellen seines Körpers durch eine ausreichende Eiweißzufuhr wieder neu beleben. Frankenstein Conquers the World (1965)
Some of them escaped to the deep underground and may have continued to multiply and lived until today.Und wenn sie sich damals vor der Kälte ins Erdinnere zurückgezogen haben, könnte es doch dort für sie ausreichende Lebensbedingungen gegeben haben. Frankenstein Conquers the World (1965)
Our technology, we cannot build anything, spaceships like this. We need ships to get away.Unsere technischen Kenntnisse... sind nicht ausreichend genug, solche Raumschiffe zu konstruieren, aber wir brauchen sie. Planet of the Vampires (1965)
- That should give us plenty of time.- Das sollte uns ausreichend Zeit geben. Trail of the Cheetah (1966)
The rest of the herd would've taken care of her though.Die restliche Herde hat sich nicht ausreichend um sie gekümmert. The Elephant Thieves (1966)
It's adequate, thanks.Er ist ausreichend, danke. D-Day at Stalag 13 (1967)
Hammelburg has been chosen as the ideal location for the new factory-- proximity to Dusseldorf and a good supply of power.Ein Käfig voller Helden Hammelburg eignet sich ideal als Standort für die neue Fabrik. Gute Anbindung an Düsseldorf und eine ausreichende Stromzufuhr. Sergeant Schultz Meets Mata Hari (1967)
That's plenty.Das ist ausreichendBillion Dollar Brain (1967)
Copies of Colonel Breen's statement are available for those who haven't one.Kopien von Oberst Breens Gutachten stehen für alle ausreichend zur Verfügung. Quatermass and the Pit (1967)
Bring us a large quantity, and fast.Beeilen Sie sich mit der Beschaffung ausreichender Mengen. The X from Outer Space (1967)
Mrs. Sarek, you must understand, the chances are extremely small to find a way to produce sufficient T-negative blood.Ihnen muss klar sein, dass die Chancen gering sind, ausreichend Blut zu finden. Journey to Babel (1967)
Perhaps a sufficiently efficacious compound could be developed.Vielleicht lässt sich eine ausreichend starke Verbindung entwickeln. The Deadly Years (1967)
It's what might be seen through a viewing scope if it were powerful enough.Er könnte sie mit einem ausreichend starken Fernrohr gesehen haben. The Squire of Gothos (1967)
So after two or three days it would reach a point where they couldn't take in enough nourishment to survive.Nach zwei oder drei Tagen konnten sie sich nicht mehr ausreichend ernähren. The Trouble with Tribbles (1967)
There is sufficient precedent for existence of creature, nature unknown, which could exist on emotion of fear.Ausreichend Präzedenzfälle für Existenz von Wesen unbekannter Natur, das auf Grundlage von Emotion Angst existieren könnte. Wolf in the Fold (1967)
Caught him dead to rights, senator.Die Beweise sind ausreichend, Senator. Finian's Rainbow (1968)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angemessen; entsprechend; ausreichend {adj}adequate [Add to Longdo]
ausreichen | ausreichendto suffice; to be sufficient; to be enough | sufficing [Add to Longdo]
ausreichend {adj}sufficient [Add to Longdo]
nicht ausreichend gelagertimmature [Add to Longdo]
genug; ausreichendenough [Add to Longdo]
hinausreichen | hinausreichendto reach out | reaching out [Add to Longdo]
unzureichend; nicht ausreichendinsufficient [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
充分[じゅうぶん, juubun] genug, ausreichend [Add to Longdo]
十分[じゅうぶん, juubun] ausreichend, genuegend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  ausreichend /ausraiçənt/
   adequate; sufficing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top