ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aurum

AO1 R AH0 M   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aurum-, *aurum*
Possible hiragana form: あうるん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aurum(ออ'รัม) ทอง (gold, symbol :Au)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นพคุณ[adj.] (nopphakhun) EN: gold ; pure gold ; aurum   FR: or pur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AURUM AO1 R AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱶潤目[ふかうるめ, fukaurume] (n) (obsc) {food} (See 鱶鰭) shark fin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gold \Gold\ (g[=o]ld), n. [AS. gold; akin to D. goud, OS. & G.
   gold, Icel. gull, Sw. & Dan. guld, Goth. gul[thorn], Russ. &
   OSlav. zlato; prob. akin to E. yellow. [root]49, 234. See
   {Yellow}, and cf. {Gild}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. (Chem.) A metallic element of atomic number 79,
    constituting the most precious metal used as a common
    commercial medium of exchange. It has a characteristic
    yellow color, is one of the heaviest substances known
    (specific gravity 19.32), is soft, and very malleable and
    ductile. It is quite unalterable by heat (melting point
    1064.4[deg] C), moisture, and most corrosive agents, and
    therefore well suited for its use in coin and jewelry.
    Symbol Au ({Aurum}). Atomic weight 196.97.
    [1913 Webster]
 
   Note: Native gold contains usually eight to ten per cent of
      silver, but often much more. As the amount of silver
      increases, the color becomes whiter and the specific
      gravity lower. Gold is very widely disseminated, as in
      the sands of many rivers, but in very small quantity.
      It usually occurs in quartz veins (gold quartz), in
      slate and metamorphic rocks, or in sand and alluvial
      soil, resulting from the disintegration of such rocks.
      It also occurs associated with other metallic
      substances, as in auriferous pyrites, and is combined
      with tellurium in the minerals petzite, calaverite,
      sylvanite, etc. Pure gold is too soft for ordinary use,
      and is hardened by alloying with silver and copper, the
      latter giving a characteristic reddish tinge. [See
      {Carat}.] Gold also finds use in gold foil, in the
      pigment purple of Cassius, and in the chloride, which
      is used as a toning agent in photography.
      [1913 Webster]
 
   2. Money; riches; wealth.
    [1913 Webster]
 
       For me, the gold of France did not seduce. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A yellow color, like that of the metal; as, a flower
    tipped with gold.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively, something precious or pure; as, hearts of
    gold. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Age of gold}. See {Golden age}, under {Golden}.
 
   {Dutch gold}, {Fool's gold}, {Gold dust}, etc. See under
    {Dutch}, {Dust}, etc.
 
   {Gold amalgam}, a mineral, found in Columbia and California,
    composed of gold and mercury.
 
   {Gold beater}, one whose occupation is to beat gold into gold
    leaf.
 
   {Gold beater's skin}, the prepared outside membrane of the
    large intestine of the ox, used for separating the leaves
    of metal during the process of gold-beating.
 
   {Gold beetle} (Zool.), any small gold-colored beetle of the
    family {Chrysomelid[ae]}; -- called also {golden beetle}.
    
 
   {Gold blocking}, printing with gold leaf, as upon a book
    cover, by means of an engraved block. --Knight.
 
   {Gold cloth}. See {Cloth of gold}, under {Cloth}.
 
   {Gold Coast}, a part of the coast of Guinea, in West Africa.
    
 
   {Gold cradle}. (Mining) See {Cradle}, n., 7.
 
   {Gold diggings}, the places, or region, where gold is found
    by digging in sand and gravel from which it is separated
    by washing.
 
   {Gold end}, a fragment of broken gold or jewelry.
 
   {Gold-end man}.
    (a) A buyer of old gold or jewelry.
    (b) A goldsmith's apprentice.
    (c) An itinerant jeweler. "I know him not: he looks like a
      gold-end man." --B. Jonson.
 
   {Gold fever}, a popular mania for gold hunting.
 
   {Gold field}, a region in which are deposits of gold.
 
   {Gold finder}.
    (a) One who finds gold.
    (b) One who empties privies. [Obs. & Low] --Swift.
 
   {Gold flower}, a composite plant with dry and persistent
    yellow radiating involucral scales, the {Helichrysum
    St[oe]chas} of Southern Europe. There are many South
    African species of the same genus.
 
   {Gold foil}, thin sheets of gold, as used by dentists and
    others. See {Gold leaf}.
 
   {Gold knobs} or {Gold knoppes} (Bot.), buttercups.
 
   {Gold lace}, a kind of lace, made of gold thread.
 
   {Gold latten}, a thin plate of gold or gilded metal.
 
   {Gold leaf}, gold beaten into a film of extreme thinness, and
    used for gilding, etc. It is much thinner than gold foil.
    
 
   {Gold lode} (Mining), a gold vein.
 
   {Gold mine}, a place where gold is obtained by mining
    operations, as distinguished from diggings, where it is
    extracted by washing. Cf. {Gold diggings} (above).
 
   {Gold nugget}, a lump of gold as found in gold mining or
    digging; -- called also a {pepito}.
 
   {Gold paint}. See {Gold shell}.
 
   {Gold pheasant}, or {Golden pheasant}. (Zool.) See under
    {Pheasant}.
 
   {Gold plate}, a general name for vessels, dishes, cups,
    spoons, etc., made of gold.
 
   {Mosaic gold}. See under {Mosaic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aurum \Au"rum\, n. [L.]
   Gold.
   [1913 Webster]
 
   {Aurum fulminans} (?). See {Fulminate}.
 
   {Aurum mosaicum} (?). See {Mosaic}.
    [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 aurum
  gold

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top