ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aurous

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aurous-, *aurous*, aurou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aurous มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aurous*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aurous(ออ'รัส) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทอง (วาเลนซี่เดียว) (of the univalent state)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Seen our old classmates?- Was ist mit den anderen aus Châteauroux? Paris Belongs to Us (1961)
- Sometimes; he's from my home town- Manchmal, er kommt auch aus Châteauroux. Paris Belongs to Us (1961)
I pictured a place. ...at Vauroux pond to drown myself.Es gibt eine Stelle am Weiher von Le Vauroux, in der Nähe des Gehöfts, ich wäre gesprungen. Under the Sun of Satan (1987)
In my Vauroux pond I see odd creatures..In meinem Weiher bei Le Vauroux gibt es ganz komische Tiere. Under the Sun of Satan (1987)
- I'm from Bordeaux.- Aus Châteauroux. Le jaguar (1996)
Straight from Châteauroux.- Direkt aus Châteauroux. Jour de Fête (1949)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั่วโลก[adv.] (thūa lōk) EN: all over the world ; auround the world   FR: dans le monde (entier) ; de par le monde ; partout dans le monde

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUROUX    F AO0 R UW1

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙特鲁[shā tè lǔ, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄨˇ, / ] Châteauroux; Chateauroux (French town) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aurous \Au"rous\, a.
   1. Containing gold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Pertaining to, or derived from, gold; -- said of
    those compounds of gold in which this element has its
    lower valence; as, aurous oxide.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aurous
   adj 1: of or relating to or containing or derived from gold
       [syn: {aurous}, {auric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top