ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auld lang syne

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auld lang syne-, *auld lang syne*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา auld lang syne มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *auld lang syne*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(MAN DRUNKENLY SINGING "AULD LANG SYNE")(MANN SINGT BETRUNKEN "AULD LANG SYNE") The Time Machine (1960)
[HUMMING AULD LANG SYNE] [MAKES PARTY FAVOR NOISE](Imitiert Trompeter, der "Auld Lang Syne" spielt) Happy New Year (1990)
[BAND PLAYING "AULD LANG SYNE"](BAND SPIELT "AULD LANG SYNE") New Year's Eve (2011)
Should auld acquaintance be forgot(SINGT "AULD LANG SYNE") New Year's Eve (2011)
"Auld Lang Syne."- "Auld Lang Syne". Resolution (2012)
- Took over the bar, met the Arizona Tech marching band-- "Go Hens!"-- and they played "Auld Lang Syne" when Marshall picked up Lily at the airport.- übernahmen die Bar... traft die Arizona Tech Marching Band "Go Hens!" und sie spielten "Auld Lang Syne" als Marshall Lily am Flughafen abholte. Vesuvius (2014)
~ Auld lang syne ~~ Auld lang syneIt's a Wonderful Life (1946)
~ For auld lang syne, my dear ~~ For auld lang syne, my dear ~ It's a Wonderful Life (1946)
~ For auld lang syne ~~ For auld lang syneIt's a Wonderful Life (1946)
~ For auld lang syne ~~ For auld lang syneIt's a Wonderful Life (1946)
~ For auld lang syne ~~ For auld lang syneIt's a Wonderful Life (1946)
~ And days of auld lang syne?~ And days of auld lang syneAn Affair to Remember (1957)
~ For auld lang syne ~~ For auld lang syneAn Affair to Remember (1957)
They tell me it is a tradition here to end each graduation dance with "Auld Lang Syne. "Man sagte mir, es sei Tradition, den Abschlussball zu beenden mit... "Auld Lang Syne." Peyton Place (1957)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auld lang syne (n) ˌɔːld-læŋ-zˈaɪn (oo2 l d - l a ng - z ai1 n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Auld lang syne \Auld` lang syne"\
     A Scottish phrase used in recalling recollections of times
     long since past. "The days of auld lang syne."
     [1913 Webster] Auld licht

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top