ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atypically

EY0 T IH1 P IH0 K AH0 L   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atypically-, *atypically*, atypical
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atypically มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atypically*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atypical[ADJ] ผิดพวก, See also: ผิดแบบ, ผิดปกติ, Syn. abnormal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ,ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic (abnormal, unusual)

English-Thai: Nontri Dictionary
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paratypic; paratypicalเพี้ยนแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratypical; paratypicเพี้ยนแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atypicalนอกแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenoma, Atypicalอทิปิคัลอดีโนมา [การแพทย์]
Atypicalไม่ตรงแบบ [การแพทย์]
Atypical Mechanismการหมุนของศีรษะผิดแบบ [การแพทย์]
Carcinoid Syndrome, Atypicalกลุ่มอาการคาร์ซินอยด์ผิดแบบ [การแพทย์]
Carcinoid, Atypicalอทิปิคัลคาร์ซินอยด์ [การแพทย์]
Cells, Atypicalการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติของเซลล์,เซลล์ที่มีลักษณะผิดปกติ [การแพทย์]
Depression, Atypicalอาการซึมเศร้าที่ผิดแปลกไปจากลักษณะที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Fractures, Atypicalกระดูกที่หักอื่นๆที่ไม่ตรงแบบ [การแพทย์]
Lymphocytes, Atypicalลิมโฟซัยต์เพี้ยนแบบ, ลิมโพไซท์ชนิดที่ผิดปกติ, อทิปิคัลลิมโฟซัยท์ [การแพทย์]
Measles, Atypicalโรคหัดที่แสดงอาการผิดแปลกไปจากธรรมดา [การแพทย์]
Melanocytes, Atypicalเมลาโนซัยท์ที่เปลี่ยนแปลงผิดแบบเดิม [การแพทย์]
Mitotic Figures, Atypicalการแบ่งตัวบ่อยขึ้นและเป็นชนิดที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Mycobacteria, Atypicalเชื้อวัณโรคเทียม, มัยโคบัตเตรีที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a patient with this type of atypical cardio-cardiac condition.สำหรับคนไข้ที่ เป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I've been running a filter for atypical FBI case reports.ฉันได้ทำการทดสอบตัวกรอง หาคดีFBI ที่รายงานถึงความผิดปกติ Fracture (2009)
That's not atypical for this type of cancer.นั่นไม่ใช่อาการที่ผิดปกติ สำหรับมะเร็งชนิดนี้ Believe (2009)
That's pretty atypical.มันผิดปกติมาก Episode #1.1 (2010)
An atypical reaction to betrayal?ปฏิกิริยาที่ผิดปกติของการทรยศใช่ไหม Episode #1.6 (2010)
While Chloe's blood continues to show atypical antibiotic properties...ในขณะที่เลือดของโคลอี้นั่น แสดงผล คุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพชนิดผิดธรรมดา Trial and Error (2010)
Well, it is just one of several atypical findings in this case.ก็แค่สิ่งผิดปกติหนึ่งในหลาย ๆ อย่าง ที่เจอในคดีนี้ Ka Hakaka Maika'i (2011)
Have a meal together like a typical atypical family.ทานอาหารร่วมกันเหมือนกับ ครอบครัวประหลาดตามปกติ The New Deal (2012)
That was, um, atypical.นั่นมัน เอ่อ ผิดปรกติ Illusion (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดปรกติ[ADJ] unusual, See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical, Example: เมื่อเกิดอารมณ์ผิดปกติ เด็กจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดา, ที่ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดแบบ[adj.] (phit baēp) EN: atypical   
ผิดแปลน[adj.] (phit plaēn) EN: atypical   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATYPICAL    EY0 T IH1 P IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atypical    (j) ˈɛɪtˈɪpɪkl (ei1 t i1 p i k l)
atypically    (a) ˈɛɪtˈɪpɪkliː (ei1 t i1 p i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #7,311 [Add to Longdo]
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #26,661 [Add to Longdo]
异形[yì xíng, ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] not the usual type; atypical; heterotype, #30,805 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atypisch; nicht typisch; untypisch {adj}atypical [Add to Longdo]
atypisch {adv}atypically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異形;異型[いけい, ikei] (n,adj-no) atypical appearance; atypicality; heteromorphy [Add to Longdo]
非正規雇用[ひせいきこよう, hiseikikoyou] (n) (See 正規雇用) irregular employment; atypical employment [Add to Longdo]
非定型[ひていけい, hiteikei] (adj-f) (1) free (e.g. verse); (2) atypical [Add to Longdo]
非定型精神病[ひていけいせいしんびょう, hiteikeiseishinbyou] (n) atypical psychosis [Add to Longdo]
非定型肺炎[ひていけいはいえん, hiteikeihaien] (n) atypical pneumonia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atypically
   adv 1: in a manner that is not typical; "she was atypically
       quiet" [syn: {atypically}, {untypically}] [ant:
       {typically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top