ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attemper

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attemper-, *attemper*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attemper \At*tem"per\, v. t. [imp. & p. p. {Attempered}; p. pr.
   & vb. n. {Attempering}.] [OF. atemprer, fr. L. attemperare;
   ad + temperare to soften, temper. See {Temper}, and cf.
   {Attemperate}.]
   1. To reduce, modify, or moderate, by mixture; to temper; to
    regulate, as temperature.
    [1913 Webster]
 
       If sweet with bitter . . . were not attempered
       still.                --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. To soften, mollify, or moderate; to soothe; to temper; as,
    to attemper rigid justice with clemency.
    [1913 Webster]
 
   3. To mix in just proportion; to regulate; as, a mind well
    attempered with kindness and justice.
    [1913 Webster]
 
   4. To accommodate; to make suitable; to adapt.
    [1913 Webster]
 
       Arts . . . attempered to the lyre.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is now not much used, the verb temper taking
      its place.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attemper
   v 1: modify the temperature of; "attemper the air"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top