ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asymptote

AE1 S IH0 M P T OW2 T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asymptote-, *asymptote*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asymptoteเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asymptoteอะซิมป์โทต [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASYMPTOTE AE1 S IH0 M P T OW2 T
ASYMPTOTES AE1 S IH0 M P T OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asymptote (n) ˈæsɪmtout (a1 s i m t ou t)
asymptotes (n) ˈæsɪmtouts (a1 s i m t ou t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asymptote {f}; Annäherungslinie {f} | Asymptoten {pl}asymptote | asymptotes [Add to Longdo]
Asymptote {f} [math.]asymptote [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
漸近[ぜんきん, zenkin] (n,adj-no) {math} asymptote [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asymptote \As"ymp*tote\ (?; 215), n. [Gr. ? not falling
   together; 'a priv. + ? to fall together; ? with + ? to fall.
   Cf. {Symptom}.] (Math.)
   A line which approaches nearer to some curve than assignable
   distance, but, though infinitely extended, would never meet
   it. Asymptotes may be straight lines or curves. A rectilinear
   asymptote may be conceived as a tangent to the curve at an
   infinite distance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asymptote
   n 1: a straight line that is the limiting value of a curve; can
      be considered as tangent at infinity; "the asymptote of the
      curve"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Asymptote /azɵmptoːtə/ 
  asymptote

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top