ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astrakhan

AE1 S T R AH0 K AA0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astrakhan-, *astrakhan*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of Astrakhan fur snagged on a nail from my left shoulder, You couldn't have failed to notice the overpowering aroma of herring pickled in vodka.On my left, I felt a pungent smell of vodka. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTRAKHAN    AE1 S T R AH0 K AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astrakhan    (n) ˌæstrəkˈæn (a2 s t r @ k a1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストラカン[, asutorakan] (n) astrakhan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astrakhan \As`tra*khan"\, a.
   Of or pertaining to Astrakhan in Russia or its products; made
   of an Astrakhan skin. -- n. The skin of stillborn or young
   lambs of that region, the curled wool of which resembles fur.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astrakhan
   n 1: the fur of young lambs
   2: a city in southwestern Russia on the delta of the Volga River

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top