ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asthmatic

AE0 Z M AE1 T IH0 K   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asthmatic-, *asthmatic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asthmatic(al) (แอชแมท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับโรคหืด. -n. ผู้เป็นโรคหืด

English-Thai: Nontri Dictionary
asthmatic(adj) เกี่ยวกับโรคหืด,ซึ่งเป็นหืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asthmatic๑. -โรคหืด๒. คนเป็นหืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asthmaticผู้ป่วยโรคหืด [การแพทย์]
Asthmatic Breathingการหายใจหอบหืด [การแพทย์]
Asthmatic Bronchitisการหอบหลังจากเป็นหวัด [การแพทย์]
Asthmaticus, Statusหืดขั้นรุนแรง, สภาวะที่จับหืดไม่สร่าง, หอบเป็นเวลานาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you brought a 90-pound asthmatic onto my army base,ตั้งแต่คุณพาไอ้กะหร่องหอบหืดมาที่ค่าย Captain America: The First Avenger (2011)
Good night, Leonard. (door slams) I am such an asthmatic dumbass.ราตรีสวัสดิ์ เลนเนิด ฉันนี่ช่างโง่จริงๆ The Ornithophobia Diffusion (2011)
Okay, I'm not innocent in all this, but you basically called me stupid, you asthmatic dumbass.- จริงเหรอ? - จริง (ทำท่าจองหอง) งั้นฉันเอาเรื่องเซ็กส์กลับเข้ามา The Ornithophobia Diffusion (2011)
Maybe the severe asthmatic should be the one holding the flashlight, huh?อาจจะมีอาการโรคหืดกำเริบ ควรจะถือไฟฉายสักหนี่งอันนะ ว่าไง? Wolf Moon (2011)
Died of acute asthmatic asphyxiation on April 21.ตายด้วยโรคหอบหืดขั้นรุนแรง เมื่อ 21 เมษายน Hollow Man II (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTHMATIC    AE0 Z M AE1 T IH0 K
ASTHMATICS    EH0 S TH M EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asthmatic    (j) ˈæsmˈætɪk (a1 s m a1 t i k)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asthmatic \Asth*mat"ic\, Asthmatical \Asth*mat"ic*al\, a. [L.
   asthmaticus, Gr. ?.]
   Of or pertaining to asthma; as, an asthmatic cough; liable
   to, or suffering from, asthma; as, an asthmatic patient. --
   {Asth*mat"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asthmatic \Asth*mat"ic\, n.
   A person affected with asthma.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asthmatic
   adj 1: relating to breathing with a whistling sound [syn:
       {asthmatic}, {wheezing}, {wheezy}]
   n 1: a person suffering from asthma; "she is a chronic
      asthmatic"; "the painful gasps of a dying asthmatic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top