หรือคุณหมายถึง aßt?
Search result for

asst

(108 entries)
(0.0988 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asst-, *asst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asst*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asst.abbr. assistant

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look out.Passt auf. A Night at the Opera (1935)
Look out.AufgepasstThe Bank (1967)
Catch him- Fasst ihn! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Stop!Lasst mich! Mightier Than the Sword (1990)
Watch out!Passt auf! Small Soldiers (1998)
Listen!Lasstihn in Ruhe! City by the Sea (2002)
Let her go.Lasst sie los. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
Let's go.Lasst uns gehen. That'll Do, Pig (2003)
Let me see.Lasst mich sehn. The Merchant of Venice (2004)
Honest!Lasst die Toten zurück! Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Release him.Lasst ihn los. No Man's Land (2006)
You hate me?Hasst du mich? Gone Baby Gone (2007)
It fits.Es passtFamily (2007)
Or hate.Oder hasstSparks Fly Out (2008)
Let's goLasst uns gehen. The Boiling Rock (2008)
Suits you.Es passt zu dir. Franklyn (2008)
Let me go!Lasst mich runter! Miss March (2009)
Watch.Passt auf! The Old Wagon (2010)
Here.Lasst mich Euch helfen. The Changeling (2010)
Ok Dont!Lasst mich! Monte Carlo (2011)
It fits.Es passtSurfing the Aftershocks (2014)
So ...Lasst uns trinken! He Is Back (2015)
What?Ich hab es gehasstDoubles (2015)
Be safe.Passt auf euch auf. Legendary (2016)
I did.Ich hasste sie. Truth, Justice and the American Way (2016)
Benton!Lasst mich los. Little Brother War (2016)
Let go!Lasst los! Lucid Dream (2017)
... wasstoprunning.หยุดวิ่งหนี 24: Redemption (2008)
Lasst uns mit einer Umarmung die Br'derschaft besiegeln!Lasst uns mit einer Umarmung ตาย Br'derschaft besiegeln! Sacramentum (2012)
Lasst uns ein Fest bereiten!Lasst uns ein Fest bereiten! Sacramentum (2012)
Itfeelsas if thetimehasstopped.ความรู้สึกที่เหมือนกับเวลาหยุดเดิน Episode #1.4 (2013)
Itfeelsas if thetimehasstopped.รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาหยุดเดิน Episode #1.3 (2013)
- Locked.- ErfasstGun on Ice Planet Zero: Part 1 (1978)
He asked you to detain me until he got here, right?Er hat Sie veranlasst, mich aufzuhalten, nicht? Time After Time (1979)
It was almost run down by the ferry.Es wäre beinahe von der Fähre erfasst worden. Zombie (1979)
How convenient for you.Das passt dir sicherlich sehr gut. Zombie (1979)
Don't go counting on us forever.Verlasst euch nicht auf uns. Zombie (1979)
Let's find that hospital and get the hell out of here as quickly as we can.Lasst uns dieses Krankenhaus finden und dann sofort verschwinden. Zombie (1979)
Let's get to that hospital before dark- Komm. Lasst uns zum Krankenhaus, bevor es dunkel wird. Zombie (1979)
- Leave me here.Lasst mich hier. Zombie (1979)
You two stay where you are. Watch those windows.Ihr zwei bleibt hier und passt auf die Fenster auf. Zombie (1979)
Let him speak.Lasst ihn sprechen. Unidentified Flying Oddball (1979)
Release it quickly!- Lasst es los. Unidentified Flying Oddball (1979)
Let's get on with it!Lasst das Turnier beginnen! Unidentified Flying Oddball (1979)
Seize that knight!- Fasst ihn! Unidentified Flying Oddball (1979)
I'm all right, sire, it's Father... (SCREAMS)- Mir geht es gut, aber Vater... - Lasst mich los! Unidentified Flying Oddball (1979)
OK, lower me down to the ledge.- Lasst mich runter zum Absatz. Unidentified Flying Oddball (1979)
Get your hands off me.Lasst mich los! The Villain (1979)
Charming, you're gonna miss your train.Charmant, du verpasst noch deinen Zug. The Villain (1979)
I always say that alcohol and driving don't mix.Hab ich schon immer gesagt: Alkohol und Fahren passt nicht zusammen. The Villain (1979)

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSTEVENS    K AA0 S T EY0 V EY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asst    (n) (@1 s i1 s t @ n t)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasstrang {m}exhaust gas system [Add to Longdo]
Abgasstutzen {m}exhaust gas stub [Add to Longdo]
Ananasstücke {pl}pineapple chunks [Add to Longdo]
Anlasstemperatur {f}annealing temperature [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Gehässigkeit {f}; Verhasstheit {f}hatefulness [Add to Longdo]
ein Gräuel [übtr.] | jdm. ein Gräuel sein; jdm. verhasst seinanathema | to be an anathema to sb. [Add to Longdo]
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ... [Add to Longdo]
Passteile {pl}matched parts [Add to Longdo]
Trommel {f} [mus.] | die Trommel rühren (für etw.) | die Trommel schlagen; trommeln | Große Trommel {f}; Basstrommel {f} | Kleine Trommel {f}drum | to beat the big drum (for sth.) | to beat the drum | bass drum | snare drum [Add to Longdo]
Verhasstheit {f}odiousness [Add to Longdo]
Ziel {n} [mil.] | Ziele {pl} | im Ziel; erfasst; getroffen | danebengegangen; nicht getroffen | zum Ziel setzen; zum Ziel stellen | Ziel suchendtarget | targets | on target | off target | to target | target seeking [Add to Longdo]
abfassen | abfassend | abgefasstto indite | inditing | indited [Add to Longdo]
abgefärbt; verblasst {adj}faded [Add to Longdo]
jdn. abpassen; jdn. abwarten | abpassend; abwartend | abgepasst; abgewartetto wait for sb. | waiting for | waited for [Add to Longdo]
abscheulich; verhasst; zuwider {adj}abhorrent [Add to Longdo]
anfassen; handhaben; behandeln | anfassend; handhabend; behandelnd | angefasst; gehandhabt; behandeltto handle | handling | handled [Add to Longdo]
angeglichen; angepasst {adj} | angeglichener; angepasster | am angeglichensten; am angepasstestenadapted | more adapted | most adapted [Add to Longdo]
angepasstpassed [Add to Longdo]
nicht angepasstunassimilated [Add to Longdo]
angleichen; anpassen | angleichend; anpassend | angeglichen; angepasstto adapt | adapting | adapted [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto accommodate | accommodating | accommodated [Add to Longdo]
anpassen an | anpassend | angepasst | nicht angepasstto adapt to | adapting | adapted | unadapted [Add to Longdo]
sich anpassen | sich anpassend | angepasstto adapt oneself; to adjust oneself | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
sich einer Sache anpassen | anpassend | angepasstto conform to sth. | conforming | conformed [Add to Longdo]
sich anpassen an [pol.] | anpassend | angepasstto align oneself to | aligning | aligned [Add to Longdo]
anpassen an | anpassend | angepasstto match with | matching | matched [Add to Longdo]
anpassen; einpassen; ausrichten | anpassend; einpassend; ausrichtend | angepasst; eingepasst; ausgerichtetto adjust | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto assimilate | assimilating | assimilated [Add to Longdo]
angepasstleveled [Add to Longdo]
aufpassen | aufpassend | aufgepasstto be attentive | being attentive | been attentive [Add to Longdo]
sich befassen mit | befassend | befasst mit | er/sie befasst sich mitto occupy with | occupying with | occupied with | he/she occupies with [Add to Longdo]
behagte; passte ansuited [Add to Longdo]
bereitstellend; vorbereitet; gefasstproviding [Add to Longdo]
berühren; anfassen | berührend; anfassend | berührt; angefasst | berührt | berührteto touch | touching | touched | touches | touched [Add to Longdo]
bewirkt; veranlasstcauses [Add to Longdo]
bewirkt; veranlasstcaused [Add to Longdo]
blass werden; erblassen | blass werdend; erblassend | er/sie wird blass; er/sie erblasst | ich/er/sie wurde blass; ich/er/sie erblassteto turn pale; to pale | turning pale | he/she turns pale; he/she pales | I/he/she turned pale; I/he/she paled [Add to Longdo]
enthalten; umfassen | enthaltend; umfassend | enthalten; umfasst | er/sie/es enthält | ich/er/sie/es enthielt | er/sie/es hat/hatte enthaltento contain | containing | contained | he/she/it contains | I/he/she/it contained | he/she/it has/had contained [Add to Longdo]
entlasstunburdens [Add to Longdo]
erfassen; verstehen; begreifen | erfassend; verstehend; begreifend | erfasst; verstanden; begriffen | erfasst | erfassteto apprehend | apprehending | apprehended | apprehends | apprehended [Add to Longdo]
erfasstincludes [Add to Longdo]
falsch anpassen | falsch anpassend | falsch angepasstto mismatch | mismatching | mismatched [Add to Longdo]
fangen; auffangen; fassen; erwischen; erhaschen | fangend; auffangend; fassend; erwischend; erhaschend | gefangen; aufgefangen; gefasst; erwischt; erhascht | du fängst | er/sie fängt | ich/er/sie fing | er/sie hat/hatte gefangento catch {caught; caught} | catching | caught | you catch | he/she catches | I/he/she caught | he/she has/had caught [Add to Longdo]
fasstcollars [Add to Longdo]
fasstgrabs [Add to Longdo]
fasst sichrecollects [Add to Longdo]
fasst zusammensummarizes [Am.]; summarises [Br.] [Add to Longdo]
fasst abindites [Add to Longdo]
fasst zusammenrecapitulates [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憎い[にくい, nikui] verhasst, gehaessig, widerwaertig [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] Gefasstheit, Bereitschaft, Entschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top