ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aspen

AE1 S P AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspen-, *aspen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspen(แอส'เพิน) n. ชื่อต้นไม้จำพวก poplars

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Covered. She was in Aspen at the time.ได้ครอบคลุมหมด ตอนนี้เธออยู่ที่แอสเพ็น Legally Blonde (2001)
Aspen in the winter, Maui in the summer?ฤดูหนาวที่แอสเพ็น เมารีฤดูร้อน Open Water 2: Adrift (2006)
Nashville to Knoxville to Aspen and Sundance.แนชวิลล์ไปนอกซ์วิลล์ ถึงแอสเพ็น และ ซันแดนซ์ An Inconvenient Truth (2006)
And he took me and my wife to Aspen for Chrtmas.และเขาได้พาผมและเมียผมไปแอสเพนตอนคริสต์มาส The Predator in the Pool (2010)
I mean, don't you remember when we went to Aspen and you wanted to open a ski lodge?ฉันหมายถึง คุณจำไม่ได้เหรอ ตอนที่เราไปที่แอสเพ็น และคุณอยากจะเปิดที่สกี ลอดจ์น่ะ Vendetta (2012)
The only thing that I remember from Aspen was your father being furious we shared a room with one bed.สิ่งเดียวที่ผมจำได้ตอนที่ไปแอสเพ็นคือ พ่อของคุณกระฟัดกระเฟี้ยดมากที่รู้ว่า เราแชร์ห้องนอนเตียงเดียวกัน Vendetta (2012)
And in Aspen and in St. Barth's, too.และใน แอสเปน และใน เซนต์ บาร์ท ด้วย Portrait of a Lady Alexander (2012)
We found the hijacked car, abandoned, at the corner of Quimby and Aspen terrace.เราพบการปล้นรถยนต์ ถูกทิ้งไว้ ที่มุมถนน Quimby แถว Aspen terrace Mr. Sandman (2013)
He abandoned his car at Quimby and Aspen terrace.เขาทิ้งรถไว้ ที่มุมถนน Quimby แถว Aspen terrace Mr. Sandman (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASPEN AE1 S P AH0 N
ASPENS AE1 S P AH0 N Z
ASPEN'S AE1 S P AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aspen (n) ˈæspən (a1 s p @ n)
aspens (n) ˈæspənz (a1 s p @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペン[, asupen] (n) aspen [Add to Longdo]
ヤナギ科;柳科[ヤナギか(ヤナギ科);やなぎか(柳科), yanagi ka ( yanagi ka ); yanagika ( yanagi ka )] (n) (See 柳・やなぎ・1) Salicaceae (plant family containing willows, poplars, aspens, etc.) [Add to Longdo]
山鳴;山鳴らし[やまならし;ヤマナラシ, yamanarashi ; yamanarashi] (n) (uk) Japanese aspen (Populus tremula var. sieboldii) [Add to Longdo]
箱柳;白楊[はこやなぎ;はくよう;ハコヤナギ, hakoyanagi ; hakuyou ; hakoyanagi] (n) (uk) (See 山鳴) Japanese aspen (Populus tremula var. sieboldii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aspen \Asp"en\ ([a^]s"p[e^]n), Asp \Asp\ ([.a]sp), n. [AS.
   [ae]sp, [ae]ps; akin to OHG. aspa, Icel. ["o]sp, Dan. [ae]sp,
   Sw. asp, D. esp, G. espe, [aum]spe, aspe; cf. Lettish apsa,
   Lith. apuszis.] (Bot.)
   One of several species of poplar bearing this name,
   especially the {Populus tremula}, so called from the
   trembling of its leaves, which move with the slightest
   impulse of the air.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aspen \Asp"en\ ([a^]s"p[e^]n), a.
   Of or pertaining to the aspen, or resembling it; made of
   aspen wood.
   [1913 Webster]
 
      Nor aspen leaves confess the gentlest breeze. --Gay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aspen
   n 1: any of several trees of the genus Populus having leaves on
      flattened stalks so that they flutter in the lightest wind

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ASPEN
     Automatic System for Performance Evaluation of the Network
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top