ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrowroot

AE1 R OW0 R UW2 T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrowroot-, *arrowroot*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มันสาคู[n.] (man sākhū) EN: Arrowroot   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARROWROOT    AE1 R OW0 R UW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrowroot    (n) ˈærouruːt (a1 r ou r uu t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くず, kuzu] (n) kudzu (Pueraria lobata) (type of vine); (Japanese) arrowroot; (P) [Add to Longdo]
葛布[くずふ, kuzufu] (n) cloth made from kudzu (Japanese arrowroot) fiber (fibre) [Add to Longdo]
葛鬱金[くずうこん, kuzuukon] (n) arrowroot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maranta \Ma*ran"ta\, prop. n. [NL.] (Bot.)
   A genus of endogenous plants found in tropical America, and
   some species also in India. They have tuberous roots
   containing a large amount of starch, and from one species
   ({Maranta arundinacea}, the American arrowroot or obedience
   plant) {arrowroot} ({arrowroot starch}) is obtained. Many
   kinds are cultivated for ornament.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrowroot \Ar"row*root`\, n.
   1. (Bot.) A white-flowered west Indian plant of the genus
    {Maranta}, esp. {Maranta arundinacea}, now cultivated in
    many hot countries. Its root yields {arrowroot starch}. It
    said that the Indians used the roots to neutralize the
    venom in wounds made by poisoned arrows.
 
   Syn: arrowroot, American arrowroot, obedience plant.
     [1913 Webster]
 
   2. A nutritive starch obtained from the rootstocks of
    {Maranta arundinacea}, and used as food, esp. for children
    an invalids; also, a similar starch obtained from other
    plants, as various species of {Maranta} and {Curcuma}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrowroot
   n 1: a nutritive starch obtained from the root of the arrowroot
      plant
   2: white-flowered West Indian plant whose root yields arrowroot
     starch [syn: {arrowroot}, {American arrowroot}, {obedience
     plant}, {Maranta arundinaceae}]
   3: canna grown especially for its edible rootstock from which
     arrowroot starch is obtained [syn: {achira}, {indian shot},
     {arrowroot}, {Canna indica}, {Canna edulis}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 arrowroot /ɛrorut/
  arrowroot

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top