ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

armlet

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armlet-, *armlet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armlet[N] ปลอกแขน, See also: กำไลแขน, Syn. bracelet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armlet(อาร์ม'เลท) n. ปลอกแขน,แขนเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
armlet(n) กำไลต้นแขน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอกแขน[N] armband, See also: armlet, Example: เหมาเจ๋อตุงสวมปลอกแขนสีแดงที่แขนเสื้อแสดงให้ทราบทั่วกันว่าเขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุด, Count unit: อัน, ปลอก, Thai definition: แถบที่ใช้สวมแขนเสื้อ
วลัย[N] bracelet, See also: armlet, Syn. กำไลมือ, ทองกร, Count unit: วง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทองกร[N] bracelet, See also: armlet, Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสวมข้อมือเป็นแผ่นเงินหรือแผ่นทอง ทำเป็นวงโค้ง มีลวดลาย ประดับพลอย, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทองกร[n.] (thøngkøn) EN: gold bracelet ; armlet   FR: bracelet en or [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armlet (n) ˈaːmlɪt (aa1 m l i t)
armlets (n) ˈaːmlɪts (aa1 m l i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームレット[, a-muretto] (n) armlet [Add to Longdo]
腕飾り;腕飾(io)[うでかざり, udekazari] (n) armlet; bracelet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armlet \Arm"let\, n. [Arm + -let.]
   1. A small arm; as, an armlet of the sea. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. An arm ring; a bracelet for the upper arm.
    [1913 Webster]
 
   3. Armor for the arm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armlet
   n 1: a band worn around the arm for decoration [syn: {armlet},
      {arm band}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top