ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archon

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archon-, *archon*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา archon มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *archon*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archon(อาร์'คอน) n. หัวหน้าผู้พิพากษาในกรุงเอเธนส์สมัยโบราณ -archonship n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... doingresearchon yourdoctorate.... ทิวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก The Day After Tomorrow (2004)
Archonei,อาร์คอนเน่ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
They knew we were Archons.Sie wussten, dass wir Archonen sind. The Return of the Archons (1967)
While orbiting planet Beta III, trying to find some trace of the starship Archon that disappeared here 100 years ago, a search party consisting of two Enterprise officers was sent to the planet below.Während wir Beta III umkreisen, um das Raumschiff Archon zu finden, das hier vor 100 Jahren verschwand, wurde ein Suchtrupp mit zwei Offizieren auf den Planeten entsandt. The Return of the Archons (1967)
Are you Archons?Sind Sie... Archonen? The Return of the Archons (1967)
We still don't know what's happened to the Archons.- Und die Archonen? The Return of the Archons (1967)
When the first Archons came, they were free, out of control, opposing the will of Landru.Als die ersten Archonen kamen, widersetzten sie sich Landru. The Return of the Archons (1967)
It was that way when the first Archons came.So war es, als die ersten Archonen kamen. The Return of the Archons (1967)
The Archons.Die Archonen. Erzählen Sie mir von ihnen. The Return of the Archons (1967)
We are not Archons, Marplon.- Wir sind keine Archonen. The Return of the Archons (1967)
We are the Archons!Wir sind die Archonen. The Return of the Archons (1967)
We are the Archons. We've come to speak.Wir sind die Archonen. The Return of the Archons (1967)
Aphroditen, play Taking Heads, Remain In LightArchondite, leg die "Talking Heads" auf! Die "Remain In Light"! Dracula of Exarcheia (1983)
Aphroditen...Archondite, den Entwurf! Dracula of Exarcheia (1983)
Stonehead, Aphroditen, come this waySehr schön! Kotroni! Archondite! Dracula of Exarcheia (1983)
Bring me the corpse of Manos HatzidakisArchondite bring mir Hatzidakis Körper! Dracula of Exarcheia (1983)
Serve Aphroditen!Serviere dem Archondite! Dracula of Exarcheia (1983)
Sabotage! Spies!Kotroni, Archondite! Dracula of Exarcheia (1983)
I'm Makbar, chief archon.Ich bin Makbar, Chef-ArchonTribunal (1994)
Madam archon, I volunteer to serve as nestor in this trial.Madam Archon, ich melde mich freiwillig als Nestor. Tribunal (1994)
I'm the archon representing the Cardassian empire in its case against Miles O'Brien.Ich bin der Archon und vertrete das cardassianische Imperium im Prozess gegen Miles O'Brien. Tribunal (1994)
I want the archon to see the clear, unwavering eyes of an innocent man.Ich will, dass der Archon in die klaren Augen eines Unschuldigen sieht. Tribunal (1994)
- He is, madam archon.- Er ist es, Madam ArchonTribunal (1994)
Madam archon, may I confer privately with the conservator?Madam Archon, ich möchte mich zuerst mit dem Konservator beraten. Tribunal (1994)
- Madam archon, please!- Madam Archon, bitte! Tribunal (1994)
- Madam archon...- Madam Archon... Tribunal (1994)
As you wish, madam archon.Wie Sie wünschen, Madam ArchonTribunal (1994)
- No, madam archon.- Nein, Madam ArchonTribunal (1994)
Madam archon, what relevance does Mr O'Brien's war experiences have?Madam Archon, welche Relevanz haben hier Mr O'Briens Kriegserlebnisse? Tribunal (1994)
Madam archon, at this time, it seems the offender's guilt has been clearly established and I see no other alternative but to concede the verdict.Madam Archon, zu diesem Zeitpunkt dürfte an der Schuld des Täters kein Zweifel mehr bestehen. Ich sehe keine Alternative, als das Urteil zu akzeptieren. Tribunal (1994)
Madam archon, I apologise, but I appear to have lost control of my client.Madam Archon, ich entschuldige mich, aber ich habe wohl die Kontrolle über meinen Mandanten verloren. Tribunal (1994)
Thank you, madam archon.Danke sehr, Madam ArchonTribunal (1994)
Madam archon!Madam ArchonTribunal (1994)
Your seeker will decide which one of you will be archon.Ihr Seeker entscheidet, wer von Ihnen Archon sein wird. Pretense (2000)
Archon?ArchonPretense (2000)
Triadic law requires one archon who's sympathetic to each cause... ..and one neutral archon.Das Triadische Gesetz sieht für jede Seite einen Archon oder Verteidiger... ..sowie einen neutralen Archon vor. Pretense (2000)
The archons argue the dispute until a decision is reached.Die Archonen verhandeln den Streitfall, bis eine Entscheidung fällt. Pretense (2000)
A seeker is like a defendant and the archon is his attorney.Der Seeker ist also der Angeklagte und der Archon sein Anwalt. Pretense (2000)
It is time for Skaara to choose his archon.Skaara muss jetzt seinen Archon wählen. Pretense (2000)
- Archon.- ArchonPretense (2000)
..archon is who?..Archon ist wer? Pretense (2000)
You said there was a third neutral archon.Sie sagten, es gäbe noch einen neutralen ArchonPretense (2000)
Human archons.Die menschlichen Archonen, bitte. Pretense (2000)
- Do the human archons wish to respond? - Yes, ma'am.- Möchten die menschlichen Archonen sich dazu äußern? Pretense (2000)
Nox archon?Nox-ArchonPretense (2000)
Human archons, may we hear your vote?Bitte das Urteil der menschlichen Archonen. Pretense (2000)
Goa'uld archon.Goa'uld-ArchonPretense (2000)
Nox archon?Nox-ArchonPretense (2000)
I spent three hours explaining our situation to their "Supreme Archon"-- a thoroughly unpleasant man.Ich erklärte stundenlang alles ihrem "Archon", einem unangenehmen Mann. Renaissance Man (2001)
This is Supreme Archon Loth of the R'Kaal Imperium.Ich bin der Oberste Archon Loth vom R'Kaal-Reich. Renaissance Man (2001)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archon \Ar"chon\, n. [L. archon, Gr. ?, ?, ruler, chief
   magistrate, p. pr. of ? to be first, to rule.] (Antiq.)
   One of the chief magistrates in ancient Athens, especially,
   by pre["e]minence, the first of the nine chief magistrates.
   -- {Ar*chon"tic}, a.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top