ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archenteron

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archenteron-, *archenteron*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
archenteronส่วนเจริญเป็นทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原腸[げんちょう, genchou] (n) archenteron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archenteron \Arch`en"ter*on\, n. [Pref. arch- + Gr. ?
   intestine.] (Biol.)
   The primitive enteron or undifferentiated digestive sac of a
   gastrula or other embryo. See Illust. under {Invagination}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archenteron
   n 1: central cavity of the gastrula; becomes the intestinal or
      digestive cavity

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

archenteron

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top