ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archduke

AA1 R CH D UW2 K   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archduke-, *archduke*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archduke(อาร์ค'ดูค) n. ตำแหน่งเจ้าชายออสเตรีย (chief duke)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Minutes before Archduke Franz Ferdinand was shot, kicking off World War I.ไม่กี่นาทีก่อนที่มกุฎราชกุมาร\ ฟรานซ์ เฟอร์ดินันด์ถูกลอบสังหาร แล้วทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 August (2009)
Archduke Karl Ludwig, and the austro-Hungarian ambassador,อาร์คดุ๊คแห่งออสเตรียฮังการีและคาร์ลลุควิคกับทูตของเขา Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Like the assassination of Archduke Ferdinand causing World War I.เหมือนการสมคบกันสังหารอาร์คดรูค เฟอร์ดินานด์ ที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 Pandora (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้ออาชดุ๊คธรรมดา = ผีเสื้ออาชดุ๊กธรรมดา[n. exp.] (phīseūa āchduk thammadā) EN: Common Archduke   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHDUKE AA1 R CH D UW2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archduke (n) ˌaːtʃdjˈuːk (aa2 ch d y uu1 k)
archdukes (n) ˌaːtʃdjˈuːks (aa2 ch d y uu1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大公[たいこう, taikou] (n,adj-no) archduke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archduke \Arch`duke"\, n. [Pref. arch- + duke.]
   A prince of the imperial family of Austria.
   [1913 Webster]
 
   Note: Formerly this title was assumed by the rulers of
      Lorraine, Brabant, Austria, etc. It is now appropriated
      to the descendants of the imperial family of Austria
      through the make line, all such male descendants being
      styled archduke, and all such female descendants
      archduchesses.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archduke
   n 1: a sovereign prince of the former ruling house of Austria

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top