ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arboriculture

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arboriculture-, *arboriculture*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arboricultureการเพาะเลี้ยงไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
種芸[しゅげい, shugei] (n,vs) (See 樹芸) arboriculture; tree growing [Add to Longdo]
樹芸[じゅげい, jugei] (n,vs) arboriculture; tree growing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arboriculture \Ar`bor*i*cul"ture\ (?; 135), n. [L. arbor tree +
   cultura. See {Culture}.]
   The cultivation of trees and shrubs, chiefly for timber or
   for ornamental purposes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arboriculture
   n 1: the cultivation of tree for the production of timber [syn:
      {arboriculture}, {tree farming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top