หรือคุณหมายถึง arabesqü?
Search result for

arabesque

(14 entries)
(0.0855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arabesque-, *arabesque*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arabesqueลายอะราเบสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arabesque    (n) (a2 r @ b e1 s k)
arabesques    (n) (a2 r @ b e1 s k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アラベスク[, arabesuku] (n) arabesque (fre [Add to Longdo]
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish) [Add to Longdo]
唐草[からくさ, karakusa] (n) (1) (abbr) (See 唐草模様) arabesque pattern; (2) (See 馬肥やし・1) toothed medick (Medicago polymorpha) [Add to Longdo]
唐草文[からくさもん, karakusamon] (n) arabesque; scrollwork [Add to Longdo]
唐草模様[からくさもよう, karakusamoyou] (n) arabesque; scrollwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arabesque \Ar`a*besque"\, a.
   1. Arabian. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to, or exhibiting, the style of ornament called
    arabesque; as, arabesque frescoes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arabesque \Ar`a*besque"\, n. [F. arabesque, fr. It. arabesco,
   fr. Arabo Arab.]
   A style of ornamentation either painted, inlaid, or carved in
   low relief. It consists of a pattern in which plants, fruits,
   foliage, etc., as well as figures of men and animals, real or
   imaginary, are fantastically interlaced or put together.
   [1913 Webster]
 
   Note: It was employed in Roman imperial ornamentation, and
      appeared, without the animal figures, in Moorish and
      Arabic decorative art. (See {Moresque}.) The arabesques
      of the Renaissance were founded on Greco-Roman work.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arabesque
   n 1: position in which the dancer has one leg raised behind and
      arms outstretched in a conventional pose
   2: an ornament that interlaces simulated foliage in an intricate
     design

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arabesque [arabɛsk]
   arabesque
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top