หรือคุณหมายถึง arabesqü?
Search result for

arabesque

(19 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arabesque-, *arabesque*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arabesqueลายอะราเบสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we end up next to each other on the bar at Ballet Club this week, just do your arabesques and piqués in silence.ถ้าเจอกัน ที่ห้องบัลเล่ต์ ช่วยเต้นด้วยกันแบบเงียบๆ Bad Reputation (2010)
Her first steps, first words... first arabesque.ก้าวแรกของเธอ คำพูดแรกของเธอ การเต้นครั้งแรก ฉันเข้าใจมันแล้ว I Am Unicorn (2011)
In the last six weeks, there are 22 posts from some guy named Allen Arabesque.6 อาทิตย์ก่อนหน้า มี 22 โพสจากชายคนหนึ่งชื่อ อัลเลน แอราเบสค์ Proceed with Caution (2012)
Arabesque? That is not a real name.แอราเบสค์เหรอ นั่นไม่ใช่ชื่อจริงแหงๆ Proceed with Caution (2012)
Well, let's talk to I.T., see if we can figure out where this Mr. Arabesque is posting from.งั้นเราลองไปถามฝ่ายไอทีกัน ดูซิว่าเราจะหาได้ไหม ว่าคุณแอราเบสค์โพสมาจากที่ไหน Proceed with Caution (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arabesque    (n) (a2 r @ b e1 s k)
arabesques    (n) (a2 r @ b e1 s k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アラベスク[, arabesuku] (n) arabesque (fre [Add to Longdo]
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish) [Add to Longdo]
唐草[からくさ, karakusa] (n) (1) (abbr) (See 唐草模様) arabesque pattern; (2) (See 馬肥やし・1) toothed medick (Medicago polymorpha) [Add to Longdo]
唐草文[からくさもん, karakusamon] (n) arabesque; scrollwork [Add to Longdo]
唐草模様[からくさもよう, karakusamoyou] (n) arabesque; scrollwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arabesque \Ar`a*besque"\, a.
   1. Arabian. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to, or exhibiting, the style of ornament called
    arabesque; as, arabesque frescoes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arabesque \Ar`a*besque"\, n. [F. arabesque, fr. It. arabesco,
   fr. Arabo Arab.]
   A style of ornamentation either painted, inlaid, or carved in
   low relief. It consists of a pattern in which plants, fruits,
   foliage, etc., as well as figures of men and animals, real or
   imaginary, are fantastically interlaced or put together.
   [1913 Webster]
 
   Note: It was employed in Roman imperial ornamentation, and
      appeared, without the animal figures, in Moorish and
      Arabic decorative art. (See {Moresque}.) The arabesques
      of the Renaissance were founded on Greco-Roman work.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arabesque
   n 1: position in which the dancer has one leg raised behind and
      arms outstretched in a conventional pose
   2: an ornament that interlaces simulated foliage in an intricate
     design

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arabesque [arabɛsk]
   arabesque
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top