Search result for

aquatics

(119 entries)
(0.1178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquatics-, *aquatics*, aquatic
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aquatics มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aquatics*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquatic    [ADJ] เกี่ยวกับน้ำ, See also: ซึ่งอาศัยน้ำ, Syn. watery, aqueous
aquatic    [ADJ] ที่เกี่ยวกับทะเล, Syn. marine, oceanic, saltwater
aquatic    [ADJ] ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ, See also: ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ
aquatic    [N] พืชหรือสัตว์น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aquaticในน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aquatic plant; hydrophyteพืชน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hydrophyte; aquatic plantพืชน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquatic plantพืชน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic ecologyนิเวศวิทยาน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic animalsสัตว์น้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic biologyชีววิทยาทางน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic ecologyนิเวศวิทยาน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic exercisesกายบริหารในน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic plantsพืชน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic resourcesทรัพยากรทางน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic weedsวัชพืชน้ำ [TU Subject Heading]
Ipomoea aquaticaผักบุ้ง [TU Subject Heading]
Aquatic Animal Resource ทรัพยากรสัตว์น้ำ
เป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทน ส่วนที่ถูกใช้ไปแล้วได้ (Renewable Resource) และเป็นทรัพยากรร่วม (Common Property Resource) ซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ได้ด้วยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด เป็นเจ้าของโดยเฉพาะ ประชาชนทั้งประเทศต่างเป็นเจ้าของร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Plants พรรณไม้น้ำ หรือพืชน้ำ
หมายถึงพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำโดยอาจจะจมอยู่ใต้ น้ำทั้งหมด หรือโผล่บางส่วน ขึ้นมาอยู่เหนือน้ำ ลอยอยู่ที่ผิวน้ำหรือเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามริมน้ำ ชายตลิ่ง นอกจากนี้ก็ยังรวมถึงพืชที่เจริญเติบโตอยู่ในบริเวณที่ลุ่มน้ำขังแฉะอีกด้วย สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ Microphytes และ Macrophytes [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Ecosystem ระบบนิเวศทางน้ำ
หรือระบบนิเวศที่มีน้ำปกคลุมอยู่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ Freshwater Ecosystem, Brackish or Estuaries Ecosystem, Marine Ecosystem ดู Freshwater Ecosystem หรือ Brackish or Estuaries Ecosystem หรือ Marine Ecosystem [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ
หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Typeพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำ [การแพทย์]
aquatic weedaquatic weed, วัชพืชน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aquatic ecosystemระบบนิเวศในน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ipomoea Aquatica Forskผักบุ้ง [การแพทย์]
Leeches, Aquaticปลิง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)

English-Thai: Nontri Dictionary
aquatic(adj) เกี่ยวกับน้ำ
aquatics(n) กีฬาทางน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll stay away from aquatic activities, something landlocked, maybe.เราจะไม่แตะกิจกรรมทางน้ำกันนะพี่น้อง อาจจะบนพื้นผิวก็พอ The O.C. (2003)
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
So to sum up, we're looking for a deadly, skin-shedding aquatic predator with a line in Charlotte Church impressions.โดยสรุปคือ เรามีซากที่ตายแล้ว กับผิวหนังของนักล่าจากท้องทะเล ในเขตแชร์ลอต ครูช น่าประทับใจจริงๆ Episode #2.4 (2008)
Take the latent heat of aquatic fusion...เอาความร้อนแฝงของการละลายน้ำ... Chuck Versus the Fat Lady (2008)
From one of the aquatic planets,หนึ่งในดาวเคราะห์มหาสมุทรแน่ๆ Lightsaber Lost (2010)
It's a body of enclosed water filled with aquatic ectothermic vertebrates.มันเป็นศพอยู่ในน้ำ เต็มไปด้วยพืชหรือสัตว์น้ำ สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง The Predator in the Pool (2010)
Look at these goddess aquatic bitches. This is hot Andy!ดูที่นั่นสิ นี่มันทำห้ฉันตื่นเต้นเลย แอนดี้ Piranha 3D (2010)
I say we track this pipe back to its hydraulic origin and apprehend the culprits behind this aquatic conundrum.คนร้ายต้องมาจากทางนี้ แล้วควรย้อนรอยไปที่ต้นน้ำ จะปรากฏคนร้าย แปลว่าอะไร Rango (2011)
- It's a sub-aquatic inductor for the electromagnetic fields created by the turbines that--มันเป็นอุปกรณ์กำเนิตไฟฟ้าใต้น้ำ สำหรับสนามแม่เหล็ก แหล่งพลังงานจากใบพัด... Sparks and Recreation (2011)
The pool boy at the White House is the only one who can save the President from alien terrorist aquatic pythons?เด็กทำความสะอาดสระที่ไวท์เฮ้าส์ เป็นคนเดียวที่สามาถช่วยชีวิตประธานาธิปดี จากเอเลี่ยนงูน้ำงั้นหรอ Sadie Hawkins (2013)
But how do we get from here to there? I am not aquatic in the least.แล้วจะไปยังไง เราไม่ใช่นกน้ำเลยซักนิด The Angry Birds Movie (2016)
and given at the minimum depth of 2ft, the lilies and other aquatic plants were the ones filled out and all the way around and Vernon's going to help with the filter and the pump.และพืชน้ำอื่นรอบๆ เวอร์นอนจะช่วย เรื่องเครื่องกรองกับปั๊มน้ำ This Beautiful Fantastic (2016)
The Aquatic Park, at the end of the pier.Aquatic Park, am Ende vom Pier. The Set-Up (1973)
Eight-one to Communications, alert all vehicles in the vicinity of Aquatic Park.8-1 an Kommunikationszentrale. Alarmieren Sie die Polizei in der Nähe von Aquatic Park. The Set-Up (1973)
I'm sorry. I'm making Aquatica sound like a mental hospital.Sie müssen Aquatica für eine Art Irrenhaus halten. Deep Blue Sea (1999)
Welcome to Aquatica.Willkommen auf Aquatica. Deep Blue Sea (1999)
This is Research Station Aquatica.Hier spricht die Forschungsstation Aquatica. Deep Blue Sea (1999)
I repeat: This is Research Station Aquatica.Hier spricht die Forschungsstation Aquatica. Deep Blue Sea (1999)
Research Station Aquatica, this is X-ray Alpha 2-18.Forschungsstation Aquatica, hier X-Ray Alpha 2-18. Deep Blue Sea (1999)
Isn't that the old Aquatica spirit, Dr. Susie?Ist das nicht der alte Aquatica-Geist, "Dr. Susie"? Deep Blue Sea (1999)
Listen, Tom, what is the precise structural failure limit for Aquatica?Hör zu, Tom. Wieviel Druck kann Aquatica aushalten? Deep Blue Sea (1999)
I think that soon is a Gay aquaticus that can live under water.Ich glaube, in naher Zukunft wird es einen Homo Aquaticus geben, der unter Wasser leben kann. The Odyssey (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชน้ำ    [N] aquatic plant, See also: hydrophyte, Ant. พืชบก, Example: ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะวางไข่ติดบนสาหร่ายและพืชน้ำ, Thai definition: พืชที่เจริญเติบโตในน้ำ
สงกรานต์    [N] name of species of aquatic animal, Syn. ตัวสงกรานต์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ชอบลอยตัวบนผิวน้ำในวันสงกรานต์, Notes: (สันสกฤต)
สัตว์น้ำ    [N] aquatic animals, Example: ปัจจุบันป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่พักพิงอาศัยของสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [V] raise aquatic animals, See also: keep aquatic animals, germinate aquatic animals, Example: ลุงดำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก, Thai definition: ทำให้สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตขึ้นหรือเติบโตขึ้น
ผักทอดยอด    [N] an aquatic morning glory, See also: Ipomoea aquatica Forssk., Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง, Example: ผักทอดยอดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquatica Forssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้, Notes: (ราชา)
ผักบุ้ง    [N] morning glory, See also: Ipomoea aquatica, Syn. ผักทอดยอด, บุ้ง, Example: น้องสาวกำลังเด็ดผักบุ้งของหล่อนอยู่ริมบึง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้
สาหร่ายทะเล    [N] aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง
สาหร่ายทะเล    [N] aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้น้ำ[n. exp.] (māi nām) EN: aquatic plant ; water plant   FR: plante aquatique [f]
แมลงน้ำ[n. exp.] (malaēng nām) EN: aquatic insect   FR: insecte aquatique [m]
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory   FR: liseron d'eau [m]
พืชน้ำ[n. exp.] (pheūt nām) EN: aquatic plant ; hydrophyte   FR: plante aquatique [f]
สาหร่ายทะเล[n. exp.] (sārāi thalē) EN: aquatic weed ; algae ; seaweed   FR: algue marine [f]
สัตว์น้ำ[X] (sat nām) EN: aquatic animals   FR: animal aquatique [m]
ทางน้ำ[adj.] (thāng nām) EN: aquatic ; by water   
อยู่ใต้น้ำ[adj.] (yū tāinām) EN: aquatic   FR: aquatique

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUATIC    AH0 K W AA1 T IH0 K
AQUATIC    AH0 K W AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aquatic    (j) (@1 k w a1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically [Add to Longdo]
Wasserpflanze {f}aquatic plant [Add to Longdo]
Wassersport {m}aquatics [Add to Longdo]
Wassertier {n} | Wassertiere {pl}aquatic animal | aquatics [Add to Longdo]
semiaquatisch {adj}semi-aquatic [Add to Longdo]
Wasserralle {f} [ornith.]Water Rail (Rallus aquaticus) [Add to Longdo]
Unterwasserbanane {f} (Nymphoides aquatica)banana plant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアティック;アクアテック;アクワティック[, akuateikku ; akuatekku ; akuwateikku] (adj-na) aquatic [Add to Longdo]
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis) [Add to Longdo]
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
灰色雁[はいいろがん, haiirogan] (n) eastern greylag goose (aquatic bird, Anser anser) [Add to Longdo]
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc. [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae) [Add to Longdo]
刺胞動物[しほうどうぶつ, shihoudoubutsu] (n) cnidarian (aquatic invertebrate of the phylum Cnidaria) [Add to Longdo]
水禽[すいきん, suikin] (n) waterfowl; aquatic bird [Add to Longdo]
水鶏;秧鶏[くいな;クイナ, kuina ; kuina] (n) (uk) rail (any bird of family Rallidae, esp. the water rail, Rallus aquaticus) [Add to Longdo]
水産[すいさん, suisan] (n) aquatic products; fisheries; (P) [Add to Longdo]
水上[みなかみ, minakami] (n) aquatic; on the water; (P) [Add to Longdo]
水生;水棲[すいせい, suisei] (n,adj-no) aquatic (life); living in the water [Add to Longdo]
水生昆虫[すいせいこんちゅう, suiseikonchuu] (n) aquatic insect [Add to Longdo]
水生植物[すいせいしょくぶつ, suiseishokubutsu] (n) aquatic plant [Add to Longdo]
水生生物[すいせいせいぶつ, suiseiseibutsu] (n) aquatic life; water creatures [Add to Longdo]
水生動物;水棲動物[すいせいどうぶつ, suiseidoubutsu] (n) aquatic animals; aquatic fauna [Add to Longdo]
水蜘蛛[みずぐも, mizugumo] (n) (1) (uk) water spider (Argyroneta aquatica); (2) ninja water-walking shoes [Add to Longdo]
水中生物観察[すいちゅうせいぶつかんさつ, suichuuseibutsukansatsu] (n) aquatic life survey [Add to Longdo]
水虫[みずむし, mizumushi] (n) (1) athlete's foot; (2) (uk) water boatman (esp. species Hesperocorixa distanti); (3) (uk) Asellus hilgendorfi (species of aquatic sowbug) [Add to Longdo]
川虫[かわむし, kawamushi] (n) aquatic insect larva (esp. of caddisflies, mayflies, etc.) [Add to Longdo]
大カナダ藻[おおカナダも;オオカナダモ, oo kanada mo ; ookanadamo] (n) (uk) Brazilian elodea (species of aquatic plant, Egeria densa) [Add to Longdo]
有櫛動物[ゆうしつどうぶつ, yuushitsudoubutsu] (n) (See 櫛水母) ctenophore (aquatic invertebrate of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕捞[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, / ] fish for (aquatic animals and plants); catch [Add to Longdo]
水上[shuǐ shàng, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄤˋ, ] on water; aquatic [Add to Longdo]
水上运动[shuǐ shàng yùn dòng, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] water sports; aquatic motion; movement over water [Add to Longdo]
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return [Add to Longdo]
水僊[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] variant of 水仙, narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return [Add to Longdo]
水栖[shuǐ qī, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, / ] aquatic; living in water [Add to Longdo]
水产[shuǐ chǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ, / ] aquatic; produced in sea, rivers or lakes [Add to Longdo]
水蕹菜[shuǐ wèng cài, ㄕㄨㄟˇ ˋ ㄘㄞˋ, ] water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica), used as a vegetable in south China and southeast Asia [Add to Longdo]
空心菜[kōng xīn cài, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, ] water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica); morning glory [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] Zizania aquatica [Add to Longdo]
[wèng, ˋ, ] water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica), used as a vegetable in south China and southeast Asia [Add to Longdo]
蕹菜[wèng cài, ˋ ㄘㄞˋ, ] water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica), used as a vegetable in south China and southeast Asia; water convolvulus; water morning glory [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] (aquatic grasses); elegant [Add to Longdo]
鲜货[xiān huò, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄛˋ, / ] produce; fresh fruits and vegetables; fresh aquatic food; fresh herbs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aquatics
      n 1: sports that involve bodies of water [syn: {water sport},
           {aquatics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top