ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appellate

AH0 P EH1 L IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appellate-, *appellate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appellate(adj) เกี่ยวกับการอุทธรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์, ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appellateชั้นอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appellateชั้นอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appellate courtศาลอุทธรณ์ [ ดู appeal court ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appellate jurisdictionอำนาจพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appellate courtsศาลอุทธรณ์ [TU Subject Heading]
Appellate procedureการอุทธรณ์-ฎีกา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The victim's father was an appellate court judge.พ่อของเหยื่อเป็น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Red Dawn (2012)
I guess an appellate court granted him a new trial.ฉันเดาศาลอุทธรณ์ให้เขาได้รับการพิจารณาคดีใหม่ Out of the Frying Pan (2013)
An appellate court judge in Ohio, a French diplomat who dies in a plane crash.ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในโอไฮโอ นักการทูตชาวฝรั่งเศศซึ่งตายจากเครื่องบินตก The Freelancer (No. 145) (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาลอุทธรณ์[sān utthøn = sān uthøn] (n, exp) EN: Court of Appeal ; appellate court  FR: Cour d'appel [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPELLATE AH0 P EH1 L IH0 T
APPELLATE AH0 P EH1 L EY2 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsmittelinstanz { m }appellate court [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
控訴院[こうそいん, kousoin] (n) appelate court; appellate court [Add to Longdo]
控訴裁判所[こうそさいばんしょ, kousosaibansho] (n) appeals court; appellate court; appelate court [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appellate \Ap*pel"late\, a. [L. appelatus, p. p. of appellare.]
   Pertaining to, or taking cognizance of, appeals. "Appellate
   jurisdiction." --Blackstone. "Appellate judges." --Burke.
   [1913 Webster]
 
   {Appelate court}, a court having cognizance of appeals.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appellate \Ap*pel"late\, n.
   A person or prosecuted for a crime. [Obs.] See {Appellee}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appellate
   adj 1: of or relating to or taking account of appeals (usually
       legal appeals); "appellate court" [syn: {appellate},
       {appellant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top