ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apothecary

AH0 P AA1 TH AH0 K EH2 R IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apothecary-, *apothecary*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apothecary(อะพอธ'ธิคารี) n. เภสัชกร,ร้านขายยา, Syn. pharmacist, druggist)

English-Thai: Nontri Dictionary
apothecary(n) ผู้ผสมยา,เภสัชกร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apothecary Systemระบบอะโปธิคารี, ระบบอโปธีคารี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arsenic from the apothecary on the corner.ยาเบื่อ จากร้านยาที่หัวมุมโน่น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Absent the apothecary.ไม่ต้องใช้เภสัชกร Mark of the Brotherhood (2010)
Honorary fell came by the apothecary yesterdayฉันได้สิ่งนี้มาโดยบังเอิญจากร้านขายยา Children of the Damned (2010)
You mean an apothecary?คุณหมายถึงเภสัชกร There Goes the Neighborhood (2010)
I'm an apothecary.ฉันเป็นนักเภสัชศาสตร์ PTZD (2013)
Did you know there was a proposition to tear it down and erect an apothecary?รู้มั้ยว่ามีการเสนอแผน จะทุบที่แห่งนี้ทำห้างขายยา Whispers in the Dark (2015)
An apothecary! Another one!ห้างขายยา อีกแล้วเหรอ Whispers in the Dark (2015)
Villagers only ever called him the apothecary.ชาวบ้านต่างเรียกเขาว่าหมอยา A Monster Calls (2016)
The apothecary. An old fashion name for pharmacist.หมอยา คำเรียกเก่าแก่ของเภสัชกรน่ะ A Monster Calls (2016)
He preached against the apothecary's use of the old ways, and the apothecary's foul temper and greed made certain some of these sermons fell on eager ears.เขาเทศนาต่อต้านวิถีโบราณของหมอยา นิสัยโมโหร้ายและโลภมากของหมอยา... ยิ่งทำให้ชาวบ้านพากันเชื่อคำพูดของบาทหลวง A Monster Calls (2016)
Anything that can be cured, if mixed by the right apothecary.ทุกโรคที่มีวันหาย และต้องอาศัยยอดนักปรุงยา A Monster Calls (2016)
The apothecary wanted the yew tree very badly.หมอยาคิดใคร่อยากได้ต้นยิวต้นนี้ A Monster Calls (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกร่ง[N] mortar, See also: apothecary's mortar, Syn. ครกบดยา, Example: เขาค่อยๆ เทยาเม็ดรีสีน้ำตาลมีทองเปลวปิดวางลงบนโกร่งบดยา, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องบดยารูปคล้ายครกหรือถ้วย มีสากสำหรับบดให้ละเอียด, ลักษณนามว่า ใบ

CMU English Pronouncing Dictionary
APOTHECARY    AH0 P AA1 TH AH0 K EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apothecary    (n) ˈəpˈɒθɪkəriː (@1 p o1 th i k @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apothecary \A*poth"e*ca*ry\, n.; pl. {Apothecaries}. [OE.
   apotecarie, fr. LL. apothecarius, fr. L. apotheca storehouse,
   Gr. apo, fr. ? to put away; ? from + ? to put: cf. F.
   apothicaire, OF. apotecaire. See {Thesis}.]
   1. One who prepares and sells drugs or compounds for
    medicinal purposes; a druggist; a pharmacist.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England an apothecary is one of a privileged class
      of practitioners, licensed to prescribe medicine -- a
      kind of sub-physician. The surgeon apothecary is the
      ordinary family medical attendant. One who sells drugs
      and makes up prescriptions is now commonly called in
      England a druggist or a pharmaceutical chemist.
      [1913 Webster]
 
   2. A drugstore; a store where medicines are sold.
    [PJC]
 
   {Apothecaries' weight}, the system of weights by which
    medical prescriptions were formerly compounded. The pound
    and ounce are the same as in Troy weight; they differ only
    in the manner of subdivision. The ounce is divided into 8
    drams, 24 scruples, 480 grains. See {Troy weight}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apothecary
   n 1: a health professional trained in the art of preparing and
      dispensing drugs [syn: {pharmacist}, {druggist}, {chemist},
      {apothecary}, {pill pusher}, {pill roller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top