ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aport

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aport-, *aport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aport[ADV] บนกราบเรือด้านซ้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aport(อะพอร์ทฺ) adv. ไปทางหรือบนกราบเรือด้านซ้าย (upon or toward the port side)

English-Thai: Nontri Dictionary
aport(adj) ไปทางซ้าย
seaport(n) เมืองท่า,ท่าเรือเดินทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมืองท่า[n. exp.] (meūangthā) EN: port ; seaport ; harbour = harbor (Am.)   

Japanese-English: EDICT Dictionary
海港[かいこう, kaikou] (n) port; seaport [Add to Longdo]
零余子蕁麻[むかごいらくさ;ムカゴイラクサ, mukagoirakusa ; mukagoirakusa] (n) (uk) Laportea bulbifera (species of nettle-like plant) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aport \A*port"\, adv. [Pref. a- + port.] (Naut.)
     On or towards the port or left side; -- said of the helm.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top