ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apophysis

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apophysis-, *apophysis*, apophysi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apophysis(อะพอฟ'ฟิวิส) n., (pl. -ses) ส่วนอื่น, ปุ่ม -apophysate, apophyseal, apophysial, apophysery adj. (outgrowth; process; projection)
diapophysis(ไดอะพอฟ'ฟิซิส) n. ส่วนบนของปุ่มยื่นตามขวางของกระดุกสันหลัง. -pl. diapophyses

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apophysisแอโพไฟซิส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apophysis, genial; spina mentalis; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apophysisศูนย์การเจริญของกระดูกที่อยู่ภายใต้แรงดึง [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポフィーゼ[, apofi-ze] (n) (1) (obsc) apophysis (ger [Add to Longdo]
突起[とっき, tokki] (n,vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apophysis \A*poph"y*sis\, n.; pl. {-ses}. [NL., fr. Gr. ?
   offshoot, process of a bone, fr. ? to grow from; ? from + ?,
   ?, to grow.]
   1. (Anat.) A marked prominence or process on any part of a
    bone.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) An enlargement at the top of a pedicel or stem, as
    seen in certain mosses. --Gray.
    [1913 Webster] Apoplectic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apophysis
   n 1: (botany) a natural swelling or enlargement: at the base of
      the stalk or seta in certain mosses or on the cone scale of
      certain conifers
   2: (anatomy) a natural outgrowth or projection on an organ or
     body part such as the process of a vertebra

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top