ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apodosis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apodosis-, *apodosis*, apodosi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา apodosis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *apodosis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apodosis[N] อนุประโยคแสดงผลในประโยคเงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apodosis(อะพอด'ดะซิส) n., (pl. -ses) อนุประโยคสรุปผลที่ตามมาในประโยคเงื่อนไข

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hintersatz {m}; Nachsatz {m}apodosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apodosis \A*pod"o*sis\, n. [L., fr. Gr. ?, fr. ? to give back; ?
   from, back again + ? to give.] (Gram.)
   The consequent clause or conclusion in a conditional
   sentence, expressing the result, and thus distinguished from
   the protasis or clause which expresses a condition. Thus, in
   the sentence, "Though he slay me, yet will I trust in him,"
   the former clause is the protasis, and the latter the
   apodosis.
   [1913 Webster]
 
   Note: Some grammarians extend the terms protasis and apodosis
      to the introductory clause and the concluding clause,
      even when the sentence is not conditional.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top